Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Γενική Περιγραφή: Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων ερευνά τρόπους με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η κερδοφορία, η μετοχική αξία, η αποδοτικότητα, ή η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης του πελάτη. Προσπαθεί να εντοπίσει προβλήματα και να προτείνει λύσεις, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, ανάλογα με την περίσταση. Το εύρος των παρεχόμενων συμβουλών ενδέχεται να είναι περιορισμένο (π.χ., σε ποιους τομείς και με ποιους τρόπους να επεκταθεί η εκστρατεία για την προώθηση των πωλήσεων), ή εκτεταμένο (π.χ., αν η πιθανή επέκταση της επιχείρησης πρέπει να γίνει με συγχώνευση ή εξαγορά).

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία στο έργο του Συμβούλου είναι η έρευνα σε βάθος και ο εντοπισμός των στοιχείων που θα πρέπει να προσεχθούν και να αναλυθούν.

Τυπικές δραστηριότητες κατά την εργασία του αποτελούν η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη βιομηχανία, την αγορά, τον ανταγωνισμό, τις ευκαιρίες για κερδοφόρες επενδύσεις, δανειοδοτήσεις ή άλλες χρηματοδοτήσεις για λογαριασμό του πελάτη, η επεξεργασία και ανάλυση των πληροφοριών, η διενέργεια συνεντεύξεων -προσωπικών ή τηλεφωνικών- με άτομα που έχουν ειδικές γνώσεις πάνω σε σχετικά θέματα, η προετοιμασία διαγραμμάτων, εκθέσεων, αναφορών και παρουσιάσεων και η συνεργασία στα πλαίσια ομάδας για τη συνολική θεώρηση της πρότασης.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Σύμβουλος Επιχειρήσεων πρέπει να σπουδάσει στα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, σε ανάλογα τμήματα δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ, ή ακόμη σε Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών.
Σε αυτό το επάγγελμα βρίσκουν απασχόληση και απόφοιτοι άλλων σχολών οικονομικού περιεχομένου, αλλά και μαθηματικών ή στατιστικής. Ένας μεταπτυχιακός πανεπιστημιακός τίτλος σε Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικά αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την είσοδο στον κλάδο και την κατάκτηση των υψηλότερων κλιμακίων της ιεραρχίας. Οι ξένες γλώσσες και η γνώση Η/Υ αποτελούν απαραίτητα εφόδια για κάποιον που ενδιαφέρεται να κάνει καριέρα στο χώρο αυτό.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων χρειάζεται να διαθέτει:

  • Οργανωτικότητα
  • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
  • Ικανότητα παραγωγής ιδεών
  • Πρωτοτυπία σκέψης και αμεσότητα στις αντιδράσεις 
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Πειστικότητα
  • Οργανωτική και ηγετική ικανότητα
  • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η επέκταση των υπηρεσιών οικονομικού περιεχομένου, η πολυπλοκότητα της αγοράς με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και η αυξάνουσα ανταγωνιστικότητά τους ευνοεί τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των Συμβούλων Επιχειρήσεων. Οι προοπτικές για το επάγγελμα αυτό είναι ευνοϊκές ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ανάκαμψης.

Οι αποδοχές τους σε όλα τα στάδια της καριέρας τους είναι συγκριτικά πολύ υψηλές, αλλά αναγκάζονται να εργάζονται πολλές ώρες ανταγωνιστικά σε βάρος της προσωπικής ζωής και του ελεύθερου χρόνου τους. Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, είτε αποτελούν στελέχη εταιρειών συμβούλων. Μπορεί να εργαστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία ενός Συμβούλου έχει αυξημένη ευθύνη και αναπόφευκτο άγχος. Η υπερωριακή εργασία αποτελεί συχνό φαινόμενο, καθώς ο όγκος της δουλειάς είναι συνήθως μη προβλέψιμος. Η εργασιακή εβδομάδα ενός Συμβούλου διαρκεί τις περισσότερες φορές πολύ περισσότερο από αυτήν ενός κανονικού εργαζομένου. Είναι πολύ πιθανό ο Σύμβουλος να χρειαστεί να μετακινηθεί σε διάφορες πόλεις ή περιοχές, ακόμα και στο εξωτερικό, για να συνεργαστεί με πελάτες ή να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία. Απαιτείται ακόμα συνεργασία στα πλαίσια ομάδας και συνδιαλλαγές με άλλα άτομα ή επιχειρήσεις. Ο Σύμβουλος εργάζεται κυρίως σε χώρους γραφείων με ασφαλείς, υγιεινές, σύγχρονες και ευχάριστες συνθήκες.