Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Συνεχής προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη (ΣΕΠΑ)

Η παραδοσιακή εκπαίδευση δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ατόμου αλλά και της διαρκώς μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας. Οι σπουδές που κάνει κάποιος στην αρχή της σταδιοδρομίας του παρέχουν τη βάση, τα θεμέλια της καριέρας του, αλλά απαξιώνονται πολύ γρήγορα. Η απόκτηση της γνώσης μια δεδομένη στιγμή δεν αποτελεί εγγύηση για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ιδιαίτερα στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Η διά βίου μάθηση είναι ο μόνος τρόπος για να εκσυγχρονίζει κανείς τις γνώσεις και δεξιότητές του και να προσαρμόζεται στις αλλαγές. Ο στόχος κάθε εργαζομένου σήμερα πρέπει να είναι η διατήρηση της απασχολησιμότητάς του. Και αυτό εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, από την αυτοκατευθυνόμενη Συνεχή Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη.

Τι είναι η ΣΕΠΑ

Η Συνεχής Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη (ΣΕΠΑ) είναι μια αυτοκατευθυνόμενη διαδικασία μάθησης συστηματική και συνεχής, με την οποία το άτομο επιδιώκει ενεργητικά τη συνεχή αναβάθμιση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του, με σκοπό τη προσωπική του ανάπτυξη και τη βελτίωση της απόδοσής του (όχι μόνο στο πλαίσιο ενός επαγγελματικού ρόλου, αλλά και στο ευρύτερο πεδίο της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας).

Η ΣEΠΑ δίνει έμφαση στην ουσιαστική γνώση και εστιάζει στο αποτέλεσμα της μάθησης, όχι στο περιεχόμενο: τι μαθαίνει κάποιος και πώς σκέπτεται να το χρησιμοποιήσει και όχι τι πρόγραμμα παρακολούθησε. Εντάσσεται σ’ ένα συνολικό σχέδιο προσωπικής ανάπτυξης και επιτυγχάνεται με συνδυασμό και ποικιλία μεθόδων: δραστηριότητες, σεμινάρια, συνέδρια και αυτοκατευθυνόμενη άτυπη μάθηση. Σε μια τέτοια διαδικασία το ίδιο το άτομο διαχειρίζεται ενεργητικά την προσωπική ανάπτυξή του καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του και τηρεί αποδεικτικά στοιχεία, διότι η μελέτη τους διευκολύνει τον εντοπισμό νέων αναγκών ανάπτυξης. Οι στόχοι που θέτει πρέπει να είναι σαφείς και να συμβιβάζουν τις προσωπικές του ανάγκες με τις ανάγκες της αγοράς.

Η ΣΕΠΑ προσφέρει στο άτομο:

• Αύξηση της ικανότητας μάθησης

• Βελτίωση των προοπτικών επαγγελματικής ένταξης και εξέλιξης

• Βελτίωση της απόδοσης στην εργασία

• Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής.

Η συνεχής προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη προϋποθέτει ριζική αλλαγή στάσης απέναντι στη μάθηση και την εργασία. Η γνώση δεν αποκτάται εφάπαξ, αλλά η απόκτησή της πρέπει να επιδιώκεται σε συνεχή βάση και είναι προσωπική ευθύνη του καθενός. Τα τυπικά προσόντα -τα “χαρτιά”- δεν αποτελούν καμία εγγύηση κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης. Η μη απόκτηση τυπικών προσόντων μετά το πέρας της σχολικής εκπαίδευσης δεν αποτελεί “καταδίκη”, όπως συχνά αφήνεται να εννοηθεί. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες και δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης και η ικανότητα απασχόλησης συναρτάται άμεσα με αυτήν τη συνεχή προσωπική ανάπτυξη.

Βίκυ Ξηρού
Ψυχολόγος, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμούe-mentoring, ementoring

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop