Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εισαγγελέας

Γενική Περιγραφή: Ο Εισαγγελέας είναι ανώτερος δικαστικός λειτουργός, που εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον και φροντίζει για την εφαρμογή των νόμων και την ποινική αντιμετώπιση όσων τους παραβαίνουν. Στις αρμοδιότητες του εισαγγελέα είναι η άσκηση ποινικής δίωξης στο όνομα της πολιτείας, η συμμετοχή του σε όλες τις φάσεις της ποινικής διαδικασίας, η επιτήρηση των δικαστηρίων και των δικαστικών υπαλλήλων της περιφέρειάς του και η έκδοση γνωμοδοτήσεων προς τις δημόσιες αρχές. Πιο συγκεκριμένα ο εισαγγελέας συλλέγει και αναλύει τα στοιχεία κάθε υπόθεσης και απαγγέλλει την κατηγορία ή ζητά την απαλλαγή του κατηγορουμένου. Παρουσιάζει στο δικαστήριο τα στοιχεία της υπόθεσης, προσπαθώντας να τεκμηριώσει την ενοχή ή την απαλλαγή του κατηγορουμένου. Προτείνει, αν χρειάζεται, την αναβολή της δίκης ή την εξέταση περισσότερων στοιχείων και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του δικαστηρίου.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Εισαγγελέας εργάζεται κυρίως σε εσωτερικούς χώρους (γραφείο, δικαστικές αίθουσες), αλλά πολλές φορές αναγκάζεται να ασκήσει το επάγγελμά του και σε ανοιχτούς χώρους, όταν βεβαίως κρίνεται αναγκαία η παρουσία του σε χώρους όπου έχει συντελεστεί ή συντελείται αξιόποινη πράξη και δημιουργείται πρόβλημα στην τήρηση της δημόσιας τάξης. Η εργασία τού εισαγγελέα είναι εργασία πνευματική, με πολλές ευθύνες, άγχος, εντάσεις, συγκρούσεις και αγωνία για τη διατήρηση των ισορροπιών και την απονομή της δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας κυρίως εργάζεται μόνος του, πολλές φορές όμως συνεργάζεται με τους εκπροσώπους των διωκτικών αρχών, με δικαστικούς υπαλλήλους, δικηγόρους και δικαστές προκειμένου να διαλευκάνει εάν έχει συντελεστεί αξιόποινη ενέργεια ή πράξη ή έχει εκτελεστεί κάποια απόφαση του δικαστηρίου. Για τη σωστή άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων, πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για τη νομολογία και τις εξελίξεις της νομικής επιστήμης, αλλά ακόμη και για τις εξελίξεις της κοινωνικής πραγματικότητας, μέσα στην οποία εκδηλώνονται οι υποθέσεις που καλείται να κρίνει.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα του Εισαγγελέα απαιτεί

  • Αμεροληψία και υψηλό αίσθημα ευθύνης
  • Αντικειμενικότητα και αίσθημα απόδοσης της δικαιοσύνης
  • Ικανότητα πιστής εφαρμογής των νόμων και των αρχών του Συντάγματος,
  • Νηφαλιότητα και κριτική σκέψη χωρίς συναισθηματικούς επηρεασμούς
  • Ευχέρεια στο λόγο,
  • Καλή μνήμη, αναλυτική σκέψη,
  • Ικανότητα συνδυασμού των πληροφοριών και των καταστάσεων
  • Συναισθηματική σταθερότητα και ψυχική ισορροπία

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του εισαγγελέα, πρέπει απαραιτήτως να είναι πτυχιούχος της Νομικής των αντίστοιχων τμημάτων του Πανεπιστημίου. Μπορεί επίσης να είναι πτυχιούχος Νομικής Πανεπιστημίου του εξωτερικού, του οποίου όμως οι τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ , ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών, για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, και 3 χρόνια μετά την άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος μπορεί να δώσει εισαγωγικές εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστών που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή του στη σχολή είναι να έχει συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας του και να έχει την ελληνική ιθαγένεια. Ο διορισμός του ως εισαγγελέας, γίνεται μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Τα επαγγελματικά δικαιώματα του εισαγγελέα, αναφέρονται στον Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και στην Κατάσταση των Δικαστικών Λειτουργών Ν.1756/1988, ΦΕΚ 35 Τεύχος Α΄.

Επαγγελματικές προοπτικές: Ο εισαγγελέας είναι ισόβιος δικαστικός λειτουργός και εργάζεται αποκλειστικά ως ανώτερος δημόσιος υπάλληλος. Οι θέσεις εισαγγελέων είναι περιορισμένες και είναι δύσκολος ο διορισμός νέων στο δημόσιο αυτό λειτούργημα. Οι επαγγελματικές προοπτικές του εισαγγελέα, που πριν την είσοδο στον κλάδο εμφανίζονται πολύ αρνητικές, μετατρέπονται σε πολύ θετικές ύστερα από πρόσληψη που γίνεται μετά από διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς αυτούς, η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, γι' αυτό οι προοπτικές του επαγγέλματος εμφανίζονται αρνητικές. Όταν επιτευχθεί η είσοδος στον εισαγγελικό κλάδο, τότε οι προοπτικές λόγω της μονιμότητας εργασίας, εμφανίζονται θετικές. 

Κατηγορία επαγγέλματος: