Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών

Γενική Περιγραφή:  Οι εργασίες που επιτελεί ο Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών είναι οι ακόλουθες:

 • Υπολογισμός ασφαλίστρων ατομικών ασφαλίσεων ζωής, υγείας και γενικών ασφαλίσεων  
 • Προετοιμασία βοηθητικού υλικού για τους πωλητές των ασφαλίσεων (rate books)
 • Υπολογισμός αξιών εξαγορών, επαναφορών κ.λπ.       
 • Υπολογισμός μαθηματικών αποθεμάτων και μερισμάτων των ασφαλισμένων
 • Υπολογισμός λοιπών τεχνικών αποθεμάτων 
 • Υπολογισμός ασφαλίστρων, ομαδικών ασφαλίσεων ζωής & υγείας 
 • Υπολογισμός αντασφαλίστρων
 • Σύνταξη αντασφαλιστικών λογαριασμών          
 • Επίβλεψη της σωστής λειτουργίας των αντασφαλιστικών συμβάσεων    
 • Επεξεργασία νέων προϊόντων  
 • Επεξεργασία των όρων των ασφαλιστικών συμβάσεων 
 • Στατιστική επίβλεψη των δικτύων πωλήσεων (παραγωγικότητα, διατηρησιμότητα, αποδοτικότητα κ.λπ.)   
 • Στατιστική επίβλεψη αποτελεσμάτων των εργασιών (loss ratios κ.λπ.)      
 • Συλλογή στοιχείων για τις ειδικές μελέτες του αναλογιστή ή του επιβλέποντα τεχνικού    
 • Υπολογισμός του περιθωρίου φερεγγυότητας   
 • Συλλογή στοιχείων απαιτούμενων από την εποπτεύουσα αρχή (Υπουργείο Εμπορίου)   
 • Εκπαίδευση πωλητών σε βασικές τεχνικές αρχές πού πρέπει να γνωρίζουν       
 • Υπολογισμός ασφαλίστρων σε απλά, ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα     
 • Συνεργασία με το τμήμα marketing της εταιρείας  
 • Απευθείας συμβολή στην πώληση ομαδικών ασφαλίσεων και στην κάλυψη μεγάλων κινδύνων    
 • Υπολογισμός επασφαλίστρων 
 • Βοηθά στην εκπόνηση αναλογιστικών και οικονομικών μελετών
 • Υπολογίζει τις οικονομικές επιπτώσεις επί προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου  
 • Συγκεντρώνει οικονομικά και στατιστικά στοιχεία του Ταμείου    
 • Υπολογίζει τις παροχές του Ταμείου      
 • Υπολογίζει την αναγνώριση προϋπηρεσίας των ασφαλισμένων
 • Υπολογίζει τις επιβαρύνσεις πού προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδοχικής ασφάλισης     
 • Συμμετέχει στη μηχανογράφηση του Ταμείου   
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία και τη λειτουργία τραπεζοασφαλιστικών προγραμμάτων
 • Συμμετέχει στην εκπόνηση προγραμμάτων ασφαλιστικής προστασίας της τράπεζας σε περιπτώσεις δανειοδοτήσεων          
 • Συμμετέχει στη διαμόρφωση και λειτουργία ασφαλιστικών προγραμμάτων μέσα από πιστωτικές κάρτες 
 • Προώθηση συνεργασιών της τράπεζας με ασφαλιστικές εταιρείες           
 • Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της τράπεζας στην προώθηση ασφαλιστικών προγραμμάτων στους πελάτες της           
 • Επάνδρωση της διεύθυνσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αναλογιστικής του Υπουργείου Εμπορίου           
 • Επάνδρωση της διεύθυνσης αναλογιστικών μελετών του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.    

Ακόμη είναι σε θέση, είτε σαν μέλος διοικητικού τμήματος των παραπάνω οργανισμών είτε σαν ελεύθερος επιτηδευματίας, να συμβάλει στη διεκπεραίωση τεχνικών εργασιών, κάτω από την επίβλεψη έμπειρου αναλογιστή και αφού προηγηθεί η απαραίτητη πρακτική εξάσκηση και η εξειδίκευσή του σε ορισμένες από τις παρακάτω τεχνικές εργασίες που εντοπίζονται σε ασφαλιστικές εταιρείες.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για το επάγγελμα του Ειδικού Ασφαλιστικών Εργασιών απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, που παρέχεται από το οικείο κατά περίπτωση επαγγελματικό επιμελητήριο, ένωση ή φορέα, όπως την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, Υπουργείο Εμπορίου. Πολλές φορές, εργάζονται στο χώρο και άτομα χωρίς ειδική άδεια.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το χώρο των πωλήσεων είναι:

 • Δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση
 • Επαγωγική, αναλυτική σκέψη και κριτική ικανότητα
 • Ευελιξία και ικανότητα πειθούς
 • Διαπραγματευτική ικανότητα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Βαθιά γνώση των προϊόντων/υπηρεσιών που προωθεί, των ανταγωνιστικών προϊόντων που κυκλοφορούν, καθώς και της κατάστασης και τάσης της αγοράς.
 • Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (κυρίως της αγγλικής) και υπολογιστική ικανότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές:  Ο Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών μπορεί να εργαστεί σε:

 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Τράπεζες
 • Υπουργεία Εμπορίου και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Μεγάλα πρακτορειακά γραφεία
 • Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί
 • Γραφεία αντιπροσώπευσης ασφαλιστικών εταιρειών του εξωτερικού
 • Γραφεία αντιπροσώπευσης αντασφαλιστικών εταιρειών
 • Γραφεία συμβούλων αναλογιοτών.