Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υποτροφίες από το Ίδρυμα «Λίλιαν Βουδούρη»

Το Ιδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» προκηρύσσει, σύμφωνα  με τα άρθρα 2/παρ.1α και 9 του Οργανισμού του ( ΦΕΚ 535/24.08.90)  σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του Ν. 2120/93 ( ΦΕΚ 24.04.1993) τη χορήγηση υποτροφιών, για μεταπτυχιακές σπουδές. Ειδικότερα για το Ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015 θα χορηγηθούν :

Εως είκοσι (20) υποτροφίες εσωτερικού ή εξωτερικού διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος σε περίπτωση διετούς προγράμματος, για μεταπτυχιακές σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο (MASTER, DEA ή MPHIL ως αυτοτελές δίπλωμα ή ισότιμο αυτών), στους παρακάτω τομείς  σπουδών:

 1. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 2. ΙΑΤΡΙΚΗ , ΦΥΣΙΚΕΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες κατά το γένος, γεννηθέντες από 01.01.1988 και μετά.

 2. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον 8,50.

 3.  Να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας που επιθυμούν να σπουδάσουν.

 4. Να μην έχουν τόσο αυτοί, όσο και οι γονείς τους επαρκή οικονομικά μέσα για την συνέχιση των σπουδών τους.

 5. Να παρουσιασθούν σε συνέντευξη, εφόσον κληθούν.  Οι συνεντεύξεις  ολοκληρώνονται στις 10 Ιουνίου 2014.


Έντυπο αιτήσεως, πλήρες κείμενο της προκηρύξεως και πληροφορίες δίδονται από την Γραμματεία του Ιδρύματος Νίκης 16 (7ος όροφος) τηλ.: (210) 32 24 127 έως 31.03.2014. Τα σχετικά έντυπα και πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.lilianvoudouri.gr

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι 31.03.2014 εις το Ιδρυμα «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», Νίκης 16 ( 7ος όροφος) 105 57 Αθήνα, τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – δήλωση (παρέχεται από το Ιδρυμα ή την ιστοσελίδα του Ιδρύματος  www.lilianvoudouri.gr)

 Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται ΙΔΙΟΧΕΙΡΩΣ και να τηρείται αυστηρά ο προβλεπόμενος στο έντυπο αριθμός λέξεων, άλλως δεν θα γίνονται δεκτές.

 1.  Πιστοποιητικό  σπουδών ΑΕΙ, όπου πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός, αναλυτική βαθμολογία, επίσημα αποδεικτικά πτυχία ξένων γλωσσών και απολυτήριο Λυκείου.

  • Αυτοί οι οποίοι αναμένεται να αποφοιτήσουν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2014 μπορεί να υποβάλουν αντί τίτλου σπουδών, πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και τελικό μέσο όρο .

 2. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές καθηγητών τους, που πρέπει να σταλούν απευθείας στο Ιδρυμα.

 3. Εγγραφή ή προεγγραφή ή θετικά στοιχεία αλληλογραφίας, για την αποδοχή τους από το Πανεπιστήμιο, στο οποίο προτίθενται να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους από τα  οποία θα προκύπτει σαφώς το αντικείμενο σπουδών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι  έως την 10η Ιουνίου 2014 θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί  η αποδοχή τους, έστω και υπό όρους, από το Πανεπιστήμιο και να έχει υποβληθεί στο Ιδρυμα το σχετικό έγγραφο.

 4. Δήλωση και εκκαθαριστικό σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος Οικ. έτους 2013 ( χρήση 2012) του υποψηφίου και των γονέων του.

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ   ΜΕΤΑ

ΤΗΝ  ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ: 

 1. Πιστοποιητικό οριστικής εγγραφής στο Πανεπιστήμιο ή στην Σχολή.

 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υπότροφος δεν έλαβε και δεν  θα λάβει υποτροφία ή οποιοδήποτε είδος οικονομικής ενίσχυσης από άλλο Ιδρυμα, Οργανισμό ή Κληροδότημα. Το Ιδρυμα δεν χορηγεί  παράλληλη υποτροφία και προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους.

  • Το Ιδρυμα επιφυλάσσεται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τους ενδιαφερομένους, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

  • Το ποσόν της υποτροφίας για σπουδές στο εξωτερικό ανέρχεται σε  9.000 € ετησίως που καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις. 

Για σπουδές στο εσωτερικό το ποσόν ανέρχεται σε 3.000,00 € ετησίως.

  • Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ και  αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος.

  • Μετά την οριστική ανακήρυξη των Υποτρόφων, υπογράφεται μεταξύ του Ιδρύματος και του Υποτρόφου σύμβαση Υποτροφίας, η οποία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Υποτρόφων έναντι του Ιδρύματος. Το έντυπο της συμβάσεως είναι στην διάθεση των υποψηφίων εφ’όσον ζητηθεί.

  • Ουδεμία αίτηση θα εξετάζεται αν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες  και  δεν συνοδεύεται από όλα τα αιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Σεμινάρια Φεβρουαρίου - Ψυχολογία, Αυτοαποτελεσματικότητα

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop