Ψυχολόγοι ή κοινωνιολόγοι για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Μη επιστημονικοί και κοινωνικο-επιστημονικοί λόγοι πάνω στην ταυτότητα, την πολιτοφροσύνη και τη μετανάστευση», που υλοποιείται στο πλαίσιο του FP7-PEOPLE-2011-CIG, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Marie Curie – Support for training and career development for Researcher (CIG) και με Project Acronym LSSDMIC, που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Δ.Π.Θ. με Κ.Ε.: 80982, και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κο Σαπουντζή Αντώνη, Λέκτορα, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως δύο (02) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου διάρκειας έως 31/01/2014 όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω:

Σύμβουλος ανθρωπιστικής υποστήριξης για το Save the Children International

JOB TITLE:  Humanitarian Advocacy Advisor TEAM/PROGRAMME: Global Advocacy office, Geneva LOCATION: Geneva Type of Contract: Permanent

Αρχαιολόγος και συντηρητής αρχαιοτήτων για Κύθηρα και Πειραιά

Η ΚΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου:

Γεωλόγος και συντηρητής αρχαιοτήτων για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, που εδρεύει στο Σίγρι Λέσβου για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάδειξη και αξιοποίηση Απολιθωμένου Δάσους νησίδας Νησιώπης», και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Πτυχιούχος πληροφορικής για το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Nιαχείριση Πόρων για Αυτό-συντονιζόμενα Αυτόνομα Ασύρματα Nίκτυα - RECITAL» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Nια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes», απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω:

Θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σας παρουσιάζουμε ορισμένες από τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται σε χώρες της ΕΕ. Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Γερμανία Ελβετία Φινλανδία

Υπεύθυνος ανθρωπιστικών υποθέσεων για τον ΟΗΕ

Job Title: Humanitarian Affairs Officer, P4 Department/ Office: Office for the Coordination of Humanitarian Affairs Duty Station: GAZIANTEP; Antakya Job Opening number: 13-HRA-OCHA-31132-R-GAZIANTEP (X)

Πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Για 15η συνεχή χρονιά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης πρόκειται να διοργανώσει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων, λόγω της μεγάλης αποδοχής του συγκεκριμένου προγράμματος από την παραγωγική κοινότητα του Ν. Θεσσαλονίκης κατά τα δεκατέσσερα τελευταία χρόνια.

3 θέσεις για διοικητική υποστήριξη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρακτική Άσκηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Α.Π.Θ.», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Μάρδα, καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε τρία άτομα έως τις 30/10/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη λήξη αυτής και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 4.700 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων) με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Αρχαιολόγος, πολ. μηχανικός, ηλεκτρ. μηχανικός, μηχ. μηχανικός, συντηρητής αρχαιοτήτων και εργατοτεχνίτες για αρχαιολογικές εργασίες

Η ΛΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του έργου «Επισκευή και δημιουργία αρχαιολογικής συλλογής Σάμης και έκθεση ψηφιδωτών δαπέδων» και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου ως εξής:

Αρχαιολόγοι, συντηρητής αρχαιοτήτων και εργατοτεχνίτες για αρχαιολογικές εργασίες

ΚΓ΄ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ προβαίνει στην του παρακάτω Επιστημονικού προσωπικού και Τεχνιτών υψηλής Εξειδίκευσης (δέκα {10} ατόμων), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του 2ου υποέργου «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ» έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» και για χρονικό διάστημα, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

Θέσεις ΔΕΠ στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου

Στο ΦΕΚ 1154/τ.Γ΄/10-10-2013, δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του Εθνικισμού και Εθνοτισμού», του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.....

Διδακτικό προσωπικό για τα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, αφού έλαβε υπόψη τη με αριθμό 50/22-10-2013 απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (Χανιά) και Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο) της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών, στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, για το ακ. έτος 2013-2014.

14 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης: Ψυχολόγος, λογοθεραπευτής, βρεφονηπιοκόμοι, βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι, κοινωνικοί φροντιστές, βοηθητικό προσωπικό

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που εδρεύει στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Καθηγητές φυσικής αγωγής στο Δήμο Λευκάδας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για την λειτουργία των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2013-2014 στον Δήμο Λευκάδας, τα οποία πραγματοποιεί σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού , Γυμναστές Πτυχιούχους Καθηγητές ή Καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση.

Διανομείς, οδηγοί και υπάλληλοι εσωτερικής απασχόλησης στα ΕΛΤΑ Πειραιά και Αιγαίου

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και η Περιφερειακή ∆/νση Πειραιά & Νήσων Αιγαίου Ανακοινώνουν Την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35) ατόμων, [ τριάντα (30) Δ.Ε. Διανομέων πλήρουςαπασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, τριών (3) Δ.Ε Οδηγών πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών και δύο (2) Δ.Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης μερικής απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών ], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. που εδρεύουν στους Νομούς, Αττικής, Κυκλάδων, Σάμου, Δωδεκανήσου, Λέσβου και Χίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

4 επιστημονικοί συνεργάτες για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας με τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα, Επιστημονικούς Συνεργάτες, για τις ανάγκες του προγράμματος «Υποστήριξη Σύνταξης Οργανισμού και Κανονισμού του ΟΠΑ».

Γιατροί για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)

2 τεχνίτες στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, που εδρεύει στο Ψυχικό Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

22 διανομείς στα ΕΛΤΑ σε Θεσσαλονίκη και Κατερίνη

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. και η Περιφερειακή Διεύθυνση Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης ανακοινώνουν Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι δύο (22) ατόμων ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, ΜΕΡΙΚΗΣ απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. (Μονάδων Διανομής Θεσσαλονίκης και Μονάδας Διανομής Κατερίνης), που εδρεύουν στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Πιερίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

Σελίδες