Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Οι δραστηριότητες της συγκεκριμένης κατηγορίας αφορούν κυρίως στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τα γενικότερα επενδυτικά σχέδια των κερδοσκοπικών οργανισμών και των απλών ιδιωτών.

Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματίες του χώρου ασχολούνται με τη μελέτη και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού της εταιρείας, την αγορά και πώληση μετοχών, τη διάρθρωση χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου, καθώς και με δραστηριότητες που είναι συναφείς με λοιπές χρηματιστηριακές πράξεις. Επιχειρήσεις –συνήθως μεσαίου και μεγάλου μεγέθους–, χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες και ασφαλιστικοί οργανισμοί παρέχουν θέσεις εργασίας σε όσους επιθυμούν να χαράξουν μία επαγγελματική πορεία στον κλάδο των χρηματοοικονομικών. Ωστόσο, λόγω του υψηλού αριθμού αποφοίτων που προέρχονται από τα τμήματα οικονομικών, χρηματοοικονομικών και λογιστικών σχολών, πέραν της απαραίτητης θεωρητικής γνώσης, απαιτείται εξοικείωση με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και, συγκεκριμένα, με τη διαχείριση οικονομικών εφαρμογών, δυναμισμός και αποφασιστικότητα, ευελιξία, επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς και ικανότητα συσχετισμού γνώσεων και πληροφοριών, προκειμένου κάποιος επαγγελματίας να αποτελέσει μια ανταγωνιστική οντότητα στην αντίστοιχη αγορά εργασίας.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο χρηματιστής, ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος και ο αναλογιστής είναι ορισμένα ενδεικτικά επαγγέλματα της συγκεκριμένης κατηγορίας. Οι αμοιβές τους θεωρούνται από ικανοποιητικές έως και πολύ υψηλές, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου, εκτός από ένα σταθερό μισθό, τους παρέχονται πρόσθετες αμοιβές, οι οποίες διαμορφώνονται βάσει της πορείας των επενδυτικών αποφάσεων και του κέρδους που απορρέει από τη σύσταση και διάρθρωση των διαφόρων χαρτοφυλακίων που διαχειρίζονται.


Απαιτούμενες Δεξιότητες

 • Καλό θεωρητικό υπόβαθρο στην οικονομική επιστήμη, τη στατιστική, τα μαθηματικά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Κριτικό, συνθετικό και αναλυτικό πνεύμα
 • Διορατικότητα, ικανότητα προσαρμογής στα πλαίσια ομάδων εργασίας και έφεση στη διεξαγωγή ερευνών
 • Μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα
 • Οξυδέρκεια, ευελιξία και ικανότητα πρόβλεψης, διάγνωσης και προσέγγισης των φαινομένων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής
 • Επαγωγική σκέψη
 • Ικανότητα οργάνωσης εργασιών γραφείου
 • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Ικανότητα παραγωγής ιδεών
 • Πρωτοτυπία σκέψης και αμεσότητα στις αντιδράσεις
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Πειστικότητα
 • Ηγετική ικανότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
 • Αριθμητική και υπολογιστική ικανότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα συνδυασμού στοιχείων και πρόβλεψης μελλοντικών συνθηκών, ορθές εκτιμήσεις, αποφασιστικότητα και άνεση στις επικοινωνίες
 • Οξεία αντίληψη των καταστάσεων
 • Ικανότητα τήρησης των προθεσμιών
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες χρονικής πίεσης
 • Γνώσεις αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Καλή μνήμη