Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πόσο αναπτυγμένες είναι οι δεξιότητες των ενήλικων Ελλήνων;

Ανακοινώθηκαν, την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016, από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου του Προγράμματος για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (PIAAC) στον οποίο μετείχε και η Ελλάδα. Η έρευνα PIAAC του ΟΟΣΑ υποστηρίζεται από διεθνή σύμπραξη επιστημονικών φορέων που μελετά το βαθμό στον οποίο ο πληθυσμός ηλικίας 16-65 ετών, έχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εργασιακής και κοινωνικής ζωής. Τομείς αποτίμησης είναι ο γραμματισμός, ο αριθμητισμός και η επίλυση προβλημάτων σε αναπτυγμένο τεχνολογικό περιβάλλον. Τα συνοπτικά αποτελέσματα των επιδόσεων του πληθυσμού της έρευνας στην Ελλάδα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥ PIAAC

 

Γραμματισμός

Αριθμητισμός

Επίλυση Προβλημάτων σε Υψηλό Τεχνολογικό Περιβάλλον

 

Μ.Ο.

Μ.Ο.

% στα επίπεδα 2 και 3

Ελλάδα

254

252

14

Μ.Ο. ΟΟΣΑ

268

263

31

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τη σύμπραξη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ (2012-2015).

Η Κύρια Έρευνα διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Απριλίου- Δεκεμβρίου 2014, βάσει των προδιαγραφών, της μεθοδολογίας και των ερευνητικών εργαλείων της Διεθνούς Σύμπραξης PIAAC προσαρμοσμένα στο ελληνικό πλαίσιο από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Το δείγμα των 5000 ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, επελέγησαν τυχαία με τρόπο ώστε να αντιπροσωπεύονται οι περιοχές της χώρας, διαφορετικές ηλικίες, επαγγέλματα και άλλες κατηγορίες του γενικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα της έρευνας PIAAC διεθνώς τεκμηριώνουν τη χάραξη πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου των χωρών και αποτελούν τη βάση κάθε αναπτυξιακής πρωτοβουλίας.

                                                                                               

Συγκριτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων των χωρών του πρώτου και δεύτερου γύρου του PIAAC περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα www.oecd.org/site/piaac/

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop