Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ιχθυοπαθολόγος

Γενική Περιγραφή: Ο Ιχθυοπαθολόγος ασχολείται με την διασφάλιση της υγείας του κοινού που καταναλώνει ψάρια ιχθυοτροφείου. Ειδικότερα, ο ιχθυοπαθολόγος φροντίζει για την καλή κατάσταση των εκτρεφόμενων ιχθυοπληθυσμών, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους από ασθένειες και χορηγεί τις σωστές θεραπευτικές αγωγές όταν χρειάζεται. Ακόμη, όταν απασχολείται σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς, μεριμνά για την παραγωγή βιώσιμου γόνου και την αποτροπή ασθενειών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια της ζωής των ψαριών. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με το προσωπικό της μονάδας και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τηρεί λεπτομερή αρχεία, για διάφορα σημαντικά θέματα, όπως είναι η πυκνότητα του πληθυσμού, η διατροφή, οι ημέρες θεραπείας και τα ποσοστά τακτικής θνησιμότητας.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ιχθυοπαθολόγος εργάζεται σε συνεργασία με άλλους ειδικούς στην ύπαιθρο, κοντά σε ποτάμια, λίμνες ή λιμνοθάλασσες, αλλά και στο γραφείο του για τη σύνταξη των μελετών ή στο εργαστήριο για την επεξεργασία των δειγμάτων. Οι συνθήκες εργασίες είναι γενικά καλές, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Ιχθυοπαθολόγος πρέπει να ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματά του και να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες τεχνικές και την ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα του, που η εφαρμογή τους θα του επιτρέπει να έχει κάθε φορά το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Ο Ιχθυοπαθολόγος είναι συνήθως απόφοιτος των Τμημάτων Βιολογίας ή Κτηνιατρικής και σπανιότερα των τμημάτων Ζωϊκής Παραγωγής, Ιχθυοκομίας - Αλιείας, Γεωπονίας, Ζωϊκής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον προς το παρόν δεν προσφέρονται μεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα μας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Βιολόγων ορίζονται από τον Ν. 716/77, το Π.Δ. 541/78, το Π.Δ. 256/1998 και το Π.Δ. 50, ΦΕΚ 39/5-3-01. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της Κτηνιατρικής Σχολής κατοχυρώνονται με βάση το Ν. 1474 / 84.

Επαγγελματικές Προπτικές: Ο Ιχθυοπαθολόγος εργάζεται σε ιχθυογεννητικούς σταθμούς, σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών και επεξεργασίας-τυποποίησης των προϊόντων τους, σε υπηρεσίες Αλιείας και Εποπτείας κ.ά. Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί και σε πανεπιστημιακά εργαστήρια, σε τομείς όπως η Μικροβιολογία, η Παρασιτολογία και η Ανοσολογία. Το επάγγελμα παρουσιάζει καλές προοπτικές εξέλιξης γιατί υπάρχει ζωηρό ενδιαφέρον για επιδοτήσεις υδατοκαλλιεργητικών επιχειρήσεων από την Ε.Ε. λόγω του περιορισμού της φυσικής αλιείας.