Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αντιμετωπίζοντας την εργασιακή εξουθένωση

Το άρθρο αυτό είναι το τέταρτο της σειράς, στην οποία εξετάζεται το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης.

Στα προηγούμενα άρθρα παρουσιάστηκαν το στρες και οι επιπτώσεις του άγχους, οι παράγοντες που συνθέτουν το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσηςμορφές και λειτουργία του άγχους. Εδώ θα εστιάσουμε στις παρεμβάσεις που έχουν ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα και στοχεύουν στην απόσβεση του εργασιακού άγχους. 


Αντιμετώπιση συμπτωμάτων του stress

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συμπτωμάτων του stress που απορρέουν από την επαγγελματική εξουθένωση, οι εργαζόμενοι θα ήταν καλό να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας. Με τη βοήθειά του θα τροποποιήσουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στο βαθμό που βιώνουν τα συμπτώματα του άγχους, αλλά και, όσο είναι αυτό εφικτό, τις καταστάσεις που οδηγούν στην εμφάνιση αυτού του φαινομένου.

Σύμφωνα με το γνωσιακό μοντέλο ψυχοθεραπείας, το άτομο δεν είναι έρμαιο των εξωτερικών συνθηκών. Αντιθέτως, η διαμόρφωση της συμπεριφοράς του είναι αποτέλεσμα διαδικασιών σκέψης, καθώς και συναισθηματικών και βιολογικών παραμέτρων. Η γνωσιακή προσέγγιση εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο δοµεί τον εαυτό του και τον κόσµο µέσα του, και το πώς αυτός ο τρόπος καθορίζει τις συναισθηµατικές και τις συµπεριφορικές αντιδράσεις του. Ο όρος γνωσιακή λειτουργία χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτεται ένα άτοµο και είναι το κεντρικό αντικείμενο της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης.

Η θεραπευτική αλλαγή είναι το αποτέλεσμα της μετατροπής των αντιλήψεων, πεποιθήσεων και του τρόπου σκέψης του ατόμου. Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας ο πελάτης εκπαιδεύεται στο να αναγνωρίζει τις σκέψεις του σχετικά με τις περιβαλλοντικές στρεσσογόνες καταστάσεις που βιώνει. Μεταξύ των θεραπευτικών στόχων, που τίθενται, είναι η γνωσιακή αναδόμηση του ατόμου, η μείωση των άμεσων αντιδράσεων άγχους και δυσφορίας, η εκπαίδευση σε γνωσιακές τεχνικές αντιμετώπισής του και η εκπαίδευση σε δεξιότητες θετικής διεκδικητικής συμπεριφοράς σε διαπροσωπικές συνθήκες σύγκρουσης. Επίσης, οι ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις στοχεύουν στο να ενδυναμώσουν την αντίληψη ως προς την ικανότητα ελέγχου που έχει το άτομο στο περιβάλλον του, αλλά και την ενημέρωσή του σχετικά με τα ευεργετικά αποτελέσματα της κοινωνικής υποστήριξης και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να γίνει εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες επικοινωνίας.

Η προσαρμογή σε συνθήκες εργασιακής πίεσης καθορίζεται από την αλληλεπίδραση περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με την εργασιακή κατάσταση, τη γνωσιακή εκτίμηση του ατόμου ως προς αυτήν και την επιλογή των στρατηγικών αντιμετώπισης της στρεσσογόνας κατάστασης που έχει προκύψει.

Οι στρατηγικές αντιμετώπισης που εφαρμόζει ένα άτομο για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες μπορούν να οριστούν ως οι συνεχώς μεταβαλλόμενες γνωσιακές και συμπεριφορικές προσπάθειες με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εσωτερικών αλλά και εξωτερικών αναγκών του ατόμου που ξεπερνούν τις δυνατότητές του. Όταν οι στρατηγικές αντιμετώπισης είναι αποτελεσματικές, μειώνεται η ένταση του άγχος και βελτιώνεται η ποιότητα ζωής του ατόμου. Οι μη αποτελεσματικές στρατηγικές έχουν βραχυπρόθεσμη ωφέλεια, όπως για παράδειγμα η χρήση αλκοόλ και η αποφυγή αντιμετώπισης των στρεσογόνων καταστάσεων. Υπάρχουν όμως και στρατηγικές που εστιάζουν στο ίδιο το πρόβλημα και στοχεύουν στη βέλτιστη διαχείρισή του. Η χρήση τέτοιων στρατηγικών μπορεί να αποφέρει βραχυπρόθεσμη αλλά και µακροπρόθεσµη ωφέλεια. Τέτοιες στρατηγικές είναι συμπεριφορικές τεχνικές, όπως η τακτική σωµατική άσκηση, η εκμάθηση σε ασκήσεις χαλάρωσης, οι τεχνικές επίλυσης προβλημάτων.

Δρ. Χαρά Τσέκου
Ψυχολόγοςe-mentoring, ementoring, Edujob e-mentoring,Edujob

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop