Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

 

Σημαντικό: Η ενότητα αυτή αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων ώστε να μπορείτε να εργαστείτε στο εξωτερικό. Δεν περιέχει πληροφορίες για την περίπτωση που θέλετε να σπουδάσετε στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των πτυχίων σας για ακαδημαϊκούς σκοπούς, επικοινωνήστε με τα κέντρα NARIC.

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε μια άλλη χώρα, ίσως χρειάζεται επίσημη αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων, αν το επάγγελμά σας είναι νομικώς κατοχυρωμένο στη χώρα αυτή.

Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε άλλη χώρα και να παρέχετε υπηρεσίες σε προσωρινή βάση, μπορεί να χρειαστεί να στείλετε πρώτα σχετική δήλωση. Αν το επάγγελμά σας είναι νομικώς κατοχυρωμένο και αφορά τον τομέα της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, ενδέχεται να υποβληθείτε σε έλεγχο των προσόντων σας.

 

Πώς θα μάθετε αν κάποιο επάγγελμα είναι νομικώς κατοχυρωμένο

Για να μάθετε αν το επάγγελμά σας είναι νομικώς κατοχυρωμένο σε άλλη χώρα της ΕΕ, συμβουλευτείτε την βάση δεδομένων για τα νομικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Στη βάση αυτή θα βρείτε ποια επαγγέλματα είναι νομικώς κατοχυρωμένα σε ποιες χώρες και από ποιες αρχές. Αν επιθυμείτε να εργαστείτε ως αρτοποιός στη Γερμανία, πατήστε “Bäcker (DE)”. Πρέπει να γνωρίζετε την ονομασία του επαγγέλματος στη γλώσσα της σχετικής χώρας.

Αν δεν βρίσκετε το επάγγελμά σας στη βάση δεδομένων, επικοινωνήστε με τα εθνικά σημεία επικοινωνίας για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα όπου επιθυμείτε να εργαστείτε. Τα σημεία αυτά μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να βρείτε τις αρμόδιες αρχές και να σας ενημερώσουν για τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε.

 

Πιθανές περιπτώσεις

  • Το επάγγελμά σας δεν είναι νομικώς κατοχυρωμένο στη χώρα καταγωγής σας αλλά είναι στην άλλη χώρα

Αν το επάγγελμα και η κατάρτισή σας κατοχυρώνονται νομικώς  στη χώρα όπου επιθυμείτε να εργαστείτε, αλλά δεν κατοχυρώνονται στη χώρα προέλευσής σας, προτού σας δοθεί άδεια να ασκήσετε το επάγγελμά σας ή να παράσχετε προσωρινά τις υπηρεσίες σας στη νέα χώρα ίσως χρειαστεί να αποδείξετε ότι ασκήσατε το επάγγελμά σας στη χώρα προέλευσής σας επί δύο τουλάχιστον χρόνια εντός της τελευταίας δεκαετίας.

Ζητήστε από τα εθνικά σημεία επικοινωνίας για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων της χώρας όπου θέλετε να εργαστείτε να σας βοηθήσουν να ετοιμάσετε τον φάκελό σας και να σας ενημερώσουν για τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα χρειαστεί να υποβάλετε.

  • Το επάγγελμά σας είναι νομικώς κατοχυρωμένο στη χώρα καταγωγής σας αλλά δεν είναι στην άλλη χώρα

Αν το επάγγελμα που επιθυμείτε να ασκήσετε δεν είναι νομικώς κατοχυρωμένο στη νέα σας χώρα, μπορείτε να το ασκήσετε εκεί όπως ακριβώς και οι υπήκοοι της χώρας αυτής.

Σημαντικό: Προσοχή! Αν και το επάγγελμά σας μπορεί να μην είναι νομικώς κατοχυρωμένο στη νέα σας χώρα, ενδέχεται να υπάγεται σε ένα άλλο νομικώς κατοχυρωμένο επάγγελμα. Πρέπει πάντα να ρωτάτε τις αρχές της χώρας στην οποία πηγαίνετε αν το επάγγελμά σας είναι νομικώς κατοχυρωμένο ή όχι. Τα εθνικά σημεία επικοινωνίας για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε την αρχή που μπορεί να δώσει αυτές τις πληροφορίες.

 

Προθεσμίες / διαδικασίες

Όταν υποβάλλετε αίτηση για αναγνώριση των προσόντων σας, οι αρχές έχουν προθεσμία ενός μηνός για να σας ενημερώσουν ότι έλαβαν την αίτησή σας και να ζητήσουν τυχόν αναγκαία έγγραφα.

Οφείλουν να εκδώσουν απόφαση εντός 4 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησής σας. Αν απορρίψουν την αίτησή σας οφείλουν να σας εξηγήσουν τους λόγους της απόρριψης.

Αν δεν λάβουν απόφαση εντός αυτής της προθεσμίας, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις Υπηρεσίες παροχής βοήθειας της ΕΕ ή με τα εθνικά σημεία επικοινωνίας για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.

 

Μεταφράσεις πιστοποιημένες ή από ορκωτούς μεταφραστές

Οι αρχές μπορεί να ζητήσουν επικυρωμένα αντίγραφα (που αποδεικνύουν τη γνησιότητα των εγγράφων) ή/και πιστοποιημένες μεταφράσεις ορισμένων βασικών για την αίτησή σας εγγράφων, όπως πιστοποιητικών αποδεικτικών των προσόντων σας. (Οι πιστοποιημένες μεταφράσεις συνοδεύονται από δήλωση ορκωτού μεταφραστή ο οποίος εγγυάται την ακρίβειά τους.)

Οι αρχές οφείλουν να αποδέχονται πιστοποιημένες μεταφράσεις από άλλες χώρες της ΕΕ ενώ δεν επιτρέπεται να ζητούν πιστοποιημένες μεταφράσεις για τα εξής:

  • τίτλους που αφορούν γιατρούς, γενικούς νοσοκόμους, μαίες, κτηνίατρους, οδοντίατρους, φαρμακοποιούς ή αρχιτέκτονες
  • δελτία ταυτότητας, διαβατήρια ή άλλα έγγραφα που δεν σχετίζονται με τα προσόντα σας.

 

Τεστ γλώσσας

Η νέα σας χώρα μπορεί να σας ζητήσει να αποδείξετε ότι γνωρίζετε σε κάποιο βαθμό τη γλώσσα της χώρας.

Οι γλωσσικές απαιτήσεις πρέπει να έχουν μόνο έναν σκοπό: να διασφαλιστεί ότι έχετε επαρκείς γνώσεις ώστε να είστε σε θέση να εργαστείτε στη νέα σας χώρα.

 

Τίτλοι / επαγγελματικές ενώσεις

Μόλις αναγνωριστούν τα προσόντα σας, οι αρχές οφείλουν να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιείτε τον ακαδημαϊκό τίτλο που είχατε στην χώρα προέλευσής σας, ενδεχομένως σε συντομογραφία, καθώς και τον επαγγελματικό τίτλο που χρησιμοποιείται στη νέα σας χώρα.

Αν το επάγγελμά σας κατοχυρώνεται νομικά από ένωση ή οργανισμό της χώρας όπου επιθυμείτε να εργαστείτε, θα πρέπει πρώτα να γίνετε μέλος αυτού του φορέα για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον επαγγελματικό σας τίτλο.

Προτού υποβάλετε αίτηση αναγνώρισης των επαγγελματικών σας προσόντων, διαβάστε τον οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

 

Φυσιοθεραπευτές

Αν είστε φυσιοθεραπευτής, υπάρχουν συγκεκριμένα έγγραφα και διατυπώσεις που απαιτούν οι εθνικές αρχές της χώρας όπου επιθυμείτε να εργαστείτε.

 

Άλλα νομικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Προσπαθούμε να επεκτείνουμε και σε άλλα επαγγέλματα τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε φυσιοθεραπευτές. Στο μεταξύ, μέσω της βάσης δεδομένων για τα νομικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, μπορείτε να βρείτε ποια επαγγέλματα είναι νομικώς κατοχυρωμένα, σε ποιες χώρες και από ποιες αρχές. Αν επιθυμείτε να εργαστείτε ως αρτοποιός στη Γερμανία, πατήστε “Bäcker (DE)”. Πρέπει να γνωρίζετε την ονομασία του επαγγέλματος στη γλώσσα της σχετικής χώρας.

Αν δεν βρίσκετε το επάγγελμά σας στη βάση δεδομένων και θέλετε να γνωρίζετε αν αυτό είναι νομικώς κατοχυρωμένο στη χώρα όπου επιθυμείτε να εργαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα εθνικά σημεία επικοινωνίας για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη συγκεκριμένη χώρα. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να βρείτε τις αρμόδιες αρχές και θα σας ενημερώσουν για τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε.

Πηγή: Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (europa.eu).

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop