Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Επιστήμων Θάλασσας

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Επιστήμων Θάλασσας ασχολείται με τη μελέτη, την κατανόηση και την καταγραφή των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών στο θαλάσσιο περιβάλλον και εξάγει συμπεράσματα που σχετίζονται με την ορθολογική διαχείριση των θαλάσσιων πόρων. Παράλληλα εκπονεί, επιβλέπει, ελέγχει μελέτες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Παρέχει χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη θαλάσσια μηχανική, τις ανθρώπινες κατασκευές (παράκτιες κατασκευές, πλωτά μέσα, φορτοεκφορτώσεις πετρελαιοειδών στα πλοία κ.λπ.) και την επίδραση όλων αυτών στο θαλάσσιο χώρο.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Επιστήμων Θάλασσας μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια διοίκηση στο σχεδιασμό και στη διαχείριση προγραμμάτων έργων που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον, σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και στην εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι εργάζεται αρκετά σε συνθήκες γραφείου, μετακινείται όμως αρκετά συχνά, προκειμένου να διαμορφώσει δική του άποψη για τις συνθήκες που επικρατούν στο θαλάσσιο ή παράκτιο χώρο σε σχέση με τα έργα ή τις μελέτες που πρόκειται να γίνουν.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Ειδικός Επιστήμων Θάλασσας χρειάζεται να διαθέτει:

  • Συνέπεια
  • Υπευθυνότητα
  • Παρατηρητικότητα
  • Ικανότητα λήψης σωστών αποφάσεων
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ήθος και εντιμότητα
  • Καλή σωματική υγεία και αντοχή.

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Σχετικές σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη). Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών προοπτικών και επιλογών σταδιοδρομίας. Λόγω της μοναδικότητας του Τμήματος στον ελληνικό χώρο στην κατεύθυνση αυτή και της σημασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος για την Ελλάδα οι απόφοιτοι έρχονται να καλύψουν το κενό σε ανάγκες για στελέχη με ολοκληρωμένη κατάρτιση σε θέματα θαλασσίων επιστημών.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας διορίζονται στη Δημόσια Διοίκηση, ως Περιβαλλοντολόγοι και εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Ιχθυολόγου. Η εξειδίκευση που παρέχεται στους επιστήμονες της θάλασσας, τους επιτρέπει να απασχοληθούν στο δημόσιο τομέα, στους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Υδρογραφική Υπηρεσία, σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Επίσης, στον ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις και μονάδες υδατοκαλλιέργειας, σε εταιρείες περιβαλλοντικών μελετών, θαλασσίων και παράκτιων κατασκευών, εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ορυκτών πόρων, εφαρμογών, καθώς και σε εργαστήρια περιβαλλοντικής μικροβιολογίας (εργαστήρια ελέγχου ποιότητας νερών ΟΤΑ, ιδιωτικά εργαστήρια κ.ά.).

Επαγγελματικές προοπτικές: Ο Ειδικός Επιστήμων Θάλασσας μπορεί να απασχοληθεί ως περιβαλλοντολόγος σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στα συναφή με το επάγγελμα αντικείμενα, όπως υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και επιμέρους εποπτευόμενους φορείς (για έργα λιμανιών, ανάπτυξη και προστασία ακτών, προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος), Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και επιμέρους εποπτευόμενες υπηρεσίες του (λιμεναρχεία, λιμενικά ταμεία), στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υδρογραφική Υπηρεσία). Στον ιδιωτικό τομέα σε γραφεία περιβαλλοντικών μελετών, θαλάσσιων και παράκτιων κατασκευών, υδατοκαλλιεργειών, εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ορυκτών πόρων και σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα (Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών κ.ά.). Οι προοπτικές απασχόλησης είναι θετικές λόγω της μεγάλης σημασίας που δίνουν πλέον τα κράτη στην ποιότητα του περιβάλλοντος και ειδικότερα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.