Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δικαιολογητικά εγγραφής:

Επιτυχόντες με Πανελλήνιες Εξετάσεις

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου.
 2. Όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β' (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης.
 3. Τέσσερις έγχρωμες μικρές φωτογραφίες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας).
 4. Αίτηση εγγραφής προς τη Γραμματεία του Τμήματος.
 5. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνετε ότι δεν είστε εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα από αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης αρ. πρωτ. Φ253/28934/Β6(ΦΕΚ391Β΄/30-3-06 (την προμηθεύεστε από τη Γραμματεία).
 6. Ταυτότητα ή επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, παίρνετε «Βεβαίωση Σπουδών». Επίσης σας δίνονται οδηγίες για τη νέα διαδικασία απόκτησης «Πάσο». Στους άρρενες φοιτητές χορηγείται το «Πιστοποιητικό αναβολής της Στράτευσης».

Σημείωση: Δεν απαιτείται η υποβολή των υποψηφίων σε ιατρικές εξετάσεις και η κατάθεση των σχετικών γνωματεύσεων στις γραμματείες των Τμημάτων.

 

Υποψήφιοι με λόγους υγείας, χωρίς εξετάσεις

 1. Αίτηση εγγραφής προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου.
 3. Πιστοποιητικό πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Νομού σας.
 4. Έξι έγχρωμες μικρές φωτογραφίες (τύπου αστυνομικής ταυτότητας) (μετά την επιλογή σας από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος).
 5. Ταυτότητα ή επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας

 

 Επιστροφή

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop