Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες από το Sylvia Ioannou Foundation

Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου ανακοίνωσε το 2ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στα γνωστικά πεδία των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θεματική ενότητα το νησί της Κύπρου.

Το ποσό της Υποτροφίας θα είναι σταθερό, ανεξαρτήτως των διδάκτρων και θα έχει μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη. Ο αριθμός των υποτροφιών και το ποσό θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί και τις δυνατότητες του Ιδρύματος. Οι υπότροφοι θα μπορούν να διερευνήσουν τη δυνατότητα και άλλων πηγών χρηματοδότησης των σπουδών τους. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να ενημερώνουν το Ίδρυμα εάν λαμβάνουν και άλλη υποτροφία ή χορηγία για το επίπεδο σπουδών για το οποίο υποβάλλουν αίτηση, ή εάν έχουν έμμισθη απασχόληση (”assistantship”) στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την καταβολή μερικής αντί πλήρους υποτροφίας ή την ανάκληση της υποτροφίας.

 

Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης των Υποτροφιών

I. Ηλικία: Η μέγιστη ηλικία του υποψηφίου ορίζεται στα 30 έτη.

II. Ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός πτυχίου/διπλώματος: Να είναι πτυχιούχοι Ελληνικών ή Κυπριακών ΑΕΙ. Δυνατότητα υποβολής αίτησης για υποτροφία δίνεται σε όσους έχουν βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον οκτώ (8,00) και εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών. Η σειρά κατάταξης αποφοίτησης του υποψηφίου, κατά το ακαδημαϊκό έτος που απεφοίτησε ή κατά τη συγκεκριμένη ορκωμοσία, αποτελεί κριτήριο που θα συνεκτιμηθεί κατά τη διαδικασία επιλογής των υποτρόφων. Εάν απαιτηθεί, ο υποψήφιος θα υποχρεούται να υποβάλει, μαζί με το πτυχίο, και βεβαίωση του Πανεπιστημίου ή της Σχολής με τη σειρά κατάταξης αποφοίτησης.

III. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας, στην οποία επιθυμούν να σπουδάσουν, ή την επίσημη γλώσσα του Προγράμματος Σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να είναι κάτοχοι επίσημου αποδεικτικού, Πτυχίου ή Διπλώματος (σε ισχύ και ανάλογα με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου Υποδοχής).

IV. Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή κατάταξης, επαρκή για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει μέχρι την 30η Ιουνίου 2014.

V. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερα από ένα γνωστικά πεδία ή χώρες ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών του Ιδρύματος.

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

I. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης που είναι διαθέσιμη κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σαρωμένα σε ηλεκτρονική μορφή (μόνο σε pdf) και να υποβάλλονται στα συγκεκριμένα πεδία.

II. Αντίγραφο των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

III. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (έως 4 σελίδες) στην ελληνική γλώσσα, με τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου, τις σπουδές που έχει πραγματοποιήσει, ξένες γλώσσες, δεξιότητες και επιπλέον προσόντα. Επίσης, τυχόν επαγγελματική εμπειρία, διακρίσεις ή/και βραβεύσεις, τυχόν συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια καθώς και δημοσιεύσεις του.

IV. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών, με τον τελικό μέσο όρο βαθμολογίας, αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι υποψήφιοι που δεν θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως 30 Απριλίου 2014 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης), υποβάλουν αρχικά μόνο την αναλυτική βαθμολογία, με τον μέχρι τότε μέσο όρο βαθμολογίας. Εφόσον δεν είναι διαθέσιμο την ημέρα που υποβάλουν την αίτηση, υποχρεούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά, το αργότερο έως 30 Ιουνίου 2014, αντίγραφο του πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών και την τελική βαθμολογία τους, στη διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org, διαφορετικά η αίτηση αποσύρεται από τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής.

V. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας: το σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε ισχύ και σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου Υποδοχής.

VI. Εκτύπωση Προγράμματος επιδιωκόμενων μεταπτυχιακών σπουδών: οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν εκτύπωση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή τη Σχολή Υποδοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένα μόνο γνωστικό πεδίο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποτροφιών, ο υπότροφος δεν θα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα σπουδών που έχει υποβάλει και για το οποίο έχει λάβει την έγκριση του Ιδρύματος, παρά μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Ίδρυμα θα εκτιμά, κατά την ελεύθερη κρίση του.

VII. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος επιδιωκόμενων μεταπτυχιακών σπουδών: οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και τους μελλοντικούς τους στόχους.

VIII. Για τους άρρενες υποψήφιους, απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης.

IX. Βεβαίωση εγγραφής, ή επιστολή αποδοχής από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής προσωπικά προς τον υποψήφιο και στην περίπτωση που εκκρεμεί η γνωστοποίηση αποδοχής, αντίγραφο αλληλογραφίας με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής για το ακαδημαϊκό έτος, στο οποίο αφορά η παρούσα προκήρυξη, και αντίγραφο συμπληρωμένης αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για το οποίο ζητείται η υποτροφία.

X. Εφόσον δεν είναι διαθέσιμη την ημέρα που υποβάλουν την αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση scholarships@sylviaioannoufoundation.org και το αργότερο έως 30 Ιουνίου 2014, επιστολή του Πανεπιστημίου ή της Σχολής Υποδοχής της επιλογής του υποψηφίου με την οποία θα πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για το Πρόγραμμα Σπουδών που επιδιώκει. Η παραπάνω επιστολή θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για το ετήσιο κόστος σπουδών.

XI. Συστατικές επιστολές: οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν συστατικές επιστολές που έχουν λάβει από ακαδημαϊκούς και αν αυτό δεν είναι εφικτό, αφού αναφέρουν τους λόγους, μπορούν να υποβάλουν επιστολές από επιστήμονες που εργάζονται εκτός της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

XII. Αποδεικτικά στοιχεία εισοδημάτων: Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (π.χ. έντυπο Ε-9) και εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος των δύο τελευταίων ετών του ίδιου και των γονέων του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία, εκτός των επιμέρους αναφερόμενων εξαιρέσεων, δεν θα γίνονται δεκτά.

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος, έως την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014. Απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Μετά την επιτυχή εγγραφή, θα δημιουργηθεί ένας λογαριασμός για κάθε υποψήφιο και θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενεργοποιήσει το λογαριασμό του. Στη συνέχεια θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό που δήλωσε για να συνδεθεί και να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση διεκδίκησης υποτροφίας. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα στη διεύθυνση  scholarships@sylviaioannoufoundation.org.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, σκαναρισμένα σε μορφή pdf, ενώ σε περίπτωση που επιλεγούν θα κληθούν να αποστείλουν επικυρωμένα αντίγραφα. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, διαφορετικά θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Για να ξεκινήσετε την διαδικασία υποβολής αίτησης για διεκδίκηση υποτροφίας, κάντε κλικ εδώ.

 

Όροι υποβολής

I. Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται την αποδοχή της.

II. Παράλειψη αποστολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

III. Με την αποστολή της αίτησης για υποτροφία, ο υποψήφιος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, του Κανονισμού Υποτροφιών καθώς και τις αξιολογικές κρίσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος. Επιπλέον, δηλώνει ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση, στα συνυποβαλλόμενα έγγραφα, δικαιολογητικά ή/και λοιπό υλικό, είναι αληθή και ακριβή.

 

Διαδικασία αξιολόγησης

I. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Ιδρύματος, κατά την ελεύθερη κρίση της, προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, τους υποψήφιους που επιλέγει να λάβουν υποτροφία.

II. Σε περίπτωση ισοτιμίας ακαδημαϊκών προσόντων, δίνεται προτεραιότητα σε υποψήφιους των οποίων τα οικονομικά μέσα δεν επαρκούν για την κάλυψη του κόστους των σπουδών τους.

III. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσωπική συνέντευξη με τους υποψήφιους, αν το κρίνει απαραίτητο.

 

Γενικές διατάξεις

I. Η έναρξη της υποτροφίας πραγματοποιείται, αφού υποβληθούν όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά. Το ποσό της υποτροφίας θα χορηγείται με επιταγή στο όνομα του υπότροφου. Το ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά, ανά ακαδημαϊκή περίοδο (εξάμηνο, τετράμηνο ή άλλο, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Υποδοχής), και με την υποχρέωση να χορηγηθεί από την πλευρά του Υπότροφου: (α) αποδεικτικό ακαδημαϊκής επίδοσης «B or better» ή ισότιμο προκειμένου για σπουδές με διαφορετικό σύστημα βαθμολόγησης, και (β) βεβαίωση κανονικής παρακολούθησης. Σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η εξόφληση των διδάκτρων στην αρχή του έτους, θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Η απόφαση για την εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων θα λαμβάνεται κατά περίπτωση.

II. Ο υπότροφος οφείλει, με την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, να αποστείλει σε εύλογο χρονικό διάστημα, στη Γραμματεία του Ιδρύματος, αντίγραφο του τίτλου σπουδών του και της διπλωματικής του εργασίας. Επίσης, ο υπότροφος υποχρεούται να παρουσιάζει την εργασία του κατά τη διάρκεια των σπουδών ή και μετά το πέρας τους κατόπιν πρόσκλησης του Ιδρύματος.

III. Δεν χορηγούνται υποτροφίες για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως.

IV. Η Υποτροφία μπορεί να ανανεωθεί για διάστημα πέραν του ενός έτους αφού ο υπότροφος καταθέσει αίτηση για ανανέωση και αποδεικτικό από το Πανεπιστήμιο που να αναφέρει την επίδοση του.

V. Το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της παρούσας προκήρυξης, με σχετική ανακοίνωση στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο www.sylviaioannoufoundation.org ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

VI. Ο υπότροφος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό στο οποίο αναφέρονται οι κύριες υποχρεώσεις του έναντι του Ιδρύματος. Η υπογραφή του παραπάνω Συμφωνητικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της υποτροφίας.

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν ατομικά και γραπτώς, με επιστολή που θα αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καμία πληροφορία δεν θα δοθεί τηλεφωνικά.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ 2014.

Αρμόδιο για την τελική απόφαση και επιλογή των υποτρόφων είναι το Δ.Σ. του Ιδρύματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει, κατά την ελεύθερη κρίση του, τη χορήγηση ή μη υποτροφίας και δεν είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των αιτήσεων.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

30 Απριλίου 2014

 

Στοιχεία επικοινωνίας

scholarships@sylviaioannoufoundation.org

 

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop