Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Η κατηγορία αυτή χαρακτηρίζεται από ένα μικρό εύρος επαγγελμάτων, οι δραστηριότητες των οποίων σχετίζονται είτε με το πολιτικό καθεστώς μίας χώρας, είτε με τις γενικότερες διεθνείς σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εθνών. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες δύναται να απασχοληθούν κυρίως σε πρεσβείες, στο υπουργείο Εξωτερικών, σε διάφορα ερευνητικά κέντρα, μελετώντας την επίδραση του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών θεσμών, ακόμα και να έχουν ενεργή ανάμειξη στην πολιτική ηγεσία μιας χώρας. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, πρόκειται για επαγγέλματα που το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζουν μία σταθερότητα όσον αφορά στην απορρόφηση ατόμων, ενώ οι αποδοχές που απορρέουν από την άσκησή τους είναι σχετικά υψηλές και διαμορφώνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους του κράτους. Ένας διπλωμάτης ή ένας πολιτικός θα πρέπει να διαθέτει ευχέρεια λόγου, επικοινωνιακές δεξιότητες, ήθος και συνέπεια, ικανότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών, δυναμισμό, καθώς και ένα γενικότερο και ευρύτερο μορφωτικό επίπεδο, στοιχεία αναγκαία που θα του επιτρέψουν να προασπιστεί να συμφέροντα των Ελλήνων υπηκόων και να μεριμνά για την ύπαρξη κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στο εσωτερικό της χώρας, μένοντας πάντα πιστός στις βασικές αρχές του πολιτεύματος.


Ενδεικτικά Επαγγέλματα

Ο διπλωμάτης, ο πολιτικός αρχηγός κόμματος και τα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών συνιστούν προσωπικότητες που εντάσσονται στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία και συνήθως χαρακτηρίζονται από υψηλή αναγνωρισιμότητα.


Απαιτούμενες Δεξιότητες 

 • Ετοιμότητα, δυναμισμός
 • Συνέπεια, ήθος και γενικότερη πνευματική καλλιέργεια
 • Ενδιαφέρον για τη συμμετοχή στις πολιτιστικές δραστηριότητες της χώρας στην οποία υπηρετεί κανείς μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του και την πολιτική
 • Γλωσσομάθεια
 • Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις
 • Καλό θεωρητικό υπόβαθρο στην οικονομική επιστήμη
 • Διορατικότητα
 • Ικανότητα στο σχεδιασμό
 • Κοινωνική επιδεξιότητα, δυναμισμός
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια
 • Υπευθυνότητα