Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου

Γενική Περιγραφή: Το Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο μέσω της εμπορευματοποίησης αγαθών ή/και υπηρεσιών στις ξένες αγορές, καθώς και μέσω της βελτιστοποίησης των αγορών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και το συντονισμό των διεθνών εργασιών των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης ή/και των εξωτερικών εταίρων. Χάρη στην ανάλυση και ανασύνθεση των πληροφοριών, δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα στις εξελίξεις του περιβάλλοντος χώρου.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, το Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου εκτελεί τις εξής δραστηριότητες:

 • Μελέτες και παρακολούθηση του εμπορικού χώρου
 • Εξαγωγικές πωλήσεις
 • Εισαγωγικές αγορές
 • Συντονισμό των υπηρεσιών υποστήριξης σε εσωτερικό και εξωτερικό 
 • Διαχείριση σχέσεων σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Η θέση του Στελέχους Διεθνούς Εμπορίου ποικίλλει ανάλογα με τις δομές και τα καθήκοντα του εργοδοτικού οργανισμού:

 • Στο πλαίσιο μιας μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν δραστηριοποιείται στον τομέα των εξαγωγών εξαρτάται άμεσα από τον προϊστάμενο της επιχείρησης ή τον υπεύθυνο εμπορικού τομέα
 • Στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα των εξαγωγών, ανάλογα με την περίπτωση, εξαρτάται από τον υπεύθυνο εξαγωγών, τον υπεύθυνο ζώνης, τον υπεύθυνο μάρκετιγκ ή/και τον υπεύθυνο εμπορικού τομέα, τον υπεύθυνο αγορών, τον υπεύθυνο διαχείρισης πωλήσεων
 • Στο πλαίσιο ενός οργανισμού υποστήριξης διεθνούς ανάπτυξης ή ενός παροχέα υπηρεσιών, εξαρτάται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Καθήκον του είναι να είναι διαρκώς έτοιμος να συλλέξει πληροφορίες για τις ξένες αγορές, προκειμένου να προετοιμάσει τις εμπορικές αποφάσεις. Είναι υπεύθυνος για την αγορά και την πώληση, επεξεργάζεται προσαρμοσμένες προσφορές, διενεργεί πωλήσεις και συμμετέχει σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης αγορών. Διασφαλίζει τη διοικητική και εμπορική παρακολούθηση των πωλήσεων και των αγορών και συντονίζει τις υπηρεσίες υποστήριξης και τους εξωτερικούς παροχείς. Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων του σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο επάγγελμα του Στελέχους Διεθνούς Εμπορίου απαιτούν τις κάτωθι γνώσεις:

 • Μελέτες και παρακολούθηση του διεθνούς εμπορικού χώρου
 • Συνεχής παρακολούθηση του εμπορικού χώρου (τεκμηριωμένη έρευνα)
 • Συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν το εξωτερικό (έρευνα πεδίου)
 • Προετοιμασία λήψης αποφάσεων
 • Εξαγωγικές πωλήσεις
 • Έρευνα με στόχο την επεξεργασία προσαρμοσμένων προσφορών
 • Εξαγωγικές πωλήσεις
 • Διασφάλιση της παρακολούθησης των πωλήσεων
 • Εισαγωγικές αγορές
 • Επεξεργασία μιας βάσης δεδομένων που αφορά πιθανούς προμηθευτές
 • Συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των αγορών
 • Διασφάλιση της παρακολούθησης των αγορών
 • Συντονισμός των υπηρεσιών υποστήριξης εισαγωγών και εξαγωγών
 • Συσχετισμός εισαγωγικών και εξαγωγικών εργασιών
 • Διασφάλιση τεκμηριωμένης παρακολούθησης εισαγωγικών και εξαγωγικών εργασιών
 • Συντονισμός ελέγχου ποιότητας και εγγύηση χρήσης πρακτικών σύμφωνων με τη νομοθεσία και τους κανόνες της ηθικής
 • Διαχείριση σχέσεων στο πολυπολιτισμικό τους πλαίσιο
 • Καθορισμός μηνυμάτων με ενσωμάτωση των διαπολιτισμικών στοιχείων
 • Υποστήριξη ενός πολυπολιτισμικού δικτύου σχέσεων
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Ειδικός Πωλήσεων πρέπει να χαρακτηρίζεται από:

 • Ευχέρεια και άνεση στην επικοινωνία του με τους ανθρώπους
 • Ευγένεια, ικανότητα πειθούς και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αυτοπεποίθηση
 • Άνεση στις κοινωνικές επαφές, επικοινωνιακές ικανότητες, δυναμισμό
 • Διαπραγματευτική ικανότητα, πειστικότητα στο λόγο, επιχειρηματολογία και ετοιμολογία
 • Βαθιά γνώση των προϊόντων/υπηρεσιών που προωθεί, των ανταγωνιστικών προϊόντων που κυκλοφορούν, καθώς και της κατάστασης και τάσης της αγοράς
 • Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (κυρίως της αγγλικής) και υπολογιστική ικανότητα
 • Άνοιγμα προς τη διαπολιτισμικότητα
 • Μόνιμη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας
 • Μετακινήσεις στο εξωτερικό
 • Τήρηση της νομοθεσίας, των κανόνων της ηθικής και της δεοντολογίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα αυτό ασκείται κυρίως σε σχέση με μια πελατεία επαγγελματιών των εξής τομέων:

 • Εμπορικές εταιρείες (εταιρείες εισαγωγών-εξαγωγών, διανομείς, εταιρείες χονδρικής) συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Κάθε βιομηχανική και εμπορική επιχείρηση και κυρίως επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.
 • Παροχείς υπηρεσιών (μεταφορές, διαμετακομίσεις, τραπεζικές εργασίες, ασφάλειες).
 • Οργανισμοί παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης (Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τοπικοί οργανισμοί).
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών συνοδείας στο εξωτερικό.

Η συνεχής ενσωμάτωση καινούργιων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί νέες προοπτικές στις εμπορικές και εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο ενός διευρυμένου ανταγωνισμού. Παράλληλα, η συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη, η προσέγγιση των παραγόντων του διεθνούς εμπορίου, απαιτεί νέες δεξιότητες και προϋποθέτει αυξημένα προσόντα, κυρίως στον τομέα των ανταλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα. Η τροποποίηση των ανταλλαγών συνεπάγεται βαθιές αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη αυτή αυξάνει την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα των εργασιών στο χώρο του διεθνούς εμπορίου, απαιτεί καλή γνώση ξένων γλωσσών και παρέχει νέες δυνατότητες που διευκολύνουν την επαγγελματική ενσωμάτωση και κινητικότητα. Όλες αυτές οι αλλαγές απαιτούν συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων του Στελέχους Διεθνούς Εμπορίου και συντήρηση των δεξιοτήτων του.