Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής

Γενική Περιγραφή: Ο Γεωπόνος σχεδιάζει, συμβουλεύει και εφαρμόζει μελέτες και προγράμματα γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης με στόχο την αύξηση της παραγωγής και την ποιοτική βελτίωσή της. Ο Γεωπόνος, ως σύμβουλος παραγωγής, παρέχει συμβουλές στους αγρότες ή κηπουρούς για το είδος και τον τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος κάθε περιοχής. Διαπιστώνει διάφορες ασθένειες της παραγωγής ή των φυτών και υποδεικνύει τρόπους αντιμετώπισής τους. Δίνει πληροφορίες και συμβουλεύει για τη χρήση νέων υβριδίων και για την αγορά των κατάλληλων γεωργικών μηχανημάτων. Επιπλέον, συμβουλεύει τους αγρότες για την εκτροφή, διατροφή και αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων.

Ο Γεωπόνος, ως ερευνητής, ερευνά και εφαρμόζει πρότυπες και νέες υβριδικές καλλιέργειες. Επίσης, εξετάζει την αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις νέων φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων. Όταν εργάζεται ως υπάλληλος σε εταιρεία παραγωγής ή προώθησης λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων ενημερώνεται για τα προϊόντα της εταιρείας που εκπροσωπεί, επισκέπτεται γεωπόνους που δραστηριοποιούνται ως έμποροι γεωργικών ειδών και ενημερώνει για τις δυνατότητες των νέων προϊόντων, προσπαθώντας να τα προωθήσει.

Τέλος, όταν εργάζεται στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε συνεταιριστικές ενώσεις, ασχολείται κυρίως με έρευνες ή μελέτες προστασίας του περιβάλλοντος και ελέγχους ποιότητας της παραγωγής.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτούνται γνώσεις γεωπονικής. Οι γνώσεις αυτές  αποκτώνται με τις ανάλογες σπουδές γεωπόνου σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΤΕΕ, οι περισσότεροι κηπουροί όμως ασχολούνται με το επάγγελμα με εφόδιο την προσωπική τους εμπειρία ή μετά από μαθητεία κοντά σε έμπειρο κηπουρό ή γεωπόνο.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Απαραίτητα χαρακτηριστικά του επαγγελματία είναι:

  • Επιμέλεια, επινοητικότητα, δημιουργικότητα
  • Καλό γούστο, αισθητική αντίληψη, αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον
  • Αίσθηση της δημιουργίας, ευαισθησία, καλαισθησία
  • Καλλιτεχνική διάθεση
  • Ικανότητα συνδυασμού χρωμάτων και διαφόρων ποικιλιών φυτών
  • Μηχανική ικανότητα για την κατάλληλη χρησιμοποίηση και συντήρηση των κηπουρικών εργαλείων
  • Γνώση των ειδών των φυτών και του περιβάλλοντος που αναπτύσσονται καλύτερα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ένας τομέας με υψηλές επαγγελματικές προοπτικές είναι ο Γεωργικός και Κτηνοτροφικός, καθώς μπορούν να συνδυαστούν το συμβατικό και το οικολογικό μοντέλο διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος.

Κατηγορία επαγγέλματος: