Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) - Ειδικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) ασχολείται με τη συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και απεικόνιση πληροφοριών σχετικών με τη γεωγραφία της ακίνητης περιουσίας, δημόσιας ή ιδιωτικής, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα προγράμματα Η/Υ. Αυτά τα πληροφοριακά συστήματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα σε πολεοδομικές και χωροταξικές έρευνες και μελέτες για αγροτική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση. Ειδικότερα, οι Ειδικοί Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων δίνουν στοιχεία και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελέτες σχετικά με την επιλογή και κατασκευή δικτύων κοινής ωφελείας, όπως ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες και φυσικό αέριο.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων μπορεί να σπουδάσει σε δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ ανάλογης ειδικότητας. Επίσης, μπορεί να παρακολουθήσει ανάλογα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τον Ειδικό Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) είναι να γνωρίζει χειρισμό Η/Υ και την αγγλική γλώσσα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων θα πρέπει να διαθέτει:

  • Υπομονή και ακρίβεια
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια
  • Συνεργατικότητα
  • Καλή αντίληψη του χώρου
  • Υπολογιστική ικανότητα, δημιουργικότητα, ικανότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων
  • Ευχέρεια στη διαχείριση μεγάλου όγκου πληροφοριών και χρήση Η/Υ.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης είναι αρκετά θετικές, καθώς σχετικές θέσεις εργασίας έχουν προκύψει με τον θεσμό του Εθνικού Κτηματολογίου. Οι αμοιβές για το επάγγελμα αυτό θεωρούνται ικανοποιητικές. Ο Ειδικός Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, με εξαρτημένη ή όχι μορφή εργασίας, ως υπάλληλος μικρής ή μεγάλης τεχνικής επιχείρησης, σε φορείς που ασχολούνται με την καταγραφή, την προστασία και τη διαχείριση δημόσιας και ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, τις κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες, την αγροτική ανάπτυξη και αναδιάρθρωση, καθώς και περιβαλλοντικές μελέτες απογραφής-διαχείρισης φυσικών πόρων. Ακόμα, μπορεί να εργαστεί ως μέλος ομάδας σε διαδικασία μελετών, συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης γεωγραφικών πληροφοριών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Πληροφοριακών Συστημάτων εργάζεται σε γραφείο κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των στοιχείων και περνά πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του Η/Υ, γεγονός που είναι κουραστικό και ενδέχεται να αποβεί ανθυγιεινό.

Τα ωράρια εργασίας είναι δυνατόν να ποικίλλουν, ανάλογα με τον φορέα απασχόλησης και τον όγκο της εργασίας προς διεκπεραίωση.