Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Παραγωγής Προϊόντων μέσω Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Διαδικασιών και Υλικών

Γενικές πληροφορίες

Ο Ειδικός Παραγωγής Προϊόντων μέσω Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Διαδικασιών και Υλικών (ΕΠΠΠΒΔΥ) ασχολείται με την ανάπτυξη τεχνολογιών για τη μετατροπή υλικών με τη λιγότερη δυνατή έκλυση αερίων του θερμοκηπίου, τη μειωμένη στο ελάχιστο χρήση μη ανανεώσιμων ή τοξικών υλικών ή τη μειωμένη παραγωγή απορριμμάτων.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΕΠΠΠΒΔΥ μπορεί να απασχοληθεί σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΕΠΠΠΒΔΥ εργάζεται κυρίως σε εργαστήρια.

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: