Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού

Γενική Περιγραφή: Ο Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού αποφασίζει σχετικά με τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη του προσωπικού, την επιλογή, τις υπηρεσιακές αρμοδιότητες και τις εργασιακές σχέσεις των στελεχών μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Προσωπικού είναι πολύπλευρα. Στόχος του είναι να βελτιώσει την απόδοση της εργασίας και ταυτόχρονα να φροντίσει για την ικανοποίηση του προσωπικού τόσο από την εργασία που του έχει ανατεθεί, όσο και από άποψη μισθού και λοιπών παροχών. Ακόμη, μεριμνά για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των εργαζομένων, τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας του προσωπικού. Ειδικότερα, ο Διευθυντής Προσωπικού αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις με το προσωπικό, ώστε να δημιουργήσει ένα κλίμα κατανόησης και εμπιστοσύνης. Εξετάζει τους υποψηφίους για πρόσληψη στην εταιρεία και προτείνει τους καταλληλότερους. Αξιολογεί την απόδοση των υπαλλήλων και προτείνει οριζόντιες και κατακόρυφες μετακινήσεις τους σε θέσεις εργασίας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας ή την απομάκρυνσή τους από την εταιρεία. Σχεδιάζει και προτείνει την κλίμακα των μισθών και των ασφαλιστικών ή άλλων παροχών για το προσωπικό. Οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού. Τέλος, ενημερώνεται και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τυχόν διαφωνίες ανάμεσα στο προσωπικό.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Διευθυντής Προσωπικού συνήθως είναι πτυχιούχος οικονομικών ή κοινωνικών σχολών των ΑΕΙ με ειδίκευση στη διοίκηση. Τη θέση όμως μπορεί να την αναλάβει κάποιος λόγω πολυετούς πείρας μέσα στην ίδια επιχείρηση, ή έχοντας εμπειρία παρόμοιας θέσης από άλλο χώρο. Σχετικές γνώσεις διδάσκονται και σε επίπεδο Τεχνολογικών Επαγγελματικών Ιδρυμάτων όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Διευθυντής Προσωπικού πρέπει να διαθέτει:

  • Οργανωτικές ικανότητες και διοικητικά προσόντα
  • Ικανότητα επικοινωνίας και ευαισθησία σε προσωπικά θέματα
  • Αναπτυγμένο αίσθημα δικαιοσύνης
  • Ικανότητα ενεργοποίησης και ενθάρρυνσης του προσωπικού για υψηλότερες αποδόσεις
  • Συναισθηματική σταθερότητα και ψυχραιμία
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ικανότητα προγραμματισμού, διορατικότητα, διαλλακτικότητα και ευελιξία
  • Ικανότητα διαπραγμάτευσης.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Με την ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα της οικονομίας και των υπηρεσιών υπάρχει σημαντική ζήτηση για υψηλόβαθμα στελέχη στον κλάδο. Οι εμπλοκές με το προσωπικό και η σημασία της συμβολής τους στην αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης ή οργανισμού δημιουργούν καλές προϋποθέσεις για απασχόληση ικανού αριθμού Διευθυντών Προσωπικού. Οι υποψήφιοι προέρχονται όμως από πολλούς εκπαιδευτικούς χώρους και επίπεδα σπουδών, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανταγωνισμός για την απόκτηση εμπειρίας ή την πρόσληψη ενός ατόμου με αυτή την επαγγελματική ιδιότητα. Ο Διευθυντής Προσωπικού εργάζεται σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι δημόσιες επιχειρήσεις συνήθως έχουν εξειδικευμένα τμήματα προσωπικού και κυρίως οι επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως οι τράπεζες, ή οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η θέση συνοδεύεται από ευθύνες και ένταση. Η επικοινωνία με άλλα άτομα τόσο εντός της επιχείρησης, όσο και εκτός, είναι καθημερινή, ενώ δεν λείπουν και οι εντάσεις με το προσωπικό. Το καθημερινό ωράριο εργασίας του Διευθυντή Προσωπικού καθορίζεται και εξαρτάται από τη λειτουργία και τις ανάγκες της επιχείρησης όπου εργάζεται. Ο Διευθυντής Προσωπικού εργάζεται κυρίως στο γραφείο του. Μερικές φορές επισκέπτεται τους χώρους εργασίας των εργαζομένων.