Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Γεωτεχνολόγος

Γενική Περιγραφή: Η σύγχρονη τεχνολογία και μεθοδολογία των εφαρμοσμένων γεωτεχνικών επιστημών και της γεωτεχνολογίας, για την καλύτερη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, είναι το αντικείμενο της εργασίας του Γεωτοχνολόγου-Περιβαλλοντολόγου.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Γεωτεχνολόγου-Περιβαλλοντολόγου ορίζονται ως εξής: Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες θεωρητικές και κυρίως πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορέσουν να καλύψουν θέσεις εργασίας στον κλάδο των γεωτεχνικών έργων, καθώς επίσης και στον τομέα της διαχείρισης και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα μέσω της συμμετοχής σε εργαστηριακά μαθήματα, της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας και στη μετέπειτα ενδοεπιχειρησιακή ή διεπιχειρησιακή εξέλιξή τους. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει στον απόφοιτο τη δυνατότητα να διεκδικήσει θέση στελέχους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου - ευρύτερου δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στους προαναφερθέντες κλάδους, αλλά και σε άλλους κλάδους της μεταποίησης. Ειδικότερα ο Γεωτεχνολόγος-Περιβάλλοντος: Ερευνά, ανιχνεύει και εντοπίζει μεταλλοφόρα πεδία, αναλύει, αναγνωρίζει και επεξεργάζεται δείγματα, συντάσσει οικονομοτεχνικές μελέτες εκμεταλλευσιμότητας ορυκτών πρώτων υλών.

Συμμετέχει στην επεξεργασία, παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο των βιομηχανικών και αδρανών ορυκτών, μεταλλευμάτων και ενεργειακών πρώτων υλών και στη συνέχεια στην οργάνωση της μεταφοράς, αποθήκευσης, διακίνησης και επεξεργασίας αυτών.

Μελετά και παρακολουθεί την κατασκευή γεωτεχνικών και μεταλλευτικών έργων, συμμετέχει σε θέματα πραγματογνωμοσύνης και στελεχώνει τις υπηρεσίες ασφάλειας σε ορυχεία και μεταλλευτικές επιχειρήσεις. Αναλαμβάνει γεωτεχνικές, εδαφομηχανικές, υδρολογικές, τεχνικογεωλογικές, προστασίας περιβάλλοντος και υπογείου υδροφόρου ορίζοντα εργασίες των έργων υποδομής, όπως χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ. Αναλαμβάνει εργασίες μελέτης και ανάλυσης ευστάθειας πρανών τεχνικών έργων, θεμελιώσεως τεχνικών έργων, αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων. Έχει τα απαραίτητα εφόδια νια επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο πεδίο που σχετίζεται με την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μελέτη ατμοσφαιρικής διασποράς σε μεγάλες σημειακές και επιφανειακές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αναλαμβάνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιλαμβάνεται των κοινωνικών, νομικών και οικονομικών επιπτώσεων των επιχειρήσεων σύμφωνα πάντα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Το ΣΑΤΕ (Συμβούλιο Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), κατά τη 12η Συνεδρίαση της Ολομέλειάς του, 15 Μαρτίου 2009, ενέκρινε τα επαγγελματικά δικαιώματα για την ειδικότητα, Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος των πτυχιούχων ΑΤΕΙ. Η δημοσίευση στο ΦΕΚ των διαταγμάτων αυτών είναι υπόθεση μερικών μηνών.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος του ΑΤΕΙ Κοζάνης. Τo Τμήμα ανήκει στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών (πρόσβαση από θετική ή τεχνολογική κατεύθυνση: α. Τεχνολογίας και Παραγωγής β. Πληροφορικής και Υπηρεσιών, χωρίς απώλεια μορίων). Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα (επτά εξάμηνα σπουδές και ένα εξάμηνο Πρακτική Άσκηση και Πτυχιακή Εργασία) με επίπεδο πτυχίου 4.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Μαθήματα Γενικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικής Υποδομής, Μαθήματα Ειδικότητας για την επιλογή των οποίων έχουν ληφθεί υπόψη η τεχνολογική ανάπτυξη και οι πρόσφατες εξελίξεις, καθώς και μαθήματα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανάπτυξης. 

Το τμήμα αποτελείται από δύο τομείς: τον Τομέα Γεωτεχνικών και Μεταλλευτικών Έργων, και τον Τομέα Περιβάλλοντος και Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι τομείς αυτοί αποδίδουν τις δύο κατευθύνσεις που μπορούν να επιλέξουν οι σπουδαστές του Τμήματος.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως στόχο τη διδασκαλία των επιστημονικών και τεχνολογικών αρχών στους ακόλουθους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος: Την ορθολογική έρευνα, αναζήτηση, εντοπισμό, επεξεργασία και εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Τον σχεδιασμό της επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης, αυτοματοποίησης και μηχανοποίησης της εκμετάλλευσης. Εκσκαφές σηράγγων, απαραίτητες συμπληρωματικές εργασίες και κατασκευές στους μεταλλευτικούς χώρους, τοπογραφικές εργασίες, οδοποιίες, εδαφομηχανικές μελέτες. Κατασκευή μεγάλων υπόγειων εγκαταστάσεων διαφόρων χρήσεων (αποθήκευση βιομηχανικών απορριμμάτων, ανακύκλωσης και καθαρισμού δευτερογενών πρώτων υλών κ.λπ.). Διαχείριση, προστασία, αποκατάσταση του περιβάλλοντος (έλεγχο ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ατμοσφαιρική διασπορά, αξιοποίηση και διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, αποκατάσταση του περιβάλλοντος, σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων). 

Ικανότητα αξιοποίησης του μεταλλευτικού και περιβαλλοντικού δικαίου με παράλληλη αντιμετώπιση προβλημάτων εργασιακής, εμπορικής φύσης, επιχειρησιακής οικονομίας και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Έρευνα, οργάνωση, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, διακίνηση των προϊόντων, σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας. Διαχείριση γεωτεχνικών έργων με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία τους.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συναφούς ειδικότητας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις σε τμήματα των ΑΕΙ. (Σύμφωνα με: α) το άρθρο 25 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 12 του άρθρου 5 του Ν 2916/2001 (ΦΕΚ 114Α/11.6.2001) που ορίζει: "Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα ΤΕΙ είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά ή ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης" και β) το άρθρο 2 του Ν 3549 ΦΕΚ 69 Α΄ / 20-03-2007 τα Τ.Ε.Ι. ενσωματώνονται και συνταγματικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αποτελούν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για να ακολουθήσει κανείς το επάγγελμα του Γεωτεχνολόγου-Περιβαλλοντολόγου θα πρέπει να διαθέτει τις κάτωθι δεξιότητες:

  • Υπομονή και επιμονή
  • Παρατηρητικότητα
  • Αγάπη για τη φύση και το περιβάλλον
  • Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις στο επάγγελμά του
  • Γνώσεις γεωλογίας και αειφόρου ανάπτυξης (βέλτιστος συνδυασμός οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος). 

Επαγγελματικές Προοπτικές: Μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος σε ορυχεία, βιομηχανίες και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον εντοπισμό, την επεξεργασία και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, και οργανισμούς (ΔΕΗ, ΙΓΜΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΕΡΠΑ κ.ά.). Καθώς και υπό προϋποθέσεις, ως εκπαιδευτικός σε τεχνικές και επαγγελματικές σχολές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παραγωγικές σχολές ΟΑΕΔ, ΔΕΗ κ.λπ. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι αρνητικές, όπως και το ισοζύγιο του επαγγέλματος.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Εργάζεται συνήθως στην ύπαιθρο, όπου πραγματοποιεί μελέτες για το περιβάλλον, αντιμετωπίζοντας τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.