Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δικαστικός Επιμελητής

Γενική Περιγραφή: Ο Δικαστικός επιμελητής έχει ως αντικείμενο εργασίας την ανάληψη, διερεύνηση, η διεκπεραίωση και νομική διευθέτηση των υποθέσεων της πελατείας του. Πιο συγκεκριμένα, ο δικαστικός επιμελητής, ενεργώντας για λογαριασμό του εντολέα του αναλαμβάνει την επίδοση κάθε είδους δικογράφων και εξώδικων εγγράφων στους αντιδίκους του πελάτη του και προβαίνει σε αναγκαστικές εκτελέσεις εκτελεστών τίτλων, όπως κατασχέσεις κινητών, ακινήτων, μετοχών, αφαιρέσεις κινητών, εξώσεις, δικαστικές αποφάσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις, πρακτικά δικαστηρίων κ.ά. Ακόμη, κατ' εντολή του πελάτη του, διεξάγει διάφορες έρευνες σε υποθηκοφυλακεία, βιβλία μεταγραφών, μητρώα αεροσκαφών, αυτοκινήτων, νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων, ΔΟΥ, υπουργείο Συγκοινωνιών, Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών και λοιπών δημόσιων βιβλίων προκειμένου να διαπιστώσει την περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών του πελάτη του και να προχωρήσει στη νόμιμη διαδικασία διευθέτησης της διαφοράς (π.χ., είσπραξη οφειλής, κατόπιν δικαστικής απόφασης). Τέλος, συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες (δικηγόρους, συμβολαιογράφους κ.ά.) και χρησιμοποιεί σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα (Η/Υ, φαξ κ.ά.) για τη διεκπεραίωση της εργασίας του.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Δικαστικός επιμελητής εργάζεται συνήθως σε γραφεία ή χώρους δικαστηρίων με κατάλληλες συνθήκες φωτισμού και θερμοκρασίας. Όταν απασχολείται στο γραφείο του, ο χώρος εργασίας του είναι άνετος και ευρύχωρος για την ευκολότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο του ίδιου όσο και των πελατών του. Πρόκειται για πνευματική εργασία με αρκετές ευθύνες, ένταση και άγχος. Πρέπει να έχει πολύ καλή νομική κατάρτιση και να ενημερώνεται συνεχώς για το αντικείμενο της εργασίας του, τις τροπολογίες των νόμων και τη νομολογία των δικαστηρίων. Επίσης, τα καθήκοντα του είναι πολλά και απαιτείται καλός συντονισμός, ώστε οι υποθέσεις του να διεκπεραιώνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, και με αποτελεσματικό τρόπο. Οι ώρες εργασίας είναι πολλές και συχνά χρειάζεται να μετακινείται σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να επιδώσει δικόγραφα και άλλα έγγραφα.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Δικαστικός επιμελητής χρειάζεται να διαθέτει:

  • Υψηλή νομική κατάρτιση και βαθιά γνώση του αντικειμένου
  • Υψηλό αίσθημα καθήκοντος
  • Συνθετική και αναλυτική ικανότητα,
  • Επαγγελματική ευσυνειδησία και υπευθυνότητα
  • Τιμιότητα, εχεμύθεια και υπομονή,
  • Ευγένεια, κοινωνικότητα και η διαλλακτικότητα
  • Ψυχική αντοχή
  • Επινοητικότητα
  • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ξένων γλωσσών

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Σχετικές σπουδές παρέχονται στο τμήματα Νομικής και οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως δικηγόροι, δικαστικοί ή συμβολαιογράφοι. Οι πτυχιούχοι μπορούν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος απαιτείται δεκαοκτάμηνη άσκηση σε δικηγορικό γραφείο και επιτυχείς εξετάσεις για την εγγραφή στα μητρώα δικηγόρων του δικηγορικού συλλόγου της περιφέρειάς του, σύμφωνα με τις επιμέρους διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Για τις υπηρεσίες που προσφέρει δικαιούται, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (Νόμος 2318/1995), να λάβει από τον εντολέα του τη νόμιμη αμοιβή καθώς και κάθε δαπάνη που απαιτείται για τη πραγματοποίηση της εντολής.

Επαγγελματικές προοπτικές: Ο Δικαστικός επιμελητής εργάζεται ως υπάλληλος σε γραφεία δικαστικών επιδόσεων και εκτελέσεων, ως νομικός σύμβουλος σε οργανισμούς, εταιρίες και επιχειρήσεις, σε δημόσιες υπηρεσίες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνδικάτα κ.ά. ή ως ελεύθερος επαγγελματίας, διατηρώντας δικό του γραφείο.

Κατηγορία επαγγέλματος: