Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών, εντός των πλαισίων της σχετικής εσωτερικής νομοθεσίας και των Κανονισμών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, ώστε σε συνδυασμό με τις αποκτηθείσες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες να μπορεί να εκτελέσει, σύμφωνα με την υπάρχουσα δεοντολογία, τις ακόλουθες περιγραφόμενες κύριες δραστηριότητες:

 • Εφαρμογή τραπεζικής λογιστικής για αντιμετώπιση συναφών προβλημάτων
 • Χρήση αρχών αστικού δικαίου και γνώσεων νομικών θεμάτων και διαδικασιών κατά την καθημερινή ροή εργασίας
 • Προώθηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων και διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων που διατίθενται προς αξιοποίηση από τους πελάτες
 • Εφαρμογή και διεύρυνση των εφαρμογών της πληροφορικής στο χώρο εργασίας και ειδικότερα σε εξειδικευμένους τομείς
 • Χρήση στατιστικής και οικονομικών μαθηματικών για παρουσίαση, επεξεργασία και εισαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τα διαχρονικά μεταβαλλόμενα μεγέθη της επιχείρησης
 • Δραστηριοποίηση στο εργασιακό περιβάλλον κάτω από τις αρχές που διέπουν την ορθολογική λειτουργία της επιχείρησης με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση της συνεργασίας με το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό
 • Ευχερής κατανόηση και εφαρμογή στην πράξη των συνεχών εξελίξεων στα μακροοικονομικά μεγέθη που αναπόφευκτα επηρεάζουν την λειτουργία της επιχείρησης και σε μικροοικονομικό επίπεδο, ώστε να μπορεί να κατανοεί, να συμβουλεύει και να εφαρμόζει την πολιτική της
 • Διενέργεια περιοδικών, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων, ώστε να διασφαλίζει τόσο την πρόληψη όσο και την καταστολή και αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών και προβλημάτων
 • Ανάλυση, διερεύνηση και αξιολόγηση των δημοσιευμένων ή μη οικονομικών καταστάσεων συνεργαζομένων και άλλων επιχειρήσεων με σκοπό την έρευνα της αγοράς, προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες συμβουλές για την υλοποίηση επικείμενης οικονομικής συμφωνίας
 • Παρακολούθηση των δρώμενων του διεθνούς χρηματοοικονομικού χώρου και ειδικότερα αυτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και   της Βαλκανικής, που επηρεάζουν άμεσα το χρηματοοικονομικό μας σύστημα.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Το απολυτήριο λυκείου είναι το ελάχιστο απαραίτητο προσόν για την κατάληψη μιας διοικητικής θέσης σε κάποια τράπεζα. Για την κάλυψη κατώτερων θέσεων (π.χ. θέσης κλητήρα) μπορούν να προσληφθούν και άτομα με απολυτήριο γυμνασίου. 

Για την κάλυψη ανώτερων ιεραρχικά θέσεων απαιτείται πτυχίο οικονομικών σπουδών ή σπουδών ειδίκευσης στα τραπεζικά συστήματα ή στα χρηματοοικονομικά ή σπουδών στατιστικής-ασφαλιστικής επιστήμης ή λογιστικής αντίστοιχων τμημάτων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.

Πολλές τράπεζες καταρτίζουν προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού και διαθέτουν ειδικές τραπεζικές σχολές, όπου εκπαιδεύουν τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους ή επιμορφώνουν το ήδη υπάρχον προσωπικό σε νέα τραπεζικά συστήματα ή σε νέο εξοπλισμό.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τραπεζικός Υπάλληλος, ιδιαίτερα όταν συναλλάσσεται με τον κόσμο, χρειάζεται να διαθέτει:

 • Κοινωνική δεξιότητα, προθυμία, ευγένεια και υπομονή
 • Ευσυνειδησία, εχεμύθεια
 • Εντιμότητα, συνέπεια
 • Ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
 • Μεθοδικότητα, τάξη και ακρίβεια
 • Υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα
 • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών μπορεί να στελεχώσει (παρέχοντας εξαρτημένη εργασία):

 • Τράπεζες και λοιπούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (συνεταιριστικές Τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, εταιρείες πρακτόρευσης απαιτήσεων, επιχειρηματικών κινδύνων, διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, διαχείρισης χαρτοφυλακίου κ.τ.λ.)
 • Λοιπές επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήμα Χρηματοοικονομικών
 • Επίσης, δύνανται να απασχοληθούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες σε γραφεία χρηματοοικονομικών συμβούλων, καθώς και να ιδρύσουν τέτοιας μορφής επιχειρήσεις.

Στην αγορά εργασίας υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση Τραπεζικών Υπαλλήλων, παράλληλα, όμως, υπάρχει και μεγάλη προσφορά ειδικευμένων στελεχών από εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των επιπέδων.

Οι προαγωγές και οι μισθολογικές προσαυξήσεις των Τραπεζικών Υπαλλήλων εξαρτώνται από τα χρόνια προϋπηρεσίας τους και την πολιτική που ακολουθεί στο θέμα αυτό η τράπεζα στην οποία εργάζονται. Ο Τραπεζικός Υπάλληλος μπορεί να απασχοληθεί σε κρατικές ή ιδιωτικές τράπεζες. Για ορισμένες θέσεις οι προσλήψεις γίνονται κατόπιν διαγωνισμού, όπου οι υποψήφιοι εξετάζονται στην έκθεση, στη λογιστική, στα μαθηματικά και σε ξένη γλώσσα.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Τραπεζικός Υπάλληλος εργάζεται κυρίως ατομικά αλλά και σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του, όταν είναι απαραίτητο. Ανάλογα με το τμήμα, στο οποίο εργάζεται, έρχεται σε μεγαλύτερη ή μικρότερη επαφή με το κοινό. Σε ώρες και ημέρες αιχμής εργάζεται κάτω από συνθήκες πίεσης και άγχους, προκειμένου να διεκπεραιώσει κατά το δυνατόν συντομότερα τις εργασίες του.

Ο Τραπεζικός Υπάλληλος εργάζεται σε σύγχρονο περιβάλλον γραφείου. Η συνεχής χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή κουράζει τα μάτια και τα χέρια. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις ασχολείται με επαναλαμβανόμενες εργασίες ρουτίνας. Το ωράριο εργασίας του είναι το τυπικό οχτάωρο, το οποίο σε περιπτώσεις φόρτου εργασίας μπορεί να παραταθεί.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Oι Τραπεζικοί Υπάλληλοι εκπροσωπούνται από την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανισμών Ελλάδος (ΟΤΟΕ). Ο κώδικας δεοντολογίας του κλάδου προέρχεται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.