Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Σχεδιασμού Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη στρατηγικών δράσης για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση της γης και για την οικοδόμηση και τη γενικότερη ανάπτυξη κάποιας περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, προκειμένου να ελεγχθούν οι οικονομικές συνισταμένες, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, οι όροι και οι δυνατότητες δόμησης κ.λπ., για την υλοποίηση του έργου που έχει αναλάβει. Πολλές φορές ο Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης δεν μένει μόνο στο σχεδιασμό, αλλά ασχολείται και με την εφαρμογή των σχεδίων του. Ενδέχεται να ασχολείται με την παροχή συμβουλών σε επενδυτές γης. Το ακριβές αντικείμενο της ενασχόλησής του είναι η αξιοποίηση της γης και η οικοδόμηση κάποιας περιοχής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η πυκνότητα του πληθυσμού στις σημερινές μεγαλουπόλεις από τη μια μεριά και η έλλειψη οικοδομήσιμων χώρων από την άλλη κάνει εμφανή τη σημαντικότητα των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει ο ειδικός αυτός για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Στη χώρα μας ως Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης μπορεί κανείς να ειδικευτεί στα Τμήματα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης των ΑΕΙ. Πάντως, δυνατότητα εισαγωγής στο χώρο έχουν και ειδικοί από άλλους χώρους, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, νομικοί, οικονομολόγοι, γεωγράφοι κ.λπ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης είναι απαραίτητο να έχει:

  • Ικανότητα αντίληψης του χώρου
  • Κοινωνική δεξιότητα και ικανότητες πειθούς, διαπραγμάτευσης και συνεργασίας
  • Δημιουργική φαντασία, ικανότητα για επαγωγική και συνδυαστική σκέψη
  • Διορατικότητα και αποφασιστικότητα
  • Μεθοδικότητα και υπευθυνότητα
  • Υπευθυνότητα και ικανότητα πειθούς, διαπραγμάτευσης και συνεργασίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η ζήτηση για επαγγελματίες αυτού του είδους εξαρτάται και από τις ευρύτερες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες της χώρας. Οι αποδοχές των Ειδικών Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ποικίλλουν ανάλογα με τον τόπο και τα χρόνια απασχόλησής τους με το επάγγελμα. Οι περισσότεροι επαγγελματίες εργάζονται ως σύμβουλοι και μετά από την πάροδο 5-7 χρόνων οι αποδοχές τους φθάνουν σε υψηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι σταθερές και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα έργα που έχουν αναλάβει. Ο Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο τομέα (Yπουργείο Ανάπτυξης, Yπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, τεχνικές υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης), όπου ασχολείται κυρίως με σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης ή οικιστικής πολιτικής.

Μπορεί, επίσης, να εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικές εταιρείες μελετών και εφαρμογών που ασχολούνται με οικονομικοτεχνικές μελέτες ή μελέτες και εφαρμογές επενδύσεων που απαιτούν μεγάλες εκτάσεις γης, όπως π.χ. τη δημιουργία μιας μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας ή ενός γηπέδου. Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί ως σύμβουλος σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων. Τέλος, ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να διατηρεί δικό του γραφείο μελετών ή να έχει συνεργασία με τεχνικούς, αρχιτέκτονες, νομικούς ή οικονομολόγους.

Επαγγελματικές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης εργάζεται σε σύγχρονο περιβάλλον γραφείου, χωρίς τυπικό ωράριο. Ο ρυθμός εργασίας του, δηλαδή, εξαρτάται από το μέγεθος, τις ανάγκες και τα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί για το έργο που έχει αναλάβει, πράγμα που πολλές φορές συνεπάγεται την ύπαρξη άγχους και πίεσης. Επίσης, στην περίπτωση που το έργο που έχει αναλάβει αφορά κάποια περιοχή εκτός του τόπου διαμονής του χρειάζεται να ταξιδεύει. Πάντως, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εργασίας του αφιερώνεται στην έρευνα για τη συλλογή στοιχείων ως προς το εκάστοτε έργο και σε συσκέψεις με άλλους επαγγελματίες.