Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αξιωματικός Στρατού Ξηράς

Γενική Περιγραφή: Αποστολή του είναι η άμυνα και η προστασία της χώρας. Ασχολείται με διοικητικά, εκπαιδευτικά και επιτελικά καθήκοντα. Οι αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς κατανέμονται σε Όπλα και σε Σώματα. Όπλα είναι τα τμήματα του Στρατού Ξηράς που έχουν βασική αποστολή τους τη διεξαγωγή του πολέμου και την άμεση συμμετοχή στη μάχη και είναι τα εξής: το Πεζικό, τα Τεθωρακισμένα, το Πυροβολικό, οι Διαβιβάσεις (ασύρματοι, τηλέφωνα κ.λπ.) και το Μηχανικό (κατασκευή γεφυρών, δρόμων, εμποδίων, ναρκοθετήσεις κ.λπ.). Σώματα είναι τα τμήματα του στρατού που προσφέρουν υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής φύσης και δεν εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο. Τα Σώματα αυτά είναι: Τεχνικό (κατασκευές και επισκευές), Εφοδιασμού και Μεταφορών (τρόφιμα και μεταφορές), Υλικού Πολέμου (προμήθεια πολεμικών υλικών), Υγειονομικό (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), Γεωγραφικό (σύνταξη και προμήθεια χαρτών), Ελεγκτικό (λογιστικοί έλεγχοι), Στρατολογικό, Στρατιωτικών Γραμματέων (σύνταξη εγγράφων, πρωτόκολλο κ.λπ.), Ταχυδρομικό (αλληλογραφία, επιταγές), Μουσικό, Φροντιστών (διαχείριση υλικού), Αρχιτεχνιτών όπλων (επισκευές). Οι αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς διοικούν και εκπαιδεύουν τους άντρες που έχουν στις διαταγές τους ή κατέχουν επιτελικές θέσεις. Οι ίδιοι εκτελούν τις εντολές που δέχονται από τους ανωτέρους τους. Σε περίοδο ειρήνης συμμετέχουν τακτικά σε γυμνάσια και ασκήσεις κάτω από συνθήκες πραγματικού πολέμου. Σε περίπτωση πολέμου μεγάλος αριθμός από τους μάχιμους αξιωματικούς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Αξιωματικός του Στρατού Ξηράς μπορεί να γίνει κάποιος: α) Αποφοιτώντας από τη Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) στη Βάρη Αττικής. Η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα χρόνια. Μετά την αποφοίτησή τους οι ευέλπιδες ονομάζονται ανθυπολοχαγοί και σταδιοδρομούν ως μόνιμοι αξιωματικοί του Στρατού, όπου έχουν την υποχρέωση να παραμείνουν τουλάχιστον δώδεκα χρόνια. Μετά την εισαγωγή τους στη σχολή οι ευέλπιδες κατανέμονται σύμφωνα με την προτίμησή τους στα Όπλα (Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Διαβιβάσεις, Μηχανικό) ή στα Σώματα (Τεχνικό, Εφοδιασμού-Μεταφορών, Υλικού Πολέμου), όπου η εκπαίδευση στις τρεις πρώτες τάξεις είναι κοινή για τα Όπλα και τα Σώματα, ενώ στην τέταρτη τάξη η εκπαίδευση διαφοροποιείται κάπως για την πτέρυγα των Σωμάτων. β) Αποφοιτώντας από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), έχοντας εισαχθεί σε ένα από τα παρακάτω τμήματα αντίστοιχα των Σωμάτων: Υγειονομικό, Δικαστικό, του Στρατολογικού και του Οικονομικού της σχολής. Η εκπαίδευση που παρέχεται στους μαθητές της ΣΣΑΣ είναι και ακαδημαϊκή (στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης) και στρατιωτική (στις εγκαταστάσεις της σχολής). Η διάρκεια της φοίτησης είναι έξι χρόνια για το Ιατρικό Τμήμα, πέντε για το Οδοντιατρικό και το Κτηνιατρικό και τέσσερα χρόνια για τα υπόλοιπα. γ) Αποφοιτώντας από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα και σταδιοδρομώντας ως υπαξιωματικός, οπότε μετά τη συμπλήρωση ευδόκιμης υπηρεσίας ορισμένης διάρκειας μπορεί να προαχθεί στο βαθμό τού ανθυπολοχαγού και να συνεχίσει ως τους βαθμούς των ανώτερων αξιωματικών. 

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Αξιωματικός Στρατού Ξηράς πρέπει να διαθέτει:

  • Άριστη σωματική και ψυχική υγεία
  • Ανάστημα πάνω από 1,65 μ. και οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς διόρθωση για τους μάχιμους και με διόρθωση για τους μηχανικούς
  • Ηγετικές ικανότητες
  • Αυταπάρνηση και υψηλό πατριωτικό φρόνημα
  • Πειθαρχία, πνεύμα συνεργασίας, ευστροφία και αποφασιστικότητα
  • Κοινωνικότητα και  δυνατότητα διατήρησης καλών σχέσεων με τους προϊσταμένους αλλά και με τους υφισταμένους του.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Αξιωματικός του Στρατού Ξηράς σταδιοδρομεί στο στράτευμα και εξελίσσεται ως τους ανώτατους βαθμούς της ιεραρχίας. Μετά την αποστράτευσή του μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, ως ανώτερο στέλεχος (σύμβουλος κλπ) μεγάλων επιχειρήσεων ή οργανισμών. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων του, η οποία αλλάζει συχνά, γιατί μετατίθεται από τη μια περιοχή της χώρας στην άλλη. Πολλές φορές η εργασία του είναι σκληρή, κυρίως όταν εκπαιδεύει τους νεοσύλλεκτους ή όταν παίρνει μέρος σε γυμνάσια, γιατί πρέπει να μένει ή να βαδίζει και να ασκείται πολλές ώρες κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Βεβαίως, σε περίοδο πολέμου, οι ευθύνες και οι κίνδυνοι αυξάνουν κατά πολύ. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη δουλειά του είναι τα εξής: α) Η ιεραρχία, μέσα στην οποία ο ρόλος και η θέση του κάθε αξιωματικού είναι απόλυτα καθορισμένη. β) Η αυστηρή πειθαρχία τόσο στην εκτέλεση των εντολών των ανωτέρων όσο και στην εφαρμογή των διαταγών του από τους κατωτέρους του. γ) Η συνεχής ετοιμότητα, όχι μόνο όταν βρίσκεται σε επιφυλακή, αλλά πολύ συχνότερα, είτε γιατί επιβάλλεται από επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, είτε για την εκτέλεση υπηρεσίας επαγρύπνησης, επειδή οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί σε 24ωρη βάση. δ) Η σημασία της ομαδικής ζωής και δράσης. ε) Η σημασία των ανθρώπινων επαφών. στ) Η συνεχής εκπαίδευση και εκγύμναση.

Κατηγορία επαγγέλματος: