Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μόνιμος Υπαξιωματικός Αεροπορίας

Γενική Περιγραφή: Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί υπηρετούν ως διοικητικοί, τεχνικοί και ιπτάμενοι ραδιοναυτίλοι. Οι απόφοιτοι της ΣΤΥΑ (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας) έχουν ειδικότητες στρατολόγου, μετεωρολόγου, πληροφοριών και φωτογράφου, μεταφορών, ταμειακών και άμυνας αεροδρομίων. Οι απόφοιτοι της ΣΥΔ (Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας) έχουν ειδικότητες μηχανοσυνθέτη, γενικού οπλουργού, ηλεκτρολόγου, μηχανικού μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, γενικού επισκευαστή οργάνων, συντηρητή αεροπορικών εγκαταστάσεων, γενικού υλικονόμου, ελεγκτή αεροσκαφών, μηχανικού Radar, μηχανικού τηλεπικοινωνιών. Οι απόφοιτοι της ΣΙΡ (Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων) έχουν ειδικότητες ραδιοεντοπισμού και χειριστών οργάνων ραδιοναυτιλίας. 

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Υπαξιωματικός στην Πολεμική Αεροπορία μπορεί να φοιτήσει στη ΣΤΥΑ (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας) στη ΣΥΔ (Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας) και στη ΣΙΡ (Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων. Οι απόφοιτοι των σχολών ονομάζονται Μόνιμοι Υπαξιωματικοί με το βαθμό του σμηνία και ανάλογα με την ειδικότητά τους τοποθετούνται σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι οργανικές θέσεις των Μονίμων Υπαξιωματικών σμηνιών, επισμηνιών, αρχισμηνιών είναι ενοποιημένες. Η προαγωγή στο βαθμό του ανθυπασπιστή γίνεται μετά τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων χρόνων υπηρεσίας στους βαθμούς του σμηνία, του επισμηνία και του αρχισμηνία. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του ανθυποσμηναγού ακολουθούν την εξέλιξη των αξιωματικών και φτάνουν μέχρι το βαθμό του σμηνάρχου ύστερα από 35 χρόνια υπηρεσίας. 

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Υπαξιωματικός Πολεμικής Αεροπορίας πρέπει να διαθέτει:

  • Καλή σωματική και ψυχική υγεία
  • Ηγετικές ικανότητες
  • Αυταπάρνηση και το υψηλό πατριωτικό φρόνημα
  • Πειθαρχία
  • Πνεύμα συνεργασίας
  • Πρωτοβουλία, ευστροφία και αποφασιστικότητα
  • Κοινωνικότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σταδιοδρομεί στο στράτευμα και εξελίσσεται ως τους ανώτερους βαθμούς, φτάνοντας ως το βαθμό του σμηνάρχου. Οι Υυπαξιωματικοί που αποχωρούν από την υπηρεσία ως ευδοκίμως υπηρετήσαντες μπορούν να προσληφθούν στην Πολιτική Αεροπορία ή σε άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις με καλές προοπτικές εργασίας. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων του Μόνιμου Υπαξιωματικού, η οποία αλλάζει συχνά, γιατί μετατίθεται από τον ένα τόπο στον άλλο ή από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Η εργασία του είναι σκληρή και ανθυγιεινή, κυρίως κατά τη διάρκεια των γυμνασίων. Ταξιδεύει στο εξωτερικό, όταν χρειάζεται να εκπαιδευτεί σε όπλα ή όργανα νέας τεχνολογίας. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη δουλειά του είναι τα εξής: α) Η ιεραρχία, μέσα στην οποία ο ρόλος και η θέση του κάθε αξιωματικού είναι απόλυτα καθορισμένη. β) Η αυστηρή πειθαρχία τόσο στην εκτέλεση των εντολών των ανωτέρων όσο και στην εφαρμογή των διαταγών του από τους κατωτέρους του. γ) Η συνεχής ετοιμότητα, όχι μόνο όταν βρίσκονται σε επιφυλακή, αλλά πολύ συχνότερα είτε γιατί επιβάλλεται από επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, είτε για την εκτέλεση υπηρεσίας επαγρύπνησης, επειδή οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί σε 24ωρη βάση. δ) Η σημασία της ομαδικής ζωής και δράσης. ε) Η σημασία των ανθρώπινων επαφών. στ) Η συνεχής εκπαίδευση και εκγύμναση.

Κατηγορία επαγγέλματος: