Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων

Γενική Περιγραφή: Ο Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων διαθέτει πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε έδρα δικαστηρίου ή δικηγορική εταιρεία ή δικηγορικό ή συμβολαιογραφικό γραφείο ή γραφείο δικαστικού επιμελητή ή σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα παροχής νομικών υπηρεσιών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Στόχος του είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου των οργανωτικών μονάδων, στις οποίες θα ενταχθεί, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση των αναγκών γραμματειακής υποστήριξης.

Γενικά, ο Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων λαμβάνει υπόψη τη συνήθως ακολουθούμενη πρακτική και προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Αντιμετωπίζει, θετικά, την κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών. Ενεργεί υπεύθυνα και εμπρόθεσμα και εκτελεί, με βάση τις εντολές του προϊσταμένου του, τις ακόλουθες, κυρίως, επαγγελματικές δραστηριότητες:

Ασκεί διοικητικά καθήκοντα με αποτελεσματικότητα και συνδράμει στις εσωτερικές ή εξωτερικές εργασίες της οργανωτικής μονάδας στην οποία υπηρετεί -όπως κατάθεση δικογράφων και άλλων συναφών εργασιών ενώπιον δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων και δημοσίων εν γένει υπηρεσιών- έχοντας το επίπεδο γνώσεων, που του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα τεκταινόμενα στον επαγγελματικό χώρο και να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά και αποδοτικά κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ειδικότερα, συντάσσει επαγγελματικά έγγραφα, ταξινομεί και αρχειοθετεί ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα, διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία και αντιμετωπίζει τα ζητήματα γραμματειακής φύσης της οργανωτικής μονάδας. Επίσης, τηρεί ημερολόγιο της οργανωτικής μονάδας και του προϊσταμένου της, σχετικά με τις καθημερινές δραστηριότητες και προγραμματίζει τις εργασίες ενός αυτοματοποιημένου γραφείου.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του με αποτελεσματικότητα και προκειμένου να συνδράμει στις εσωτερικές ή εξωτερικές εργασίες της οργανωτικής μονάδας στην οποία υπηρετεί, ο Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων πρέπει να:

 • Έχει γενικές γνώσεις Δικαίου (συνταγματικού, ευρωπαϊκού κοινοτικού, αστικού, αστικού δικονομικού, ποινικού, ποινικού δικονομικού, διοικητικού, διοικητικού δικονομικού, εμπορικού, πτωχευτικού, εργατικού και δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης)
 • Έχει γνώσεις αγγλικής νομικής ορολογίας
 • Γνωρίζει τις εργασίες ενός αυτοματοποιημένου γραφείου χρησιμοποιώντας τοπικά δίκτυα Η/Υ και λογισμικό διαχείρισης γραφείου
 • Χειρίζεται ειδικά προγράμματα πληροφόρησης νομικών
 • Έχει βασικές γνώσεις marketing
 • Έχει βασικές γνώσεις οικονομικών μαθηματικών
 • Έχει γενικές γνώσεις λογιστικής
 • Έχει γνώσεις πολιτικής οικονομίας
 • Έχει βασικές γνώσεις για το επάγγελμα του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου και του δικαστικού.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων πρέπει να διαθέτει:

 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Οργανωσιακή αφοσίωση
 • Δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης, ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών και τάσεων της αγοράς
 • Ικανότητα να επιβάλλεται μέσω των λόγων και των πράξεων και να φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής της εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
 • Ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα
 • Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
 • Αποφασιστικότητα και ικανότητα στοχοθεσίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Στο επάγγελμα αυτό υπάρχει μεγάλη προσφορά στελεχών, αλλά μέτρια ζήτηση για άτομα με περιορισμένη εμπειρία. Η αγορά, όμως, σήμερα παρουσιάζει υψηλή ζήτηση για ορισμένες ειδικότητες και θα παραμείνει ανοιχτή και στο μέλλον για στελέχη με ειδικά προσόντα. Ο Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων εργάζεται σε γραφεία δημόσιων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, που αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας.

Οι μηνιαίες αμοιβές ενός στελέχους με προϋπηρεσία κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ εταιρειών και οργανισμών, ή στελεχών με διαφορετικά προσόντα. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων εργάζεται σε σύγχρονα περιβάλλοντα γραφείου ή, κατά περίσταση, σε χώρους παραγωγής, με άνετες και υγιεινές συνθήκες εργασίας. Συναλλάσσονται με εργαζομένους, διευθυντές, στελέχη από άλλες εταιρείες, ή παράγοντες της αγοράς και του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Κατηγορία επαγγέλματος: