Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ψυχολογική ενδυνάμωση και εργασιακή ικανοποίηση

 Η ενδυνάμωση ορίζεται ως η «εσωτερική κινητοποίηση», η οποία μπορεί να εξηγηθεί από τέσσερις νοητές διαστάσεις: το νόημα της εργασίας, το περιεχόμενό της, το αντίκτυπο που θεωρεί πως έχει ένας εργαζόμενος μέσω της εργασίας του και η δυνατότητα επιλογών του.

Σκοπός της ενδυνάμωσης των εργαζομένων δεν είναι μόνο να εξασφαλιστεί η λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων από τα κατάλληλα άτομα, αλλά και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ανάληψης ευθυνών τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Αυτός ο μηχανισμός θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας αλλά και της δημιουργικότητας των εργαζομένων. Η έρευνα έχει συνδέσει την ψυχολογική ενδυνάμωση με τη δέσμευση στον οργανισμό, την επαγγελματική ικανοποίηση, τη μείωση του εργασιακού άγχους, την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι όσο υψηλότερη είναι η ψυχολογική ενδυνάμωση του εργαζομένου τόσο μεγαλύτερη είναι και η εργασιακή του ικανοποίηση, ενώ μειώνονται σημαντικά τα λάθη. Η χαμηλή ψυχολογική ενδυνάμωση συνδέεται με παραιτήσεις, συχνά λάθη και κακή ποιότητα υπηρεσιών.


Από τις παραμέτρους της ενδυνάμωσης έχει βρεθεί πως το νόημα που έχει η εργασία ενός ατόμου και η επιρροή που ασκεί μέσω αυτής είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που οδηγούν σε εργασιακή ικανοποίηση. Όταν οι αξίες των εργαζομένων εναρμονίζονται με τους στόχους του οργανισμού έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι αφοσιωμένοι, προσανατολισμένοι στην παροχή υπηρεσιών, να ενδιαφέρονται για τους γύρω τους και να έχουν υψηλές επιδόσεις. Η αντίληψη της ενδυνάμωσης μπορεί να αυξήσει την αξία της εργασίας στα άτομα, την εργασιακή τους ικανοποίηση και να τα κάνει να συνεισφέρουν στην παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Η κατανόηση της έννοιας της ενδυνάμωσης, αλλά και η συνειδητοποίηση ότι αυξάνοντας τα επίπεδά της τίθενται οι βάσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και καινοτόμου οργανισμού, αποτελούν πολύτιμο εργαλείο στα χέρια όσων με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιαδήποτε θέση διαχειρίζονται ανθρώπους και στοχεύουν στο να ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της ηγεσίας. 

Βίκυ Ξηρού
Ψυχολόγος


e-mentoring, ementoring, Edujob e-mentoring,Edujob

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop