Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων

Γενική Περιγραφή: Το Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων είναι το στέλεχος που επεξεργάζεται και αξιολογεί τις λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του δίνει το λογιστήριο. Προτείνει τρόπους για να επιλυθούν προβλήματα σχετικά με τη χρηματοοικονομική διοίκηση και την οργάνωση ανθρώπινων πόρων. Τα προβλήματα αυτά προσπαθεί να τα επιλύσει, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας και με την εφαρμογή των αρχών της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. Ο ρόλος του σε όλα αυτά είναι συμπληρωματικός, αφού λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊσταμένου του.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων εργάζεται σε καλές συνθήκες γραφείου. Το ωράριό του είναι σχετικό με τις ώρες λειτουργίας της επιχείρησης που απασχολείται.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Το Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων χρειάζεται να διαθέτει:

  • Σοβαρότητα και υπευθυνότητα
  • Ικανότητες επικοινωνίας
  • Αποφασιστικότητα
  • Διάθεση για συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Σχετικές σπουδές μπορούν να γίνουν σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε βιομηχανίες, σε μικρές και μεγάλες εταιρείες, τράπεζες, οργανισμούς και επιχειρήσεις. Επίσης σύμφωνα με σχετικό Π.Δ.το δίπλωμά του αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν και του δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού για διορισμό στο Δημόσιο τομέα, σε ανάλογες θέσεις. Οι προοπτικές εργασίας παρουσιάζονται ουδέτερες.