Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Συμβολαιογράφος

Γενική Περιγραφή:
Ο Συμβολαιογράφος έχει την έννομη δικαιοδοσία να πιστοποιεί την ορθότητα, πιστότητα και αυθεντικότητα ορισμένων εγγράφων και να νομιμοποιεί τις σχετικές συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων. Ειδικότερα, συντάσσει και φυλάει στο αρχείο του έγγραφα με τα οποία αποδεικνύονται οι νόμιμες συμφωνίες ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα άτομα (συμβόλαια), ένορκες καταθέσεις και βεβαιώσεις, διαθήκες και γενικά έγγραφα που αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία διάφορων δικαιοπραξιών. Ακόμη, ο Συμβολαιογράφος εκδίδει έγκυρα αντίγραφα και περιλήψεις των παραπάνω εγγράφων, είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή ορισμένων νομικών πράξεων, όπως πλειστηριασμών, κρατάει τα αρχεία άλλων συμβολαιογράφων που έχουν αποχωρήσει από το επάγγελμα, εισπράττει και αποδίδει στο Δημόσιο τους φόρους που αναλογούν στις δικαιοπραξίες και συμβουλεύει τους πελάτες του για την καλύτερη διεκπεραίωση των αγορών, πωλήσεων, μεταβιβάσεων ή συμφωνιών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για το διορισμό σε κάποια έδρα, μετά τη διετή πρακτική άσκηση κοντά σε δικηγόρο, απαιτούνται εξετάσεις ενώπιον επιτροπής νομικών.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Συμβολαιογράφος είναι απόφοιτος Νομικής Σχολής των Πανεπιστημίων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Τα προσόντα που χρειάζονται για την άσκηση του επαγγέλματος είναι:

  • Υπευθυνότητα και τιμιότητα
  • Σωστή κρίση και η αμεροληψία
  • Υπομονετικότητα, ευγένεια, κοινωνικότητα
  • Διαλλακτικότητα
  • Ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο κάνοντας σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας και των νομικών όρων που χρησιμοποιεί
  • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η ιδιότητα του Συμβολαιογράφου είναι ισόβια και η αντικατάστασή του γίνεται μετά από την οριστική συνταξιοδότησή του. Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι περιορισμένες και η ένταξη νέων σε αυτό το επάγγελμα είναι δύσκολη. Το επάγγελμα του Συμβολαιογράφου είναι κλειστό. Όταν υπάρχουν κενές θέσεις σε διάφορους νομούς, καταλαμβάνονται από τον πίνακα επιτυχόντων στις σχετικές εξετάσεις.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Πρόκειται για μια πνευματική εργασία με αρκετές ευθύνες, ένταση και πολλά καθήκοντα. Ο Συμβολαιογράφος εργάζεται στο γραφείο του με ημερήσιο ωράριο. Ορισμένες φορές, η σύνταξη και ανάγνωση κάποιου συμβολαίου στους ενδιαφερομένους μπορεί να διαρκέσει πολλές ώρες. Αν κάποιος από τους συμβαλλομένους δεν μπορεί να πάει στο γραφείο του Συμβολαιογράφου για διάφορους λόγους, ο Συμβολαιογράφος υποχρεώνεται να τον επισκεφθεί στο σπίτι του, ακόμα και νυκτερινές ώρες, όπως στην περίπτωση μιας επείγουσας διαθήκης. Με την ανάληψη των καθηκόντων του αναλαμβάνει και τις υποθέσεις του συναδέλφου που αντικαθιστά, έχοντας σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένο πελατολόγιο και υψηλές αμοιβές.

Ο Συμβολαιογράφος έρχεται καθημερινά σε επικοινωνία με συνεργάτες και πελάτες. Ο χώρος εργασίας του είναι συνήθως άνετος και ευρύχωρος για την ευκολότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο του ίδιου, όσο και των πελατών του.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελμα είναι ο Σύλλογος Συμβολαιογράφων.

Κατηγορία επαγγέλματος: