Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει ως αντικείμενο εργασίας το σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και τη διδασκαλία σ' αυτά, με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση. Ειδικότερα, ο ειδικός εκπαίδευσης ενηλίκων διαθέτει τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να σχεδιάζει και να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες των διδασκομένων και τις απαιτήσεις του φορέα στον οποίο απασχολείται. Ανάλογα με τη μορφή, το περιεχόμενο, τους επιμέρους εκπαιδευτικούς στόχους και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράμματος που πρόκειται να εφαρμόσει, χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθοδολογίες και αξιοποιεί ποικίλες εκπαιδευτικές μεθόδους, όπως η βιωματική μάθηση, η εργαστηριακή εκπαίδευση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning), η μαιευτική μέθοδος, η εξατομικευμένη εκπαίδευση κ.ά. Αντικείμενο της εργασίας του είναι και η επίλυση εκπαιδευτικών προβλημάτων με βάση τη συστηματική έρευνα με συγκεκριμένες μεθόδους και τεχνικές για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Παράλληλα, ασχολείται με την ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού, με βασική αρχή την αλληλεπίδραση των διδασκομένων και του μαθησιακού υλικού. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος προχωρά σε αξιολογήσεις για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Εργασιακές συνθήκες και περιβάλλον: Ο Ειδικός Εκπαίδευσης Ενηλίκων συνήθως εργάζεται σε γραφείο και αίθουσες διδασκαλίας, όπου υπάρχει η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. Ακόμη, είναι δυνατό να υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε εικονικές τάξεις με τη συνδρομή των σύγχρονων τεχνολογιών και του συστήματος της ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου ο εκπαιδευόμενος έχει πλήρη έλεγχο του ρυθμού παρακολούθησης και προόδου, ενώ ταυτόχρονα είναι διαθέσιμη η κατά βούληση υποστήριξη από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή. Το περιβάλλον εργασίας του είναι ιδιαίτερα δημιουργικό, αλλά και αγχογόνο παράλληλα, λόγω των υψηλών απαιτήσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προσδοκιών εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων. Χρησιμοποιεί διάφορες εφαρμογές εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, φροντίζει να ενημερώνεται για καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους με τη χρήση ή όχι της τεχνολογίας, αφιερώνει χρόνο στο σχεδιασμό και την άρτια προετοιμασία του προγράμματος και συχνά χρειάζεται να εργάζεται υπερωριακά προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Ειδικός Εκπαίδευσης Ενηλίκων χρειάζεται να διαθέτει:

 • Άρτια επαγγελματική κατάρτιση
 • Μεθοδικότητα, προγραμματισμός και συνέπεια
 • Υπευθυνότητα
 • Ικανότητα κατανόησης και ανταπόκρισης στις ανάγκες των διδασκομένων
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Μεταδοτικότητα
 • Ευγένεια
 • Επιστημονική επάρκεια
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Διάθεση συνεργασίας

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ειδικός Εκπαίδευσης Ενηλίκων μπορεί να είναι απόφοιτος σχολής ανθρωπιστικών, κοινωνικών, πολιτικών ή οικονομικών επιστημών, χωρίς όμως να είναι δεσμευτικό το αντικείμενο των βασικών του σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, χρειάζεται μεταπτυχιακή ή και ανώτερη εξειδίκευση, πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο μπορούν να γίνουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Ενηλίκων» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επίσης μπορεί να σπουδάσει κανείς και σε αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Τα επαγγελματικά του δικαιώματα σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο και το επίπεδο των βασικών του σπουδών. Σε ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών η χορηγούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι αρκετή για την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, ενώ σε ορισμένες άλλες απαιτείται άδεια πιστοποιημένου εκπαιδευτή από τον ανάλογο φορέα ή ομοσπονδία.

Επαγγελματικές προοπτικές: Ο Ειδικός Εκπαίδευσης Ενηλίκων μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, αναλαμβάνοντας την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή αναπτύσσοντας συνεργασίες με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικούς οργανισμούς κ.τ.λ. Έτσι, είναι δυνατόν να ασχοληθεί με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διοργανώνοντας πολυήμερα ή ταχύρυθμα σεμινάρια ανάλογα με το επίπεδο και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ιδιωτικός υπάλληλος ή επιστημονικός συνεργάτης σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, τμήματα προσωπικού ή διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, κολέγια, ιδρύματα κατάρτισης, κέντρα ενδοεπιχειρησιακής επιμόρφωσης ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης κ.ά. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των βασικών του σπουδών. Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων (εφόσον απαιτείται). Οι προοπτικές απασχόλησης είναι σχετικά θετικές με δεδομένη την ανάγκη για επανακατάρτιση και αναβάθμιση των προσόντων των ενηλίκων - εργαζομένων και για καλλιέργεια δεξιοτήτων ευελιξίας, προσαρμοστικότητας και ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα της σύγχρονης αγοράς εργασίας στα πλαίσια της διά βίου εκπαίδευσης. Ωστόσο η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.


Κατηγορία επαγγέλματος: