Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας έχει πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον κάνουν ικανό να ασχολείται με επιτυχία, ως ειδικευμένος τεχνικός στο χώρο της Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας. Με την καθοδήγηση και συνεργασία Γεωπόνου-Οινολόγου εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους κατά την άσκηση του επαγγέλματός του. Εκτελεί όλες τις προβλεπόμενες εργασίες που απορρέουν από τα επαγγελματικά του καθήκοντα και αφορούν την οικονομική εκμετάλλευση της αμπέλου και την επεξεργασία των προϊόντων της. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του πρέπει να κάνει ορθολογική χρήση των μηχανημάτων, των εργαλείων, των οργάνων και των υλικών, να μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος και να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες της τέχνης της υγιεινής και της ασφάλειας. Ο Τεχνικός Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας μπορεί να εργάζεται σε αμπελουργικές, οινοποιητικές ή μεικτές αμπελοοινικές επιχειρήσεις διάφορων μορφών καλύπτοντας ανάγκες τεχνικής, οργανωτικής και διαχειριστικής φύσεως σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής, μεταποιητικής και εμπορικής διαδικασίας (π.χ. ιδιωτικούς, συνεταιριστικούς ή κρατικούς αμπελώνες, φυτώρια, οινοβιομηχανίες και σταφιδοεργοστάσια, φορείς εμπορίας και τυποποίησης, οινολογικά εργαστήρια, ιδρύματα και σταθμούς ερεύνης, υπουργείο Γεωργίας κ.ά.). Τα κύρια επαγγελματικά καθήκοντα του Τεχνικού Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας είναι τα ακόλουθα:

 • Εγκαθιστά αμπελώνα, παράγει και επιλέγει το πολλαπλασιαστικό υλικό
 • Εκτελεί τις καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου
 • Χειρίζεται τα αμπελοοινικά προϊόντα
 • Διενεργεί ποιοτικό έλεγχο των οινικών προϊόντων
 • Μεριμνά για την ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος
 • Τηρεί και επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία της αμπελοοινικής επιχείρησης.

Απαιτουμένη Εκπαίδευση: Για την εγκατάσταση αμπελώνα, παραγωγή και επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού ο επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει:

 • Το φυσικό περιβάλλον της αμπέλου
 • Την προετοιμασία του εδάφους για φύτευση
 • Την επιλογή του πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Τη φύτευση της αμπέλου
 • Τους τρόπους πολλαπλασιασμού της αμπέλου
 • Την εγκατάσταση μητρικών φυτειών υποκειμένων και εμβολιοληψίας.

Για να εκτελεί τις καλλιεργητικές φροντίδες της αμπέλου, πρέπει να γνωρίζει:

 • Την καλλιέργεια του εδάφους του αμπελώνα
 • Την καταπολέμηση των ζιζανίων του αμπελώνα
 • Τη φυσιολογία της θρέψης της αμπέλου και την εφαρμογή της κατάλληλης λίπανσης
 • Τα κλαδεύματα της αμπέλου
 • Την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών
 • Τη χρήση φυτορυθμιστικών ουσιών
 • Την άρδευση της αμπέλου
 • Τα κριτήρια έναρξης του τρυγητού και την οργάνωση της εκτέλεσής του
 • Τις εργασίες παραγωγής σταφιδόκαρπου και την επεξεργασία του.

Για να χειρίζεται τα αμπελοοινικά προϊόντα, πρέπει να γνωρίζει:

 • Την πορεία ωρίμανσης του σταφυλιού
 • Τον έλεγχο της σύστασης του γλεύκους και τη διενέργεια των διορθώσεων πριν την αλκοολική ζύμωση
 • Τις μεθόδους οινοποίησης για την παρασκευή των διαφόρων τύπων κρασιού
 • Τη συντήρηση, τη διαύγαση, το φιλτράρισμα και την παλαίωση του κρασιού
 • Τις μεταβολές και σταθεροποίηση του κρασιού
 • Την εμφιάλωση του κρασιού.

Για τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου των οινικών προϊόντων, πρέπει να γνωρίζει:

 • Την αμπελοοινική νομοθεσία (ελληνική - κοινοτική)
 • Τις μεθόδους ανάλυσης γλεύκους και οίνου και να ερμηνεύει τα αποτελέσματα της ανάλυσης
 • Τις αλλοιώσεις και τις ασθένειες των κρασιών, φυσικές και τεχνητές (νοθείες)
 • Τον οργανοληπτικό έλεγχο αμπελοοινικών προϊόντων.

Για να μεριμνά για την ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να γνωρίζει:

 • Τα μέτρα ασφαλείας κατά τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού των αμπελουργικών και οινοποιητικών μηχανημάτων
 • Τα μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και οινολογικών ουσιών
 • Τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Για να τηρεί και επεξεργάζεται τα οικονομικά στοιχεία της αμπελοοινικής επιχείρησης πρέπει να γνωρίζει:

 • Να τηρεί τους πάσης φύσεως λογαριασμούς
 • Να υπολογίζει το κόστος παραγωγής των αμπελοοινικών προϊόντων
 • Την οργάνωση της εμπορίας των αμπελοοινικών προϊόντων.

Η εκπαίδευση για το συγκεκριμένο επάγγελμα γίνεται κυρίως μέσω της εμπειρίας και της καθημερινής πρακτικής. Υπάρχει, όμως, η δυνατότητα για σπουδές σε ΑΕΙ, σε θέματα αγροτικής οικονομίας, καθώς και σε ΙΕΚ, σε ΤΕΕ, αλλά και σε Γεωργικές Σχολές σε θέματα που σχετίζονται με τις καλλιέργειες και τη γεωργία γενικότερα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Αγρότης πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Αγάπη για τη φύση και την ασχολία με τη γη
 •  Χειρωνακτική δεξιότητα και καλή φυσική κατάσταση, σωματική δύναμη και αντοχή
 • Δεξιότητα πειθούς και διαπραγμάτευσης, αφού έρχεται σε επαφή με ιδιώτες, αλλά και με εμπόρους για την πώληση των προϊόντων του
 • Υπολογιστική-μαθηματική ικανότητα, αφού χρειάζεται να ελέγχει τα έσοδα και τα έξοδά του, να κοστολογεί τα προϊόντα του κ.λπ.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Με την εκμηχάνιση της αγροτικής παραγωγής, την εμφάνιση σύγχρονων μεθόδων εκμετάλλευσης της γης και την εγκατάλειψη της υπαίθρου, η προσφορά εργασίας στον αγροτικό τομέα διαφοροποιείται από παλιότερες εποχές. Εξάλλου, η αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών επηρεάζει και αυτή την αγορά εργασίας στον τομέα της αγροτικής παραγωγής. Από την άλλη πλευρά, η αστάθεια του αγροτικού εισοδήματος και οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων αποθαρρύνουν πολλούς νέους να ασχοληθούν με τη γεωργία. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει σημαντικές επιδοτήσεις και διευκολύνσεις σε νέους που θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή, πολιτική που ενισχύει και το ελληνικό κράτος.

Κατηγορία επαγγέλματος: