Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

 

Δικαιολογητικά για τη Φοιτητική Εστία:

 1. Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία εγγραφής στη Σχολή και ο χρόνος ή το εξάμηνο σπουδών.
 2. Έντυπο αίτησης (χορηγείται από τη Γραμματεία των Εστιών).
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (επίσης, για τους πολύτεκνους και βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων).
 4. Επικυρωμένη φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Επικυρωμένη φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του προηγούμενου έτους (ή του Έντυπου Ε1 μαζί με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599, όπου θα δηλώνεται ότι θα προσκομιστεί το Εκκαθαριστικό το συντομότερο δυνατόν).
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 για τη μόνιμη κατοικία της οικογένειας και ότι δεν υπάρχει μόνιμη κατοικία στον τόπο σπουδών.
 7. Δύο (2) φωτογραφίες.
 8. Σχετικές βεβαιώσεις σε περίπτωση που στην οικογένεια υπάρχουν προβλήματα υγείας, ανεργία γονέων, άλλα παιδιά υπηρετούν τη θητεία τους ή φοιτούν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.
 9. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων χρειάζεται το διαζευκτήριο
 10. Σε περίπτωση αναπηρίας γονέων πάνω από 67%, χρειάζεται βεβαίωση από τη δημόσια υγειονομική επιτροπή
 11. Εφόσον κάποιο από τα αδέλφια σπουδάζει, χρειάζεται βεβαίωση σπουδών

Για τους αλλοδαπούς χρειάζεται:

 • Διαβατήριο και άδεια παραμονής
 • Βεβαίωση οικονομικής εφορίας από τον τόπο καταγωγής ή βεβαίωση πρεσβείας ή προξενείου (μεταφρασμένη και σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφ
 
 
 
 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop