Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Περιβάλλοντος

Γενικές πληροφορίες

Ο Τεχνικός Περιβάλλοντος (ΤΠ) βοηθάει τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος και τους άλλους επιστήμονες στην αποτροπή, τον έλεγχο και την εξάλειψη κινδύνων για το περιβάλλον. Κυρίως επιθεωρεί και χρησιμοποιεί τα όργανα που απαιτούνται για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής μόλυνσης (π.χ. τη διαχείριση αποβλήτων) και την αποκατάσταση των κανονικών περιβαλλοντικών συνθηκών. Εργάζεται σε εργαστήρια, όπου εξετάζει τα δείγματα που έχει πάρει, καταγράφει τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Επίσης μέσα στα καθήκοντά του είναι και το να διαπιστώνει αν τηρούνται οι διάφοροι κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο ΤΠ χρειάζεται να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο μιας ομάδας και δημιουργικότητα.

Ειδικότητες

Γενικότερα, ο ΤΠ αποτελεί ειδικότητα του Engineering technician. Ωστόσο, μπορεί να ειδικευθεί σε διάφορους τομείς, π.χ. τον έλεγχο των βιομηχανικών αποβλήτων.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΤΠ μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες που σχετίζονται με το περιβάλλον (αρχιτεκτονικές, μηχανικές, κατασκευαστικές, διαχείρισης αποβλήτων), αλλά και στην έρευνα.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΤΠ συνήθως εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου, εργαστηρίου ή σε βιομηχανικές μονάδες. Ανάλογα με το αντικείμενο της εργασίας του, είναι πιθανό να χρειαστεί να ταξιδεύει. Ορισμένες φορές η ενασχόλησή του με σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα που επηρεάζουν την υγεία ενδέχεται να προκαλεί άγχος, αλλά και να έρχεται σε επαφή με επικίνδυνα στοιχεία, οπότε θα πρέπει να τηρεί με ακρίβεια τους κανόνες ασφαλείας.

Προοπτικές

Οι προοπτικές του ΤΠ ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα και το χώρο όπου δραστηριοποιείται. Γενικά, μπορεί να σημειωθεί ότι όσο αποκτά περισσότερη εμπειρία μπορεί να συμμετάσχει σε σημαντικότερα και μεγαλύτερα έργα ή να επιβλέπει άλλους τεχνικούς.

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: