Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Κλιματολόγος

Γενική Περιγραφή: Ο Κλιματολόγος ασχολείται με τη μελέτη της ατμοσφαιρικής επιστήμης που έχει ως αντικείμενο το κλίμα, δηλαδή τη σύνθεση των στοιχείων του καιρού για μακρό χρονικό διάστημα. Ασχολείται με τη γεωγραφική περιγραφή και την ταξινόμηση των κλιμάτων σε διάφορες χωρικές κλίμακες και προσδιορίζει τους παράγοντες που τα καθορίζουν. Υπολογίζει, εφαρμόζοντας διάφορες μεθόδους, τις κλιματικές αλλαγές, τη δυναμική και την κινηματική της ατμόσφαιρας και ερευνά τις αλληλεπιδράσεις του κλίματος με τα φυτά, τα ζώα και τον άνθρωπο. Με τη βοήθεια ειδικών οργάνων και προηγμένων κλιματικών μοντέλων συνθέτει τη στατιστική εικόνα του καιρού σε μακρό χρονικό διάστημα, εντοπίζει κλιματικές αλλαγές, διαχωρίζει τους τύπους κλίματος με βάση τους δείκτες ηπειρωτικότητας, ωκεανικότητας, ερημικότητας - ευφορίας κ.ά., και δημιουργεί κλιμογράμματα και κλιματολογικούς χάρτες βασισμένος σε μακροχρόνιες παρατηρήσεις και υπολογίζοντας τις μέσες τιμές των μετεωρολογικών στοιχείων διαφόρων περιοχών. Αντικείμενο των δραστηριοτήτων του είναι και οι πλανητικές μεταβολές, η ιστορική εξέλιξη του κλίματος της Ελλάδας, το μικροκλίμα μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, ο εγκλιματισμός φυτών και ζώων. Τέλος, είναι δυνατόν να εφαρμόζει τα στατιστικά στοιχεία του κλίματος προκειμένου να συμβάλει στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής, όπως είναι η γεωργία, η ναυσιπλοΐα, η πολιτική αεροπορία, οι επικοινωνίες, οι μεταφορές, και στην έρευνα των κλιματολογικών συνθηκών που καθιστούν πιο υγιεινή τη διαβίωση του ανθρώπου.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Κλιματολόγος, όταν εργάζεται ως εκπαιδευτικός στη μέση και ανώτατη εκπαίδευση, ακολουθεί ωράριο δημοσίου υπαλλήλου, ενώ όταν απασχολείται σε μετεωρολογικούς σταθμούς εργάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συνήθως με βάρδιες, ενώ είναι πιθανές και οι υπερωρίες. Είναι αναγκασμένος να μελετά για πολλές ώρες τους κλιματικούς και μετεωρολογικούς χάρτες και πίνακες, να παρακολουθεί με πολλή προσοχή τους δορυφόρους και άλλα σύγχρονα μηχανήματα και να επεξεργάζεται σύνθετο πληροφοριακό υλικό. Η συνεχής ενημέρωση, αλλά και η διαρκής μετεκπαίδευσή του για τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις τεχνολογικές εξελίξεις και οι συχνές μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδας για συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικές μελέτες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματός του. Συχνά απαιτείται να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Κλιματολόγος οφείλει να διαθέτει: 

  • Θεωρητικό υπόβαθρο από διάφορες θετικές επιστήμες, όπως η φυσική, τα μαθηματικά και η γεωλογία
  • Γνώση ξένων γλωσσών
  • Γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. παρατηρητικότητα, η οργανωτικότητα
  • Μεθοδικότητα
  • Ευρύτητα πνεύματος
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Στην Ελλάδα δεν παρέχονται προπτυχιακές σπουδές αποκλειστικά στο αντικείμενο της κλιματολογίας. Σε διάφορα τμήμτα των Πανεπιστημίων στην Ελλάδα προσφέρονται σχετικά μαθήματα. Σε επίπεδο μεταπτυχιακό επίσης υπάρχουν σχετικά προγράμματα.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλιματολόγου - μετεωρολόγου κατοχυρώνονται νομοθετικά. 

Επαγγελματικές προοπτικές: Ο Κλιματολόγος μπορεί να απασχολείται ως επιστημονικό προσωπικό στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στην Πολιτική και τη Στρατιωτική Αεροπορία, στη ΔΕΗ, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε διάφορους μετεωρολογικούς σταθμούς, σε ινστιτούτα ερευνών, σε εργαστήρια πανεπιστημιακών σχολών (Εργαστήρια Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας, Αριθμητικών Μοντέλων και Πρόγνωσης Καιρού), σε δελτία ειδήσεων τηλεοπτικών σταθμών κ.ά. Επίσης μπορεί να εργαστεί στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological Organization), που ιδρύθηκε το 1950 με σκοπό να διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία στη λειτουργία δικτύων Μετεωρολογικών Σταθμών, να συμβάλει στην ταχεία ανταλλαγή μετεωρολογικών στοιχείων και στην εκτέλεση και τη σταθεροποίηση των σχετικών παρατηρήσεων. Προβλέπονται θετικές προοπτικές απασχόλησης για το επάγγελμα του κλιματολόγου, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια σχετικά με τα ζητήματα των κλιματικών αλλαγών του πλανήτη και των επιπτώσεών τους στους περιβαλλοντικούς πόρους και στην εμφάνιση ακραίων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.