Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Δασολόγος

Γενική Περιγραφή: Ο Δασολόγος έχει ως αντικείμενο την έρευνα σε θέματα δασικής οικονομίας, καθώς και τη φροντίδα των δασών. Η δουλειά του αφορά τη δασική οικονομία, τον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων στο δάσος, καθώς και τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών. Τα καθήκοντα του Δασολόγου περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών δασικού ενδιαφέροντος, τη σύνταξη εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης, τις κτηματογραφήσεις και την επιστασία επί δασικών θεμάτων.

Εξοπλισμός και Μέσα: Η άσκηση του επαγγέλματος του Δασολόγου απαιτεί τη χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων, όπως το κλισίμετρο, το ρελασκόπιο, το ταχύμετρο, το παχύμετρο και η μετροταινία.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται η άδεια ειδικότητας Δασολόγου-Περιβαλλοντολόγου.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να ακολουθήσει κάποιος το επάγγελμα αυτό, είναι απαραίτητη η απόκτηση πτυχίου Δασολόγου από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή του εξωτερικού.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Οι δεξιότητες που απαιτούνται για το επάγγελμα του Δασολόγου είναι οι ακόλουθες:

  • Μηχανική ικανότητα
  • Ικανότητα αντίληψης του χώρου
  • Ικανότητα για εργασίες γραφείου
  • Εικαστική αντίληψη
  • Αγάπη για το επάγγελμα, η ευσυνειδησία και η συνέπεια.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ένας Δασολόγος απασχολείται στις δασικές υπηρεσίες του δημοσίου, στο υπουργείο Γεωργίας, στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ή στον ιδιωτικό τομέα σε κατασκευαστικά γραφεία, γραφεία μελετών κ.λπ.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Δασολόγος εργάζεται τόσο στο γραφείο του όσο και σε ανοικτό χώρο. Οι μετακινήσεις στους τόπους των μελετών και των έργων είναι απαραίτητες. Αρκετές φορές χρειάζεται να εργαστεί συλλογικά, με άλλους συναδέλφους του, για την ολοκλήρωση μεγάλων έργων.