Διδακτικό προσωπικό στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πρόκειται να προσλάβει συνεργάτες για παροχή διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επάρκειας (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Πρόσληψη Προσωπικού στα ΕΛΤΑ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού εβδοµήντα (70) ατόµων [τριάντα τριών (33) ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ και τριάντα επτά (37) ΥΕ ∆ΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ], πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την κάλυψη εποχικών ή ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΡΡ2-ΔΗ5Σελίδα 2 από 8 παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδροµείων Α.Ε., για το Κέντρο ∆ιαλογής Αττικής και το Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδροµείου, που εδρεύουν στο Νοµό Αττικής και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων.

Θέση Senior Web & Mobile App Developer στη Θεσσαλονίκη

Job description Η εταιρεία Tessera επιθυμεί να προσθέσει στο δυναμικό της έναν software developer με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε ανάπτυξη web και mobile εφαρμογών.

Εθνικό Κτηματολόγιο: συμβάσεις για δασολόγους, τοπογράφους μηχανικούς, πληροφορικούς

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου υλοποίησης της ενταγµένης πρότασης, MIS 327504 µε τίτλο: «Ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδοµής χωρικών δεδοµένων για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη συνολικά 34 συµβάσεων µίσθωσης έργου και ειδικότερα :

Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών, ψυχολόγοι-κοινωνιολόγοι, οικονομολόγοι – συνεργάτες σε: διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, δίκαιο, οικονομία, πληροφορική

Θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σας παρουσιάζουμε θέσεις εργασίας που παρέχονται σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Γερμανία Βέλγιο Αυστρία Κάτω Χώρες Λουξεμβούργο

Θέση υπεύθυνου επικοινωνίας στον Foreign Trade Association

Τίτλος θέσης: Communication Manager Οργανισμός: FTA - Foreign Trade Association Περιοχή: Brussels, Belgium

ΔΕΗ: Αναλυτές προγραμματιστών Η/Υ, ηλεκτροτεχνικοί και μηχανοτεχνικοί εγκαταστάσεων, τραπεζοκόμοι, κλητήρες, εργάτες

ΔΕΗ Αθήνας

 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής, που εδρεύει στην Αθήνα.

Πρακτική άσκηση στο ιδιωτικό δίκαιο και την κυβερνοασφάλεια

Τίτλος: Ιnternship in Privacy and Cybersecurity Law Εταιρία: Hunton & Williams Περιοχή: Brussels, Belgium

Αναλυτής πολιτικής για τον ΟΟΣΑ

Τίτλος θέσης: Policy Analysts Οργανισμός – περιοχή: OECD – OCDE – Paris Area, France

3 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ ΑΣΠ Λέσβου

Ο ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.

 

Θέσεις εργασίας σε δήμους

Δήμος Δέλτα, Δήμος Ζωγράφου, Δήμος Δομοκού, Δήμος Δυτικής Μάνης, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης, Δήμος Ερμιονίδας, Δήμος Πεντέλης, Δήμος Θέρμης

8 θέσεις εργασίας σε Δασαρχεία

Δασαρχείο Άμφισσας, Δασαρχείο Νάουσας

Σχολή Ικάρων: 2 θέσεις ΔΕΠ στους τομείς της «Θερμοδυναμικής, Προωθητικών και Ενεργειακών Συστημάτων» και της «Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρικής ισχύος και Τηλεπικοινωνιών»

Η Σχολή Ικάρων προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη Σχολή Ικάρων, της κατηγορίας Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) κατά Τομέα, λόγω αιτήματος εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: συμβάσεις μίσθωσης έργου στους τομείς της Πληροφορικής, των Μαθηματικών, Μηχανικών Η/Υ ή Επιστημών Η/Υ, Οικονομικών

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση ΕΕ102/12.06.2013) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Ανάλυση Ναυτιλιακής Πληροφορίας για Περιβαλλοντικά Ασφαλή Ναυσιπλοΐα” (AMINESS) με κωδικό έργου 11ΣΥΝ_9_1071, της Πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στη Σάμο.

9 συμβάσεις μίσθωσης έργου στον τομέα των Η/Υ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση ΕΕ104/11.07.2013) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Πληροφοριακό Σύστημα Σύνθεσης και Παροχής Διαλειτουργικών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις” (PLUG-IN) με κωδικό 09ΣΥΝ_72_1095, της Πράξης «Συνεργασία 2011 – Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τομείς», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στη Σάμο.

Θέση ΔΕΠ στο ΤΕΙ Κρήτης με αντικείμενο «Πεπερασμένα Στοιχεία σε Μηχανολογικές και Οπτοακουστικές Εφαρμογές»

Το Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει την παρακάτω θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.): ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. - Μια (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πεπερασμένα Στοιχεία σε Μηχανολογικές και Οπτοακουστικές Εφαρμογές».

Σελίδες