Εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΙΙΕΚ ΕΝΩΣΗ

Το ΙΕΚ ΕΝΩΣΗ προκηρύσσει την κάλυψη με ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:

158 αρχαιολόγοι για σωστικές ανασκαφικές εργασίες

Ζητούνται 158 πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία για συμμετοχή στο έργο των σωστικών ανασκαφικών εργασιών των προϊστορικών οικισμών Ανάργυροι IXb & Ανάργυροι ΧΙΙΙa στην περιοχή Αμυνταίου Φλώρινας υπό την επιστημονική επίβλεψη της ΚΘ’ ΕΠΚΑ.

Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών κύρηξε την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Μαθηματικών, β) Χημείας, γ) Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και δ) Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

48 άτομα για την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από 1 μέχρι 42 ημερομίσθια ανά άτομο) συνολικού αριθμού σαράντα οκτώ (48) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων & ειδικότητες: 45 παγιδοθέτες, 3 εργάτες αποθήκης.

4 άτομα για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4) ατόμων. Οι θέσεις είναι: 1 (ΠΕ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, 1 (ΠΕ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, 1 (ΤΕ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, 1 (ΔΕ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.

Δύο γραφίστες για τη Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (2) δύο ατόμων για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Θέσεις ΔΕΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης, ως εξής: - Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

Επιστημονικό/ερευνητικό προσωπικό στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

1. To Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη στην υπ΄αριθ.75η /20.06.2013 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Ερευνητικού/Διδακτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, βάσει του Π.Δ. 407/1980 για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 για τη διδασκαλία των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Κόρινθο:

Προσλήψεις σε δήμους

Δήμος Μεγίστης: 2 άτομα, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών. Οι θέσεις είναι: 2 (ΥΕ) εργάτες γενικών καθηκόντων για τις ανάγκες της πυρασφάλειας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας, από 29-07-2013, ημέρα Δευτέρα έως και 02-08-2013, ημέρα Παρασκευή.

Προσλήψεις σε δασαρχεία

Το Δασαρχείο Καρπενησίου πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οχτώ (8) μηνών, συνολικά πέντε (5) άτομα, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Καρπενησίου, που εδρεύει στο Καρπενήσι. Οι θέσεις είναι: 1 (ΤΕ) δασοπόνος, 2 (ΥΕ) εργάτες εκτροφείου, 2 (ΥΕ) εργάτες-δασεργάτες.

Προσλήψεις στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ πρόκειται να προσλάβει, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΑΣΠ Λέσβου, ΑΣΠ Σάμου, ΤΣΠ Ικαρίας και ΑΣΠ Χίου).

Μεταδιδακτορικός ερευνητής για το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) το οποίο εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση με μεταδιδακτορικό ερευνητή (συνεργαζόμενος ερευνητής Δ) με αντικείμενο εργασίας την (Συγκριτική Βιοπληροφορική Ανάλυση με τη χρήση γενετικών δεδομένων αλληλούχησης “νέας γενιάς” (Next Generation Sequencing), Γονιδιωματική και Μεταγραφωματική και Εξελικτική Βιολογία Σπονδυλωτών).

Ειδικό επιστημονικό προσωπικό στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ πρόκειται να προσλάβει Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατρία (13) άτομα για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), του ΕΛΚΕΘΕ, που εδρεύει στο νομό Ηρακλείου

Δεκαοχτώ θέσεις σε κατασκηνώσεις στην Κέρκυρα

Δεκαοχτώ άτομα πρόκειται να προσληφθούν, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριάντα οκτώ (38) ημερών, για τη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που λειτουργούν στα Γουβιά του Δήμου Κέρκυρας, η οργάνωση των οποίων έχει ανατεθεί στο Δήμο Κέρκυρας

29 άτομα για το πρόγραμμα «Δράσε Αλληλέγγυα»

Η Μη Κυβερνητική Εθελοντική Οργάνωση «Δράσεις Εθελοντών» (ΔΡΑΣ.Ε), σε σύμπραξη με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και Παλλήνης, ανακοινώνει τη διαδικασία πρόσληψης είκοσι εννέα (29) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24 μηνών, για την υλοποίηση προγράμματος «ΔΡΑΣΕ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

410 γιατροί σε άγονες και νησιωτικές περιοχές

Το υπουργείο Υγείας πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη 410 γιατρών σε σε άγονες και νησιωτικές περιοχές που προέκυψαν από την Προκήρυξη της 10ης Ιουνίου 2013. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί επί θητεία (οι οποίοι και προηγούνται) καθώς και οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου.

40.000 θέσεις απασχόλησης σε δήμους μέσω της Κοινωφελούς Εργασίας

Λήγει σήμερα, 29/7/2013, η πρόσκληση που απηύθυνε η ΚΕΔΕ στους Δήμους της χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν στο αμέσως επόμενο διάστημα στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο έχει πεντάμηνη διάρκεια. Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες με ενίσχυση των κοινωνικών δομών σε ανθρώπινο δυναμικό και η αναβάθμιση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων και προγραμματισμού.

Θέσεις εργασίας σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε ορισμένες από τις πιο πρόσφατες νέες θέσεις εργασίας σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Μ. Βρετανία Γαλλία Γερμανία Σουηδία Κάτω Χώρες Λουξεμβούργο

2 συνεργάτες ζητά η APIVITA

Η ελληνική εταιρία APIVITA ζητά δύο συνεργάτες: έναν Retail Marketing Director καιέναν International Sales Director.

Οι σχετικές θέσεις έχουν ως εξής:

 

Retail Marketing Director

Η Edujob αναζητά συνεργάτες Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού από όλη την Ελλάδα

Η Edujob αναζητά συνεργάτες, από όλη την Ελλάδα, Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού με ειδίκευση στα κάτωθι: - Επαγγελματικός προσανατολισμός μαθητών - φοιτητών - Συμβουλευτική Ενηλίκων

Σελίδες