Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία έχει τις γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστεί σε μικρομεσαία/μεγάλη μεταποιητική/βιομηχανική/βιοτεχνική μονάδα ή μονάδα κατασκευαστική/παροχής υπηρεσιών κτλ., στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με εξαρτημένη ή μη εργασία. 

Είναι ικανός να ενεργεί υπεύθυνα και εμπρόθεσμα για εργασίες που προκύπτουν κατά την επεξεργασία διαφόρων προβλημάτων κοστολόγησης βιοτεχνικών προϊόντων ή αντίστοιχων προβλημάτων σε επιχειρήσεις κατασκευαστικές/παροχής υπηρεσιών. Θα μπορεί επίσης, με βάση τεχνικές και γενικές οδηγίες, μεθοδολογίες διαδικασιών και προδιαγραφές εργασίας, να εκτελεί κάθε φορά τις ακόλουθες κύριες εργασίες: 

 • Οργάνωση της θέσης εργασίας του, καθορισμός της πορείας, των μέσων και των μεθόδων εργασίας
 • Εφαρμογή των βασικών αρχών και των κανόνων που διέπουν τη Γενική Λογιστική
 • Εφαρμογή της Λογιστικής Εταιριών
 • Εφαρμογή των αρχών και των κανόνων που διέπουν την Αναλυτική Λογιστική Εκμετάλλευσης και την Κοστολόγηση
 • Συλλογή, έλεγχος και επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων κόστους
 • Σύνταξη των εντύπων κοστολόγησης και διενέργεια των λογιστικών εγγραφών κόστους
 • Γνώση των αρχών Αστικού Δικαίου και εφαρμογή της ισχύουσας φορολογικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Εκμετάλλευση των βασικών αρχών λειτουργίας Η/Υ, καθώς και χρησιμοποίηση εξειδικευμένων λογιστικών προγραμμάτων
 • Χρησιμοποίηση αριθμοδεικτών, με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσης ή της αποδοτικότητας των διαφόρων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της επιχείρησης και, σε τελική ανάλυση, της πραγματικής κατάστασης ολόκληρης της οικονομικής μονάδας
 • Χρησιμοποίηση της περιγραφικής στατιστικής και των οικονομικών μαθηματικών στην επεξεργασία των δεδομένων
 • Αναφορά κάθε παρατήρησης ή και διαπιστώσεων δυσλειτουργίας του συστήματος ροής πληροφοριών από/προς αυτόν, προτείνοντας βελτιώσεις.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ ή αντίστοιχο πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής και εγγραφή στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Σε τμήματα των ΙΕΚ διδάσκονται βασικές αρχές λογιστικής, ώστε να γίνει κάποιος Βοηθός Λογιστή. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ και ΙΕΚ, προκειμένου να αναλάβουν τις ίδιες ευθύνες με τον πτυχιούχο ΑΕΙ, θα πρέπει να έχουν ορισμένα έτη προϋπηρεσίας τα οποία διαφέρουν ανάλογα με το επίπεδο των λογιστικών βιβλίων που θα αναλάβουν να τηρούν. Επιπλέον, ο Λογιστής που θέλει να εξειδικευτεί χρειάζεται να παρακολουθήσει ειδικά προγράμματα κατάρτισης.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία χρειάζεται να έχει τα εξής γνωρίσματα:

 • Οργανωτικότητα και συστηματικότητα
 • Τυπικότητα και πολύ προσεκτικότητα
 • Υπολογιστική ικανότητα, καλή μνήμη, εχεμύθεια
 • Ικανότητα για διεκπεραίωση εργασιών γραφείου
 • Εξοικείωση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Ενδιαφέρον για τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία
 • Υπευθυνότητα, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
Κατηγορία επαγγέλματος: