Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Πλοίων

Γενική Περιγραφή: Ο Μηχανικός Πλοίων είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την καλή λειτουργία των μηχανών του πλοίου, καθώς και για τον υπολογισμό και την προμήθεια καυσίμων, νερού, λιπαντικών και ανταλλακτικών στα πλοία. Εργάζεται κυρίως στο μηχανοστάσιο και ελέγχει την καλή λειτουργία της μηχανής και των άλλων μηχανημάτων και συσκευών του πλοίου, όπως ηλεκτρογεννήτριες, γερανοί κ.λπ. Ο έλεγχος των μηχανών στα σημερινά πλοία γίνεται κυρίως μέσω της κονσόλας ελέγχου και με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Πιο αναλυτικά, ο Μηχανικός με τη βοήθεια του πληρώματος μηχανής προγραμματίζει και επιβλέπει τις εργασίες συντήρησης. Αναλαμβάνει τις επιδιορθώσεις που μπορεί να απαιτούνται, ώστε το πλοίο να συνεχίζει τη λειτουργία του χωρίς προβλήματα. Εξασφαλίζει τη σωστή κατανάλωση καυσίμων και λιπαντικών, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα έξοδα. Συνεργάζεται με τον πλοίαρχο για την ταχύτητα, τους ελιγμούς και τους χειρισμούς του σκάφους. Υπολογίζει τις απαραίτητες προμήθειες καυσίμων, λιπαντικών και άλλων ανταλλακτικών και θέτει τις παραγγελίες σε συνεννόηση με τη διοίκηση της ναυτιλιακής επιχείρησης. Τέλος, παραλαμβάνει τα καύσιμα και λιπαντικά και εκτελεί απογραφές των ανταλλακτικών.

Ο Μηχανικός μαζί με τον πλοίαρχο είναι οι αξιωματικοί με τις περισσότερες ευθύνες στο πλοίο και πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Μηχανικός Πλοίων πρέπει να έχει σπουδάσει στις Σχολές Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού που λειτουργούν σε πολλές πόλεις. Η φοίτηση είναι τριετής και κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές εκτελούν και ταξίδια ως δόκιμοι. Μετά το τέλος των σπουδών οι φοιτητές αποφοιτούν με το βαθμό του Γ΄ Μηχανικού και προκειμένου να φτάσουν το βαθμό του Α΄ Μηχανικού απαιτούνται 72 μήνες θαλάσσιας υπηρεσίας και επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις ύστερα από παρακολούθηση 6μηνων μαθημάτων για κάθε βαθμίδα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος, ενώ γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείται σημαντικό προσόν.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Μηχανικού Πλοίων απαραίτητα είναι τα εξής γνωρίσματα:

  • Υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα
  • Ακρίβεια στους υπολογισμούς
  • Τεχνικές γνώσεις και επιδεξιότητα στα χέρια
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής
  • Ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
  • Υπευθυνότητα, ευσυνειδησία και διοικητική ικανότητα
  • Ικανότητα αρμονικής συνεργασίας
  • Ανεξαρτησία, αγάπη για τη θάλασσα και τα ταξίδια
  • Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και άλλων πολύ εξειδικευμένων ηλεκτρονικών μηχανημάτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα αυτό εξακολουθεί να έχει ζήτηση με την ανάπτυξη του τουρισμού, την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και την αύξηση του όγκου των θαλάσσιων μεταφορών και οι αποδοχές θεωρούνται αρκετά καλές. Οι Μηχανικοί εργάζονται για λογαριασμό ναυτιλιακών εταιρειών σε εμπορικά και επιβατηγά πλοία, ενώ μετά από αρκετά χρόνια θαλάσσιας υπηρεσίας μπορεί να αναλάβουν τη θέση του αρχιμηχανικού στα ναυτιλιακά γραφεία κάνοντας ελάχιστα ταξίδια. Ορισμένοι Μηχανικοί δημιουργούν δικές τους μικρές εταιρείες επισκευής πλοίων και σκαφών αναψυχής.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το επάγγελμα του Μηχανικού Πλοίων είναι δύσκολο και σκληρό. Συνοδεύεται από πολλές ευθύνες και απαιτεί χειρωνακτικές εργασίες, ορθοστασία και, συχνά, νυχτερινές βάρδιες. Η εργασία του εκτελείται κυρίως σε συνεργασία με άλλους εργαζομένους στο πλοίο, το οποίο μπορεί και να αποτελείται από εργαζομένους πολλών εθνικοτήτων με διαφορετικές συνήθειες και έθιμα. Το γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή διαβίωση, καθώς η συνεργασία και η ομαδική δουλειά είναι απαραίτητες στον περιορισμένο χώρο του πλοίου.

Παλαιότερα, οι συνθήκες εργασίας της δουλειάς του Μηχανικού ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και ανθυγιεινές, με μεγάλη πιθανότητα ατυχημάτων στους χώρους των μηχανοστασίων, εξαιτίας της λειτουργίας των μηχανών και των καύσιμων υλών. Στα σύγχρονα πλοία οι συνθήκες διαβίωσης είναι αισθητά πολύ πιο καλές. Ειδικότερα, οι αξιωματικοί έχουν τις δικές τους καμπίνες πλήρως εξοπλισμένες, ενώ στους κοινόχρηστους χώρους υπάρχει τηλεόραση, video, αίθουσα ψυχαγωγίας, εστιατόριο. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο Μηχανικός περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του στο μηχανοστάσιο, όπου ο θόρυβος είναι αρκετά ενοχλητικός και ορισμένες φορές η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Στα καινούργια πλοία ο χώρος του μηχανοστασίου είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας γίνεται με το πάτημα πλήκτρων από ειδικό θάλαμο ελέγχου.

Το συγκεκριμένο επάγγελμα περιλαμβάνει όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα που συνεπάγεται η ζωή του ναυτικού και τους επιπλέον κινδύνους ατυχήματος, που εγκυμονεί η απασχόλησή του στο χώρο του μηχανοστασίου.