Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υπάλληλος Τράπεζας

Γενική Περιγραφή: Ο Τραπεζικός Υπάλληλος εξυπηρετεί τους πελάτες μιας τράπεζας εκτελώντας μια σειρά από χρηματοοικονομικές εργασίες. Συγκεκριμένα, μπορεί να ασχολείται με την υποδοχή του πελάτη και την ενημέρωσή του για τις υπηρεσίες που προσφέρει η τράπεζα, την προετοιμασία τραπεζικών εγγράφων, την καταχώριση των συναλλαγών και την ενημέρωση λογαριασμών, τον έλεγχο τίτλων στην κίνηση των λογαριασμών, την είσπραξη ή πληρωμή ποσών, την αγορά-πώληση μετοχών ή τη μελέτη στατιστικών δεδομένων.

Οι δραστηριότητές του ποικίλλουν ανάλογα με την ειδικότητά του και τη θέση που κατέχει. Για παράδειγμα, αν εργάζεται στο τμήμα καταθέσεων, παρακολουθεί την κίνηση ατομικών λογαριασμών και έχει μεγάλη επαφή με το κοινό. Αν εργάζεται στο τμήμα πίστης, έρχεται σε επαφή με το κοινό ή με επιχειρηματίες για τη χορήγηση δανείων. Αν εργάζεται στο ταμείο, ασχολείται με την είσπραξη, πληρωμή, καταμέτρηση, φύλαξη χρηματικών ποσών, ενώ, αν εργάζεται στο τμήμα κίνησης αξιών, αγοράζει και πωλεί αξίες (μετοχές, ομόλογα) για λογαριασμό της τράπεζας. Αν εργάζεται στο τμήμα εξυπηρέτησης εντολών εμπορίου και χρηματοδότησης, εξυπηρετεί εμπόρους για τη μεταφορά χρημάτων, την είσπραξη συναλλαγματικών και την παροχή πιστώσεων για εισαγωγές εμπορευμάτων. Αν εργάζεται στο τμήμα μελετών, διενεργεί μελέτες οικονομικών φαινομένων και γεγονότων. Τέλος, αν εργάζεται στο τμήμα πληροφοριών, συλλέγει πληροφορίες για την οικονομική και εμπορική δραστηριότητα των πελατών της τράπεζας, ενώ, αν εργάζεται στο τμήμα επιθεωρητών, ασχολείται με τον έλεγχο των εργασιών των καταστημάτων, των υποκαταστημάτων και των παραρτημάτων της τράπεζας.

Εξοπλισμός και Μέσα: Στο πλαίσιο της εργασίας του χρησιμοποιεί εξοπλισμό γραφείου (τηλέφωνα, φαξ, αριθμομηχανές) και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Το απολυτήριο λυκείου είναι το ελάχιστο απαραίτητο προσόν για την κατάληψη μιας διοικητικής θέσης σε κάποια τράπεζα. Για την κάλυψη κατώτερων θέσεων (π.χ. θέση κλητήρα) μπορούν να προσληφθούν και άτομα με απολυτήριο γυμνασίου.

Για την κάλυψη ανώτερων ιεραρχικά θέσεων απαιτείται πτυχίο οικονομικών σπουδών ή σπουδών ειδίκευσης στα τραπεζικά συστήματα ή στα χρηματοοικονομικά ή σπουδών στατιστικής-ασφαλιστικής επιστήμης ή λογιστικής αντίστοιχων τμημάτων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.

Πολλές τράπεζες καταρτίζουν προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού και διαθέτουν ειδικές τραπεζικές σχολές, όπου εκπαιδεύουν τους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους ή επιμορφώνουν το ήδη υπάρχον προσωπικό σε νέα τραπεζικά συστήματα ή νέο εξοπλισμό.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τραπεζικός Υπάλληλος, ιδιαίτερα όταν συναλλάσσεται με τον κόσμο, χρειάζεται να διαθέτει:

  • Κοινωνική δεξιότητα, προθυμία, ευγένεια και υπομονή
  • Ευσυνειδησία, εχεμύθεια
  • Εντιμότητα, συνέπεια
  • Ικανότητα εξυπηρέτησης πελατών
  • Μεθοδικότητα, τάξη και ακρίβεια
  • Υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα
  • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Στην αγορά εργασίας υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για Τραπεζικούς Υπαλλήλους, παράλληλα, όμως, υπάρχει και μεγάλη προσφορά ειδικευμένων στελεχών από εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των επιπέδων.

Οι προαγωγές και οι μισθολογικές προσαυξήσεις των Τραπεζικών Υπαλλήλων εξαρτώνται από τα χρόνια προϋπηρεσίας τους και την πολιτική που ακολουθεί στο θέμα αυτό η τράπεζα στην οποία εργάζονται. Ο Τραπεζικός Υπάλληλος μπορεί να απασχοληθεί σε κρατικές ή ιδιωτικές τράπεζες. Για ορισμένες θέσεις οι προσλήψεις γίνονται κατόπιν διαγωνισμού, όπου οι υποψήφιοι εξετάζονται στην έκθεση, στη λογιστική, στα μαθηματικά και σε ξένη γλώσσα.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Εργάζεται κυρίως ατομικά αλλά και σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του, όταν είναι απαραίτητο. Ανάλογα με το τμήμα στο οποίο εργάζεται, έρχεται σε μεγαλύτερη ή μικρότερη επαφή με το κοινό. Σε ώρες και ημέρες αιχμής εργάζεται κάτω από συνθήκες πίεσης και άγχους, προκειμένου να διεκπεραιώσει κατά το δυνατόν συντομότερα τις εργασίες του.

Ο Τραπεζικός Υπάλληλος εργάζεται σε σύγχρονο περιβάλλον γραφείου. Η συνεχής χρήση Η/Υ κουράζει τα μάτια και τα χέρια. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις ασχολείται με επαναλαμβανόμενες εργασίες ρουτίνας. Το ωράριο εργασίας του είναι το τυπικό οχτάωρο, το οποίο σε περιπτώσεις φόρτου εργασίας μπορεί να παραταθεί.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Oι Τραπεζικοί Υπάλληλοι εκπροσωπούνται από την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανισμών Ελλάδος (ΟΤΟΕ). Ο κώδικας δεοντολογίας του κλάδου προέρχεται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.