Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Γεωπόνος Βιοτεχνολόγoς

Γενική Περιγραφή: Ο γεωπόνος βιοτεχνολόγος ασχολείται με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, μεθόδων και γεωργικών καλλιεργειών χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες εξελίξεις της Βιολογίας, της Βιοτεχνολογίας και των εφαρμογών τους στη γεωργία, καθώς και με την αναζήτηση νέων γνώσεων μέσω της έρευνας για την προαγωγή της γεωπονικής επιστήμης και της γεωργικής παραγωγής

Εργασιακές Συνθήκες: Εργάζεται στο εργαστήριο, στο γραφείο ή στην ύπαιθρο αντιμετωπίζοντας τις αντίστοιχες συνθήκες που εκάστοτε επικρατούν. Η εργασία του είναι περισσότερο πειραματική και συμβουλευτική παρά χειρωνακτική. Στο πλαίσιο της εργασίας του έρχεται σε επαφή με φυτοφάρμακα και άλλα χημικά προϊόντα και επομένως πρέπει να παίρνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες και Χαρακτηριστικά: Ο γεωπόνος βιοτεχνολόγος πρέπει να διαθέτει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, υπευθυνότητα, συνέπεια και μεθοδικότητα στη δουλειά του. Πρέπει επίσης να αγαπά το περιβάλλον και να μελετά τα προβλήματα διαχείρισης και προστασίας του, να είναι εξοικειωμένος με τη ζωή και την εργασία των αγροτών, να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της οποίας οι αποφάσεις είναι καθοριστικής σημασίας για την ελληνική γεωργία.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές γεωπονίας βιοτεχνολογίας παρέχονται από το τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, χωρίς κατευθύνσεις, όπου η διάρκεια σπουδών είναι δέκα εξάμηνα, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνονται εργαστηριακές πρακτικές ασκήσεις. Οι πτυχιούχοι επιπέδου 5, του παραπάνω τμήματος μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο "Βιοτεχνολογία & Εφαρμογές στη Γεωπονία" παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις κατευθύνσεις "Βιοδραστικά Προϊόντα και Πρωτεϊνική Τεχνολογία" και "Μοριακή Οικολογία και Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών", καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΔΔΕ) στη Γεωπονική Βιοτεχνολογία.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Το επάγγελμα του γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1474/1984 και του Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α), όπως αυτές ισχύουν, ασκείται από τους γεωπόνους, δασολόγους, κτηνιάτρους, γεωλόγους και ιχθυολόγους, που είναι τακτικά μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και διαθέτουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες των γεωτεχνικών, καθώς και οι περιπτώσεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η απασχόληση τους, περιγράφονται ανά ειδικότητα, στα ακόλουθα άρθρα του Π.Δ. 344/2000: α. Γεωπόνοι – Άρθρα 8 & 9, β. Δασολόγοι – Άρθρα 10 & 11, γ. Κτηνίατροι – Άρθρα 12 & 13, δ. Γεωλόγοι – Άρθρα 14 & 15, ε. Ιχθυολόγοι - Άρθρα 16 & 17, καθώς και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν γι’ αυτούς. Και συγκεκριμένα: 1. Νόμοι: Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Π.Δ. και Ο.Τ.Α.,……….και άλλες συναφείς», Ν. 3528/2007 (pdf 462 KB) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσιών Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», 2. Προεδρικά Διατάγματα: Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», Π.Δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α) «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 "Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα"», Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α) «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 50/2001 "Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα", όπως αυτό ισχύει», Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/Α) «Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 “Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα”».
Επισημαίνεται ότι κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, όλοι οι γεωτεχνικοί θα πρέπει να τηρούν τις αρχές του Kώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Σε περίπτωση που οι γεωτεχνικοί υποπέσουν σε πειθαρχικά παραπτώματα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 1474/1984, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πειθαρχικού Κανονισμού του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος χορηγείται και ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, με χρονική ισχύ 3 ετών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο τομέα, στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, στον Οργανισμό Βάμβακος, στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων και σε γεωργικούς συνεταιρισμούς. Στον ιδιωτικό τομέα, στην παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων και εφοδίων, την παροχή γεωπονικών υπηρεσιών, όσο και στην παραγωγή και ανάπτυξη εξειδικευμένων γεωπονικών προϊόντων, όπως π.χ. πρωτεϊνών, ενζύμων, βιοδραστικών ουσιών, βιομάζας, κυτταρικών σειρών, πολλαπλασιαστικού υλικού και τροποποιημένων οργανισμών. Ως μελετητής έργων, ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς. Η αγορά εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα παρουσιάζεται ελπιδοφόρος, μια και τώρα γίνονται προσπάθειες στην Ελλάδα για το σωστό σχεδιασμό, προγραμματισμό και ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής της χώρας μας.