Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Γενική Περιγραφή: Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου Στέλεχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι να καθοδηγεί τις ροές υλικών, αγαθών και τις ροές πληροφοριών μιας αλυσίδας διαδικασιών logistics στο πλαίσιο:

 • Ομάδων βιομηχανικού logistics σε χώρους παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων
 • Υπεργολάβων, εταίρων σε χώρους παραγωγής
 • Ομάδων διανομής βιομηχανικών προϊόντων και παροχής υπηρεσιών
 • Σημείων πώλησης προϊόντων.

Το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας, λειτουργώντας παράλληλα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Η δράση του χαρακτηρίζεται από:

 • Οικονομία χρόνου και πόρων
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ασφάλεια
 • Διασφάλιση ποιότητας εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών
 • Προστασία περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, κατά την οργάνωση της μαζικής παραγωγής σύνθετων και ποικίλων προϊόντων, το ανωτέρω στέλεχος συνιστά βασικό παράγοντα όσον αφορά τη λειτουργία και τις οικονομικές επιδόσεις των χώρων παραγωγής τεταμένης ροής. Καθήκον του είναι να κατευθύνει την τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής.

Αποστολή του εν λόγω στελέχους είναι να εξασφαλίζει επαρκείς ποσότητες προμηθειών στον επιθυμητό χώρο και χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που αφορούν τα εύλογα όρια των δυνατοτήτων παραγωγής των προμηθευτών. Κατά τη διανομή των βιομηχανικών προϊόντων, το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας συνιστά βασικό παράγοντα όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών και τις οικονομικές επιδόσεις των πωλήσεων. Ως υπεύθυνος τροφοδοσίας, κατευθύνει την τροφοδοσία των κεντρικών και μη κεντρικών καταστημάτων διανομής, επιτυγχάνοντας το χαμηλότερο κόστος, τον σωστό χώρο και τις καλύτερες προθεσμίες. Επιφορτισμένος με την εξυπηρέτηση των πελατών, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των τελικών προορισμών, των μεταφορέων, των προμηθευτών και του λογιστηρίου της επιχείρησης.

Για καθένα από αυτά τα καθήκοντα, το στέλεχος ενεργεί μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από την ανάγκη εξυπηρέτησης των πελατών σε ολόκληρο τον κόσμο, τον αριθμό και την ποικιλία των προς διανομή προϊόντων και τις προβλέψεις παραγγελιών που υπόκεινται στους νόμους των πιθανοτήτων και των προσφορών.

Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα εξής καθήκοντα:

 • Προετοιμασία της τροφοδοσίας
 • Παρακολούθηση και εντοπισμός των προειδοποιητικών σημάτων που αφορούν κρίσεις στην αλυσίδα logistics (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών κινδύνων)
 • Τροφοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη και τη ροή της παρανωνής
 • Λήψη προληπτικών μέτρων για τη διευθέτηση των δυσχερειών που αφορούν την αλυσίδα logistics (προσκόμματα, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα κ.λπ.) και εφαρμογή, προσαρμογή και καθορισμός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, των σχεδίων δράσης για την επίλυση των προβλημάτων
 • Προετοιμασία της διανομής
 • Ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνομιλητές και καθορισμός των διαδικασιών ανταλλαγής πληροφοριών
 • Καθορισμός και προγραμματισμός των διαδικασιών διανομής
 • Καθορισμός των τρόπων προετοιμασίας και συσκευασίας του προϊόντος
 • Καθορισμός των εργασιών που εξασφαλίζουν την ποσότητα και διασφαλίζουν την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προς παράδοση εμπορευμάτων, ακόμη και σε περίπτωση ενδεχόμενων κινδύνων ή προβλημάτων
 • Καθορισμός του συνόλου των επιπέδων αποθήκευσης, καθώς και των τρόπων τροφοδότησης των πελατών
 • Προγραμματισμός και διεξαγωγή της διανομής
 • Εφαρμογή και εποπτεία της ορθής εκτέλεσης του σχεδίου τροφοδοσίας (διανομή και/ή αποστολή).
 • Διασφάλιση και έλεγχος των συνθηκών που απαιτούνται για τη διανομή από την άποψη της μεταφοράς των εμπορευμάτων
 • Καθορισμός των διαδικασιών παρακολούθησης και καταγραφής των εργασιών ρευστοποίησης των αποθεμάτων και διανομής (εξωτερικό εμπόριο, ποιότητα, σήμανση με ετικέτες κ.λπ.).
 • Αντιμετώπιση των αστάθμητων παραγόντων
 • Διαχείριση των αποθεμάτων
 • Διαχείριση της ποιότητας
 • Συμμετοχή στη διασφάλιση της ποιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Διατήρηση και βελτίωση των συνεργασιών.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) θα πρέπει να διαθέτει τις κάτωθι γνώσεις:

 • Λεπτομερής γνώση της αλυσίδας των διαδικασιών που αφορούν την εφοδιαστική διαχείριση
 • Γνώση των περιβάλλοντων που σχετίζονται με την εφοδιαστική διαχείριση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται (πελάτες, προμηθευτές, κράτος κ.λπ.)
 • Προφορική και γραπτή κοινοποίηση των μεθοδολογιών ποιότητας
 • Έλεγχος
 • Μέθοδοι αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών-τυχαίων γεγονότων-κρίσεων και χειρισμού παραπόνων εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών
 • Ξένες γλώσσες (αγγλικά -γαλλικά)
 • Χρήση εργαλείων αυτοματισμού γραφείου και μηχανογραφημένων συστημάτων διαχείρισης και πληροφόρησης
 • Μέθοδοι και εφαρμογές προγραμματισμού και παρακολούθησης εκτέλεσης προγραμμάτων και αξιολόγησης στόχων
 • Στατιστική και πιθανότητες
 • Διεθνής ρύθμιση των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών
 • Ασφάλεια των πληρωμών
 • Κανόνες του διεθνούς εμπορίου, καθώς και των τεχνικών που αφορούν τις εισαγωγές-εξαγωγές (τελωνεία, φόροι, δήλωση ανταλλαγής εμπορευμάτων)
 • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
 • Αστικό και εργατικό δίκαιο
 • Κανονισμοί που αφορούν τα προϊόντα και το περιβάλλον.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο επαγγελματίας χρειάζεται να διαθέτει:

 • Οργανωτική, συντονιστική και διοικητική ικανότητα, 
 • Αποφασιστικότητα στην εφαρμογή λύσεων καθώς και ικανότητα σύλληψης ιδεών
 • Κοινωνικότητα, ευελιξία, ευρηματικότητα, ενθουσιασμό, ενέργεια, αποφασιστικότητα
 • Διοικητική ικανότητα 
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, των συστημάτων παραγωγής και των μεταφορών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Με την αύξηση του εμπορίου και της οικονομικής δραστηριότητας καθώς και με την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων, οι προοπτικές για το επάγγελμα διαφαίνονται θετικές. Οι αμοιβές θεωρούνται ικανοποιητικές και μπορεί να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα. Οι Διαχειριστές Διανομείς μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα σε εξειδικευμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών διανομής. Οι εταιρείες αυτές αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία διανομών για λογαριασμών άλλων εταιρειών. Παράλληλα, είναι δυνατόν να απασχοληθούν σε βιομηχανικές επιχειρήσεις και σούπερ μάρκετ, ή άλλες μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης. Μετά από πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, είναι δυνατή η απασχόληση σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Απαραίτητο προσόν, πάντως, για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων, θεωρείται η προϋπηρεσία στον κλάδο σε όλα στάδια της εργασίας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Διαχειριστή Διανομής είναι πολύπλοκη και με μεγάλη ευθύνη. Ορισμένες φορές απαιτεί νυχτερινή εργασία και ταξίδια στο εξωτερικό και το εσωτερικό. Συνεργάζεται με υπεύθυνους αποθηκών, οδικούς μεταφορείς και συχνά έρχεται σε επαφή με πελάτες. Η εργασία εκτελείται συνήθως σε χώρο γραφείου, αλλά αρκετές φορές απαιτείται η παρουσία του υπεύθυνου στις αποθήκες της επιχείρησης.