Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ιχθυοκαλλιεργητής

Γενική Περιγραφή: Ο Ιχθυοκαλλιεργητής ασχολείται με την προστασία, τη σωστή εκμετάλλευση και την αναπαραγωγή των υδρόβιων οργανισμών στις λίμνες, στις λιμνοθάλασσες, στα ποτάμια και στα ιχθυοτροφεία. Ασχολείται με την προστασία, τη σωστή εκμετάλλευση και την αναπαραγωγή των υδρόβιων οργανισμών στις λίμνες, στις λιμνοθάλασσες, στα ποτάμια και στα ιχθυοτροφεία. Μελετά τις συνήθειες των ψαριών ή των άλλων υδρόβιων οργανισμών, τις κινήσεις τους, την τροφή τους, τον τρόπο γονιμοποίησης, τους εχθρούς τους και προσπαθεί να διαμορφώσει ένα τεχνητό περιβάλλον όσο το δυνατό πιο κοντινό με το φυσικό, για την εκτροφή τους. Ο Ιχθυοκαλλιεργητής συμβάλλει στη σωστή διαχείριση του υδρόβιου κόσμου και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, ο Ιχθυοκαλλιεργητής φροντίζει ώστε η αναπαραγωγή των υδρόβιων οργανισμών να οδηγεί σε προϊόντα υψηλής βιολογικής αξίας και χαμηλού κόστους. Οι υδρόβιοι οργανισμοί που εκτρέφει είναι τα ψάρια, οι γαρίδες, τα μύδια, τα χέλια, τα στρείδια. Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, αναλύει και μελετά τις βιολογικές συνθήκες του νερού και του εδάφους και με βάση τα στοιχεία που συλλέγει εφαρμόζει τις ανάλογες τεχνικές.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ιχθυοκαλλιεργητής είναι απόφοιτος των Τμημάτων Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής του Γεωργικού Πανεπιστημίου, Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικής της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, της Σχολής Επιστημών Παραγωγής και του Τμήματος της συγκεκριμένης ειδικότητας των ΤΕΙ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Ιχθυοκαλλιεργητής πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματά του
  • Αντίληψη, προσοχή και ακρίβεια στην εργασία του
  • Συνδυαστική ικανότητα
  • Τεχνική επιδεξιότητα στις κατασκευές και στη χρήση ειδικών μηχανημάτων.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Αν και η σημερινή εικόνα της αγοράς εργασίας εμφανίζεται αρκετά προβληματική, το επάγγελμα φαίνεται να έχει καλές προοπτικές στο μέλλον. Η σταδιακή εμφάνιση νέων μονάδων και το ζωηρό ενδιαφέρον των Κοινοτικών Διαρθρωτικών Ταμείων για επιδοτήσεις υδατοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων δημιουργούν αισιόδοξες προοπτικές. Παράλληλα, ο περιορισμός της φυσικής αλιείας έχει δημιουργήσει πρόσθετες ανάγκες για παραγωγή ψαριών και άλλων θαλασσινών τροφών.
Οι αποδοχές του επιχειρηματία Ιχθυοκαλλιεργητή είναι υψηλές. Ο Ιχθυοκαλλιεργητής εργάζεται ως υπάλληλος στο υπουργείο Γεωργίας, στις υπηρεσίες Αλιείας και Εποπτείας, στα πανεπιστημιακά εργαστήρια, σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών και επεξεργασίας-τυποποίησης των προϊόντων τους. Μπορεί, επίσης, να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας-μελετητής διατηρώντας δική του επιχείρηση, ή ως υπάλληλος σε αντίστοιχες ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ιχθυοκαλλιεργητής εργάζεται σε συνεργασία με άλλους ειδικούς στο ύπαιθρο, κοντά σε ποτάμια, λίμνες ή λιμνοθάλασσες, σε θαλάσσιες μονάδες, στο γραφείο για τη σύνταξη των μελετών, ή στο εργαστήριο για την επεξεργασία των δειγμάτων. Οι συνθήκες που αντιμετωπίζει, όπου κι αν εργάζεται, θεωρούνται καλές και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Για τους Ιχθυοκαλλιεργητές υπάρχουν επιδοτήσεις πάγιων εγκαταστάσεων και επιδόματα διάφορων τεχνικών και εμπορικών προγραμμάτων.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελμα αυτό είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών.

Κατηγορία επαγγέλματος: