Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δύο υποτροφίες για εξ αποστάσεως σπουδές στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσουν δύο (2) υποτροφίες εξ αποστάσεως σπουδών στο διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Οι υποψήφιοι πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εισδοχής στο Πρόγραμμα να είναι εγγεγραμμένοι είτε ως ασκούμενοι είτε ως δικηγόροι σε δικηγορικό σύλλογο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υποτροφίες καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τα δίδακτρα των Θεματικών Ενοτήτων που θα παρακολουθήσει ο φοιτητής σε διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκών ετών.  Εάν ο φοιτητής παρατείνει για οποιοδήποτε λόγο τις σπουδές του πέρα από αυτό το χρονικό διάστημα, θα επιβαρυνθεί ο ίδιος με τα προβλεπόμενα δίδακτρα. Νοείται ότι η συνέχιση της υποτροφίας κατά το δεύτερο έτος προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των Θεματικών Ενοτήτων του πρώτου (1ου) έτους.

Οι υποψήφιοι  θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2014 να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εισδοχής τους στο ΜΠΣ (http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx). Επίσης, θα πρέπει να συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους την επισυναπτόμενη δήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν στον Τομέα Φοιτητικής Μέριμνας στην ηλεκτρονική διεύθυνση stdwelfare@ouc.ac.cy, ζητώντας να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

Η αποδοχή της αίτησης εισδοχής είναι προϋπόθεση της συμμετοχής στην κλήρωση. Όσοι υποβάλουν αίτηση εισδοχής, γίνουν δεκτοί αλλά δεν λάβουν κάποια από τις δυο υποτροφίες, δικαιούνται να μην προχωρήσουν στην οριστική εγγραφή στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.    

 

Βιωματικά Σεμινάρια Ιανουαρίου

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop