Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη πανεπιστημιακών υποτρόφων

Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της από 186/08.10.2013 συνεδρίασης της Ολομελείας της Επιτροπής Ερευνών προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν. 4115/2013 και ισχύει σήμερα, ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι μπορούν να προσλαμβάνονται Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζομένου διά της συμβάσεως.

 

Για να διαβάσετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop