Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διπλωμάτης

Γενική Περιγραφή: Οι Διπλωμάτες αποτελούν τους επίσημους εκπροσώπους ενός κράτους σε ξένες χώρες. Η ακριβής ονομασία του επαγγέλματος είναι "Διπλωματικός Υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών". Αυτός αναλαμβάνει ποικιλία αρμοδιοτήτων που εξαρτώνται από το βαθμό που κατέχει και την εξειδίκευσή του. Μπορεί να εισηγείται στην πολιτική ηγεσία θέματα εξωτερικής πολιτικής ή να καλλιεργεί τις διπλωματικές σχέσεις με τις χώρες στις οποίες υπηρετεί. Ειδικότερα, o Διπλωμάτης είναι υπεύθυνος για όλα τα ενημερωτικά προγράμματα του Υπουργείου Εξωτερικών, επιβλέπει την υλοποίηση των οδηγιών από την πολιτική ηγεσία και ευθύνεται για την προστασία των Ελλήνων υπηκόων στις χώρες διαπίστευσης και τις διπλωματικές σχέσεις με αυτές.

Εξοπλισμός και Μέσα: Για την άσκηση του επαγγέλματος χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής και σύγχρονα επικοινωνιακά μέσα.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για την άσκηση του επαγγέλματος επιβάλλεται ετήσια αρχική κατάρτιση στην Διπλωματική Ακαδημία.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Η νομοθετική κατοχύρωση του επαγγέλματος εξασφαλίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών / Ν. 2394/1993.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Διπλωμάτης χρειάζεται να έχει σπουδάσει σε ΑΕΙ, να γνωρίζει άριστα την αγγλική και γαλλική ή άλλες γλώσσες και να επιτύχει στις εξετάσεις της Σχολής Διπλωματών. Μετεκπαίδευση δεν είναι απαραίτητη, αν και είναι επιθυμητή.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Διπλωμάτης πρέπει να χαρακτηρίζεται από:

  • Ετοιμότητα, δυναμισμό, συνέπεια, ήθος και γενικότερη πνευματική καλλιέργεια
  • Ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στις πολιτιστικές δραστηριότητες της χώρας, στην οποία υπηρετεί, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του και την πολιτική
  • Γλωσσομάθεια
  • Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η ζήτηση Διπλωματών είναι σταθερή. Απορροφώνται 20-30 άτομα κάθε χρόνο, κάτι που προβλέπεται να διατηρηθεί και στο μέλλον.

Οι αμοιβές κυμαίνονται σε μεσαία προς υψηλά επίπεδα, ενώ ακόμη προστίθενται επιδόματα για απασχόληση εκτός Ελλάδας. Οι δυνατότητες απασχόλησης του Διπλωμάτη περιορίζονται στο δημόσιο τομέα, ως μέλους διπλωματικής αντιπροσωπείας (πρεσβείες, προξενεία, διπλωματικά γραφεία), ή ως Συμβούλου στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Διπλωμάτης εργάζεται σε εσωτερικό χώρο ατομικά ή σε συνεργασία με άλλους υπαλλήλους. Η φύση του επαγγέλματος επιβάλλει γεύματα εργασίας, επισκέψεις σε πρεσβείες ξένων χωρών και ταξίδια σε ξένες χώρες.

Οι συνθήκες εργασίας του είναι πολύ καλές και οι μετακινήσεις είναι συνηθισμένες για συμμετοχή σε συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις και ομάδες εργασίας. Εργάζεται με κανονικό ωράριο εργασίας, αλλά πολλές φορές οι υπερωρίες είναι απαραίτητες.