Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

9 υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 δεκαοκτώ (18) υποτροφίες, με επιλογή, σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη». Θα χορηγηθούν εννέα (9) υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εννέα (9) σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αναφορικά με τις υποτροφίες της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, σύμφωνα με την από 21.11.2013 απόφαση της Κοσμητείας, θα χορηγηθούν από δύο (2) υποτροφίες στα Τμήματα Χημείας και Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών-κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, και από μία (1) υποτροφία στα Τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών, Βιολογίας, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών- κατεύθυνση Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών και Φυσικής, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη με αριθμό 7415/21-01-1993 διαθήκη, που δημοσιεύτηκε με το αρ.
197/2000 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Ειδικότερα, η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης των
Τμημάτων των δύο Σχολών με κριτήριο για τους μεν πρωτοείσακτους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη σειρά επιτυχίας τους στις εξετάσεις εισαγωγής στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ενώ για τους ήδη φοιτούντες την απόδοσή τους.
 
Το συνολικό ποσό εκάστης υποτροφίας ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ.
 
Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται σε ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης κάθε χρόνο. Η χορήγηση της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα εν όλω έτη. 
  
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας ή της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών μέχρι και 30 Μαΐου 2014 αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο να προκύπτει η Ελληνική ιθαγένεια και η ηλικία τους, όχι μεγαλύτερη των 36 ετών.
2. Αντίγραφο πτυχίου τους με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς».
3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν έτυχε άλλης υποτροφίας στο ίδιο χρονικό διάστημα και για τον ίδιο σκοπό από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητάς του της υποτροφίας.
5. Τα επιμέρους δικαιολογητικά που έχουν οριστεί από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του κάθε Τμήματος. 
 
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τηλεφωνικά στο τηλ. 2810393620 κ. Ε. Μπαλάφα καθώς και από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

 

 

 

Πηγή: www.diorismos.gr

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop