Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ανθοκόμος

Γενική Περιγραφή:
Ο Τεχνικός Ανθοκοµίας ασχολείται µε όλες τις φάσεις της καλλιέργειας και της παραγωγής όλων των ανθοκοµικών προϊόντων, δηλαδή λουλουδιών, ανθοφόρων φυτών, φυτών φυλλώµατος σε γλάστρες, θερµοκήπια ή στην ύπαιθρο. Μέρος των δραστηριοτήτων του αποτελεί η ενασχόληση µε τις εργασίες πολλαπλασιασµού, τη συλλογή, τη συντήρηση και τη συσκευασία των λουλουδιών. Δηµιουργεί σχέδια για τη διαµόρφωση κήπων, νησίδων και δενδροστοιχιών και αναλαµβάνει την περιποίηση και συντήρησή τους.

Συνεργάζεται µε γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας, συµβάλλοντας στη φυτοπροστασία, δηλαδή την αναγνώριση και καταπολέµηση προσβολών από έντοµα, µύκητες, ιούς, ζιζάνια, παρασιτικά αίτια. Χρησιµοποιεί και συντηρεί τα απαραίτητα µηχανήµατα, όπως σκαπτική φρέζα, χλοοκοmική µηχανή, χειροκίνητους-µηχανοκίνητους ψεκαστήρες, εργαλεία εµβολιασµού, ψαλίδι µπορντούρας και κλαδέµατος και µηχανήµατα τεµαχισµού κλαδιών. Έχει ακόµη τη δυνατότητα να αναλάβει και την εµπορία ανθοκοµικών προϊόντων. 

Επαγγελματική Κατοχύρωση: 
Το σχέδιο ΠΔ για την ειδικότητα Τεχνικός Ανθοκομίας δεν έχει ακόμη εκδοθεί.
Για τους αποφοίτους δηµοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ αναγνωρίζεται το Δίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισµό στο Δηµόσιο βάσει του ΠΔ 50/2001 που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39, τόµος Α' στις 5-3-2001 και του ΠΔ 347/2003, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ115, τόµος Α' στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτηµα Γ'). Επίσης γίνεται µοριοδότηση των κατόχων διπλώµατος του ΟΕΕΚ σε διαγωνισµούς µέσω του ΑΣΕΠ µε 150 µονάδες βάσει του Άρθρου 8 του Ν. 3051/ 2002, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 220, τόµος Α', στις 20-9-02. Η άδεια άσκησης επαγγέλµατος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχίας στην οποία υπάγεται η µόνιµη κατοικία του αιτούντος. 

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: 
Σπουδές µπορούν να γίνουν σε δηµόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Τεχνικός Ανθοκομίας, καθώς και σε ΙΕΚ αρµοδιότητας του ΟΑΕΔ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάµηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάµηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους λαµβάνουν βεβαίωση επαγγελµατικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωµα συµµετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώµατος επαγγελµατικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, µε τα αντίστοιχα επαγγελµατικά δικαιώµατα που ορίζονται µε Προεδρικό Διάταγµα. Επίσης, έχουν δικαίωµα για πρακτική άσκηση έξι µηνών, προτού πάρουν µέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισµένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλµατος. 

Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Είναι ένα επάγγελµα που απαιτεί:

  • Ιδιαίτερη αγάπη για τη φύση και τα λουλούδια
  • Αγάπη για το περιβάλλον
  • Αισθητική άποψη
  • Δεξιοτεχνία στις κινήσεις των χεριών και κυρίως στις λεπτές χειρωνακτικές εργασίες
  • Μεθοδικότητα, υποµονή, σωµατική αντοχή.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Ο Ανθοκόμος μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας, υπάλληλος, εργοδηγός σε ιδιωτικές ανθοκοµικές επιχειρήσεις, δήµους, ιδρύµατα, δηµόσιους οργανισµούς που διατηρούν κήπους, καθώς και σε ανθοπωλεία, φυτώρια, υπηρεσίες πρασίνου κ.λπ. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: 
Εργάζεται σε ανθοκοµικές επιχειρήσεις. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους, εκτεθειµένος στις καιρικές συνθήκες, προκειµένου να επιβλέπει την υλοποίηση των σχεδίων του ή την πορεία ανάmυξης των ανθοκοµικών προϊόντων. Η χρήση διαφόρων φυτοφαρµάκων ή λιπασµάτων, µπορεί να προκαλέσει αλλεργικές δερµατοπάθειες ή αναπνευστικά προβλήµατα, σε ευάλωτους οργανισµούς.