Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Διαδικασίες εισαγωγής σπουδαστών/στριών

Η εισαγωγή των σπουδαστών/στριών στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16.09.2016 και ώρα 15:00 στα Γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα (Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα Πατρών, κτίριο Διοίκησης) βάσει της παρακάτω ποσόστωσης:

 *ΑΣΕΤΕΜ, ΠΑΤΕΣ, ΕΠΠΑΙΚ, ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών/στριών σε μια κατηγορία, θα συμπληρωθεί από την αμέσως επόμενη κατηγορία, σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.

Οι πόλεις που θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ο συγκεκριμένος αριθμός θέσεων σπουδαστών/στριών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για τη λειτουργία ΠΕΣΥΠ είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 35 εγγεγραμμένων σπουδαστών/στριών σε κάθε πόλη. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του παραπάνω αριθμού, δεν θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα και θα επιστραφούν στους υποψήφιους σπουδαστές/στριες τα καταβληθέντα χρήματα.

 

Υποβολή αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή aspete.eap.gr. Μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται αποκλειστικά μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr.

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από ΔΕΥΤΕΡΑ 22.08.2016 ώρα 12:00 έως ΤΕΤΑΡΤΗ 14.9.2016 ώρα 23:59.

 

Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση για το ΠΕΣΥΠ και σε μία μόνο κατηγορία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή τους σε περισσότερες από μια κατηγορία (πχ. κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αλλά ταυτόχρονα και απόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ), υποχρεούνται κατά την υποβολή της αίτησής τους ηλεκτρονικά, να επιλέξουν υποχρεωτικά μία(1) και μόνο κατηγορία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σε περισσότερες κατηγορίες ή σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια πόλη είτε σε διαφορετική πόλη για το ίδιο πρόγραμμα, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων για το ακαδ. έτος 2016-2017.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ΠΕΣΥΠ έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) ή αναγνωρισμένου για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου Σπουδών» πρέπει να διαθέτουν Διδακτορικό Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλο της αλλοδαπής.

3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» πρέπει να διαθέτουν Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλο της αλλοδαπής.

4. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση στην κατηγορία «Απόφοιτοι ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ)» πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ, ΠΑΤΕΣ/ΕΠΠΑΙΚ, ΑΣΠΑΙΤΕ.

5. Η καταληκτική ημερομηνία απόκτησης των ανωτέρω απαιτουμένων τίτλων σπουδών ή της ακαδημαϊκής ισοτιμίας τους δεν μπορεί να είναι πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, την Τετάρτη 14.09.2016.

6. Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού των 30,00€ στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Αρ. λογαριασμού: 154/545047-03, IBAN: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703). Επισημαίνεται ότι η μη εμπρόθεσμη κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αποκλείει τον υποψήφιο από τη συμμετοχή του στην κλήρωση. Διευκρινίζεται ακόμη ότι υποψήφιος που επιθυμεί την συμμετοχή του στην κλήρωση και για το ΕΠΠΑΙΚ και για το ΠΕΣΥΠ θα πρέπει να καταθέσει το ποσό των 30,00€ στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για κάθε ένα από τα Προγράμματα (δηλαδή: α) κατάθεση 30,00€ με αιτιολογία κατάθεσης «ΕΠΠΑΙΚ» και β) κατάθεση 30,00€ με αιτιολογία κατάθεσης «ΠΕΣΥΠ».

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο απόκομμα πληρωμής της Τράπεζας πρέπει στο πεδίο «Αιτιολογία Κατάθεσης» να αναγράφεται: «ΠΕΣΥΠ» και ο «Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας» (ΑΔΤ) του αιτούντος.

Η μη αναγραφή της αιτιολογίας κατάθεσης «ΠΕΣΥΠ» αποκλείει τον υποψήφιο από το δικαίωμα εγγραφής του στο Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Τετάρτη 14.09.2016 και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, επίσης, πριν υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται την υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν και αποδέχονται τις προϋποθέσεις εισαγωγής, συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα.

 

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται αποκλειστικά με δική τους μέριμνα και ευθύνη με ανακοινώσεις που πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr

 

Προσωποποιημένη κοινοποίηση από το Ε.Α.Π θα πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά και θα αφορά στην ενημέρωση για τη σειρά κατάταξης που έλαβε ο υποψήφιος στη διαδικασία της κλήρωσης, σε όσους υποψήφιους έχουν εισάγει έγκυρο λογαριασμό email.

 

Αποτελέσματα κλήρωσης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με δικές τους ενέργειες να αναζητήσουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης (έλεγχος σειράς κατάταξης) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα γραφεία της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα.

 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη σειρά κλήρωσης σε αρχικά επιλεγέντες και σε επιλαχόντες.

 

Αρχικά επιλεγέντες χαρακτηρίζονται όσοι έχουν αύξοντα αριθμό κλήρωσης μέχρι και τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκε για κάθε κατηγορία στη συγκεκριμένη πόλη επιλογής τους. Οι ανήκοντες στους αρχικά επιλεγέντες θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής, εφόσον τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει ορίσει η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και καταβάλουν εμπρόθεσμα το ποσό των 300,00€.

 

Σε περίπτωση που με τους αρχικά επιλεγέντες δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη θέσεις, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ανακοινώσεις της καλεί τους επιλαχόντες να τις καλύψουν. Όσες θέσεις δεν καλυφθούν μέχρι μια βδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων, θα παραμείνουν κενές.

 

Οι Επιλαχόντες εγγράφονται, υπό την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει ορίσει η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και καταβάλουν εμπρόθεσμα το ποσό των 300 ευρώ.

 

Οι αρχικά επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες είναι υποχρεωμένοι με δική τους ευθύνη και επιμέλεια να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης, για τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες που θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή τους (πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και στα τηλέφωνα: 2102896733 και 2102896745, καθώς και στα τηλέφωνα των Γραμματειών όλων των πόλεων που φιλοξενούν ΠΕΣΥΠ).

Λειτουργία Προγράμματος

Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα τα οποία προγραμματίζονται να ξεκινήσουν στις αρχές του Νοεμβρίου 2016, διεξάγονται απογευματινές ώρες (16:30-20:00), τρεις ημέρες την εβδομάδα και διαρκούν δεκατρείς εβδομάδες ανά εξάμηνο, συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Προγράμματος απαιτείται Πρακτική Άσκηση διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών και εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών και τα μαθήματα που διδάσκονται περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΠΕΣΥΠ (http://eppaikpesyp.aspete.gr/index.php/el/%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%83.html&http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/spoudes/Programma_Spoudon_Pesyp.pdf).

 

Σημειώνεται ότι οι σπουδαστές/στριες του ΠΕΣΥΠ θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (παρακολούθηση μαθημάτων, πρακτική άσκηση, διπλωματική εργασία) εντός του ακαδημαϊκού έτους 2016-17. Διατηρούν, όμως, το δικαίωμα συμμετοχής -στα μαθήματα που απέτυχαν και έχουν καλύψει το όριο παρουσιών –στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2017 ή στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2018. Σύμφωνα δε με τον κανονισμό σπουδών του ΠΕΣΥΠ (http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/spoudes/10-11-2015_kanonismos_spoudon.pdf) έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο Πρόγραμμα εντός 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων.

 

Σε καμία περίπτωση ο συνολικός χρόνος για την περάτωση όλων των υποχρεώσεων και την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 ακαδημαϊκά έτη.

 

Δαπάνες σπουδών

Οι επιλεγέντες σπουδαστές/στριες του ΠΕΣΥΠ συμμετέχουν στις δαπάνες σπουδών τους με το ποσό των 600,00€, το οποίο καταβάλλεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στο λογαριασμό 154/545047-03, IBAN: GR16 0110 1540 0000 1545 4504 703 του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως εξής: ποσό 300,00€ μαζί με την αποστολή των δικαιολογητικών προς έλεγχο και ποσό 300,00€ με την ανανέωση της εγγραφής τους για το β’ εξάμηνο.

 

Οι επιλεγέντες για φοίτηση, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν δύνανται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, υποχρεούνται, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη θέση τους και τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα για το ακαδ. έτος 2017-2018, να καταβάλλουν το συνολικό ποσό των 600,00€ στις προθεσμίες που ορίζονται με την παρούσα.

 

Μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων υποψηφίων φοίτησης δεν επιστρέφονται χρήματα από τυχόν μετέπειτα αιτήματα διαγραφών. Κατ’ εξαίρεση και μόνο μέχρι μία εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων μπορούν με αίτησή τους οι επιλεγέντες να ζητήσουν τη διαγραφή τους από το Πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το 80% του καταβληθέντος ποσού.

 

Μετεγγραφές

Μετεγγραφές σε άλλη πόλη επιτυχόντων σπουδαστών/στριών στο Πρόγραμμα δεν επιτρέπονται.

 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται στις κάτωθι περιπτώσεις:

Α) Σε περίπτωση μόνιμου διορισμού στο Δημόσιο ή ανάληψης υπηρεσίας ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή ωρομίσθιος μετά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην κλήρωση και για πόλη που λειτουργεί το ΠΕΣΥΠ η οποία βρίσκεται πλησιέστερα στην πόλη που διορίστηκε ο/η σπουδαστής/στρια.

Β) Αμοιβαίες μετεγγραφές.

Γ) Για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μετά από αίτηση του/της σπουδαστή/στριας, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι με επισυναπτόμενα τα σχετικά δικαιολογητικά, εισήγηση του επιστημονικού υπευθύνου και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop